Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image
Javni poziv je završen

2. Krug Javnog poziva za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje poslovanja gospodarskih subjekata na području Vukovarsko-srijemske županije za 2023. godinu

 • 25. rujna 2023.

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN

KLASA: 302-01/23-01/237

URBROJ: 2196-01-23-1

Vukovar, 25. rujna, 2023. godine

                                                                  

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19 i 144/20.) članaka 30. i 41. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ br. 03/21) i članka 10. Odluke  o dodatnim mjerama poticanja razvoja poduzetništva na području Vukovarsko-srijemske županije za 2023. godinu (KLASA: 302-01/23-01/236, URBROJ: 2196-01-23-1), župan Vukovarsko-srijemske županije objavljuje

 

2. KRUG JAVNOG POZIVA

ZA DODJELU POTPORA ZA RAZVOJ I UNAPREĐENJE POSLOVANJA GOSPODARSKIH SUBJEKATA NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

 

Članak 1.

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet 2. kruga Javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora sukladno Programu poticanja razvoja poduzetništva na području Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje od 2023. - 2025. („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ 28/18, u daljnjem tekstu: Program) i Odluke o dodatnim mjerama poticanja razvoja poduzetništva na području Vukovarsko-srijemske županije za 2023. godinu, u daljnjem tekstu: Odluka o mjerama poticanja razvoja), kojim se provode mjere s ciljem jačanja konkurentnog nastupa mikro i malih poduzetnika na tržištu te podizanja razine poduzetničkih znanja i vještina (u daljnjem tekstu: Javni poziv).

Potpore ovog Javnog poziva dodjeljuju se sukladno pravilima sadržanim u Uredbi Komisije EU br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore (potpore male vrijednosti) EU br. 1408/2013.

   

Članak 2.

KORISNICI POTPORA

Pravo na potporu imaju poduzetnici, obrti te ostali subjekti kategorizirani sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) koji se svrstavaju u mikro i male subjekte malog gospodarstva sa sjedištem na području Vukovarsko-srijemske županije, izuzev trgovačkih društava i ustanova u kojima Vukovarsko-srijemska županija, druga jedinica lokalne (regionalne) samouprave ili Republika Hrvatska ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu. Također pravo prijave za korištenje potpore imaju poduzetničke potporne institucije, udruge inovatora, inovatori - fizičke osobe s područja Vukovarsko srijemske županije, udruge koje u svom djelokrugu posla potiču i doprinose razvoju gospodarstva na području Vukovarsko-srijemske županije.

Mikro subjekti malog gospodarstva su fizičke i pravne osobe, koje: 1) prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 10 radnika, 2) prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 (dva milijuna) eura, ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak, u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 (dva milijuna) eura. 

Mali subjekti malog gospodarstva su fizičke i pravne osobe koje: 1) prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 50 radnika, 2) prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti do 10.000.000,00 (deset milijuna) eura, ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak, u iznosu protuvrijednosti do 10.000.000,00 (deset milijuna) eura.

Pravo na potporu imaju poduzetnici koji posluju na području Vukovarsko-srijemske županije bez obzira na vrstu djelatnosti osim poduzetnika koji su registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

Pravo na potporu nemaju subjekti koji u vlasništvu imaju drugu tvrtku ili obrt koja je izvršila prijavu na Javni poziv propisan člankom 10. Odluke o mjerama poticanja razvoja, koji je u postupku predstečajne nagodbe, stečaja ili likvidacije. Pravo na potporu nemaju subjekti koji su obiteljskim ili bračnim statusom povezani sa drugim subjektom koji je izvršio/izvršila prijavu na Javni poziv propisan člankom 10. Odluke o mjerama poticanja razvoja.

Pravo na potporu nemaju subjekti koji su uvršteni u Odluku o raspodjeli financijskih potpora iz Javnog poziva za razvoj i unapređenje poslovanja gospodarskih subjekata na području Vukovarsko-srijemske županije za 2023. godinu (KLASA: 302-01/23-01/02 , URBROJ: 2196-01-23-3).

Potpore se ne dodjeljuju za troškove poreza, carina i druge srodne troškove. Trošak PDV-a prihvatljiv je za korisnike koji nisu u sustavu PDV-a, a neprihvatljiv trošak je za korisnike koji jesu u sustavu PDV-a.

   

Članak 3.

UVJETI ZA DODJELU POTPORE

Potpora se dodjeljuje prijaviteljima pod uvjetima iz članka 2. i članka 4. Ovog Javnog poziva i sljedećim uvjetima:

 • da se sjedište podnositelja prijave nalazi na području Vukovarsko-srijemske županije
 • da podnositelj prijave nema blokiran poslovni račun
 • da podnositelj prijave ima podmirene obveze prema Republici Hrvatskoj za poreze i doprinose
 • da se program odnosno namjena za koju se traži potpora odnosi na ulaganja u razvoj i unaprjeđenje poslovanja s ciljem podizanja razine kvalitete, produktivnosti ili konkurentnosti, održavanja ili povećanja razine zapošljavanja odnosno ostvarenja drugih ciljeva utvrđenih Programom razvoja poduzetništva
 • da troškovi realizacije namjene za koju se traži potpora nisu nastali prije 01. siječnja 2023. god.
 • da je dostavljeno ispravno financijsko izvješće o izvršenju projekta ukoliko je prijavitelj dobio potporu Vukovarsko-srijemske županije u 2021. i/ili 2022. godini
 • da podnositelj prijave ima prosječno barem jednog zaposlenog unazad godinu dana od objave ovog Javnog poziva
 • da podnositelj prijave nema evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciji vodi Porezna uprava
 • da podnositelj prijave ima podmirene obveze prema zaposlenicima (plaće, doprinosi za financiranje obveznih osiguranja, poreza u skladu s propisima RH)
 • da podnositelj prijave ima u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti ukoliko je iste dobio
 • da nad podnositeljem prijave podnesen prijedlog za pokretanje predstečajnog ili stečajnog postupka; nije pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka; nije otvoren predstečajni ili stečajni postupak, nisu ispunjeni uvjeti za pokretanje ili nije pokrenut postupak likvidacije; nije podnesen prijedlog za otvaranje postupka izvanredne uprave, kojim ne upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda ili nije pokrenut postupak nadležnog suda za postavljanje osobe koja će njime upravljati; nije u nagodbi s vjerovnicima ili nije pokrenut postupak nagodbe s vjerovnicima; koji nije obustavio poslovne djelatnosti ili koji se ne nalazi u postupku koji su, prema propisima države njegova sjedišta ili nastana kojima se regulira pitanje insolvencijskog prava, slični svim prethodno navedenim postupcima
 • da nad podnositeljem prijave kao pojedinačnim vlasnicima i partnerskim i povezanim subjektima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije
 • da protiv podnositelja prijave nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više kaznenih dijela uključujući: prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara, pranje novca, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zločinačko udruženje i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja.

Svi prijavitelji na ovaj Javni poziv moraju biti registrirani za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja.

  

Članak 4.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

Prihvatljive aktivnosti/troškovi su:

 • nabave novih alata, novih strojeva, novih postrojenja i opreme, novih mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata
 • izgradnje, dogradnje, adaptacije vlastitog poslovnog/proizvodnog prostora, kupnja novog uredskog/poslovnog namještaja, kupnja najam/zakup štanda ili sajamske kućice i sl.
 • nabave računalnih programa, troškovi licenciranja, izrade i nadogradnje web stranica
 • istraživanje tržišta, kreiranje brenda, dizajniranje proizvoda, izrada promotivnih materijala i ostalih marketinških aktivnosti
 • razvoj prototipova i novih proizvoda; poticanje razvoja inovativnih rješenja u poslovanju
 • troškovi zaštite i upravljanja intelektualnim vlasništvom
 • troškovi uvođenja i implementacije sustava upravljanja kvalitetom i (re)certifiranje sukladnosti vlastitih proizvoda prema hrvatskim i europskim normama i smjernicama
 • edukativne aktivnosti, te troškovi vezani uz najam prostora i drugi neposredni troškovi vezani uz prostor za održavanje edukacije; troškovi predavača
 • troškovi polaganja stručnih i majstorskih ispita
 • kotizacija za sudjelovanje na pojedinim radionicama, seminarima, konferencijama i sl.

   

Članak 5.

Neprihvatljive aktivnosti/troškovi su:

 • nabave rabljenih alata, rabljenih strojeva, rabljenih postrojenja i opreme, rabljenih mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata
 • nabave računalnih komponenti i periferije računala
 • izgradnje, dogradnje, adaptacije sustava i opreme za energetsku obnovu poslovnog/proizvodnog prostora (fotonaponske elektrane, solarni paneli i sustavi grijanja)
 • troškovi oglašavanja, vođenja i uređivanja stranica na društvenim mrežama
 • podmirivanje režijskih troškova
 • podmirivanje plaća, putnih troškova, naknada, dodataka i bonusa zaposlenika
 • izgradnje, dogradnje, adaptacije poslovnog/proizvodnog prostora koji nije u vlasništvu potpisnika prijave
 • kupnja udjela u trgovačkim društvima
 • troškovi nastali izvan područja Europske unije
 • strojevi i alati za obavljanje poljoprivrednih djelatnosti

    

Članak 6.

U okviru ovog Javnog poziva prijavitelj može prijaviti isključivo jednu projektnu prijavu. Ako prijavitelj prijavi više projektnih prijava u razmatranje će se uzeti samo ona koja bude prva zaprimljena temeljem upisa u upisnik prijava.

 

Članak 7.

Ukupno planirana vrijednost Poziva je 130.465,73 €.

Potpora Vukovarsko-srijemske županije za ovaj Javni poziv iznosi do 70% opravdanih troškova izvršenog ulaganja. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je 700 €, a najveći iznos po pojedinom programu/projektu je 7.000,00 €.

   

Članak 8.

Uz prijavu na Poziv potrebno je dostaviti:

 1. Ispunjen i potpisan obrazac Zahtjeva za dodjelu potpore
 2. Ispunjena i potpisana Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
 3. Ispunjena i potpisana Izjava o nepostojanju dugovanja prema proračunu Vukovarsko-srijemske županije
 4. Ispunjena i potpisana Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova
 5. Ispunjena i potpisana Izjava o nekažnjavanju
 6. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja (ne starija od 30 dana)
 7. Potvrda Porezne uprave o upisu u Registar obveznika PDV-a
 8. Potvrda FINE da poduzeće/obrt nije u blokadi
 9. Ponude/predračuni/troškovnici/računi za predložene aktivnosti za koje se traže sredstva potpore
 10. Presliku osobne iskaznice vlasnika/osobe ovlaštene za zastupanje – ne pohranjuje se, nakon unosa osobnih podataka (ime i prezime, prebivalište, datum rođenja, broj OIB-a) ona se uništava,
 11. Presliku vlasničkog lista ukoliko se provode aktivnosti izgradnje, dogradnje, adaptacije vlastitog poslovnog/proizvodnog prostora
 12. Ostalu dokumentaciju na zahtjev Povjerenstva.

Obrazac i izjave se ispunjavaju isključivo na računalu.

      

Članak 9.

Sve pristigle prijave pregledat će Povjerenstvo za administrativnu provjeru i Povjerenstvo za provedbu postupka dodjele sredstava temeljem Javnog poziva za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje poslovanja gospodarskih subjekata na području Vukovarsko-srijemske županije za 2023. godinu.

Sve prijave koje su administrativno ispravne ulaze u postupak za ocjenu projektnog prijedloga.

Sve administrativno ispravne prijave će ocijeniti Povjerenstvo za provedbu postupka dodjele sredstava temeljem Javnog poziva za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje poslovanja gospodarskih subjekata na području Vukovarsko-srijemske županije za 2023. godinu temeljem sljedećih bodovnih kriterija za ocjenjivanje projektnih prijedloga: 

NAZIV KRITERIJA

OPIS KRITERIJA

MAKSIMALAN BROJ BODOVA

RELEVANTNOST PRIJAVE

Da li su planirane aktivnosti, razlozi  ulaganja i predmeti nabave usklađeni sa svim člancima i stavkama Javnog poziva i Odluke o mjerama poticanja gospodarstva na području VSŽ za razdoblje od 2023.- 2025. godine.

10

 

Sadrži li projektna prijava odgovarajuće ostvarive neposredne rezultate po završetku projekta i dugoročne učinke vidljive u roku od 1 godine od završetka projekta na osnovi realne i argumentirane procjene navedene u prijavi projekta:

 • Broj zadržanih i novo otvorenih radnih mjesta
 • Povećanje prihoda
 • Povećanje izvoza
 • Smanjenje troškova
 • Ostalo

10

INDEKS RAZVIJENOSTI

u I. skupinu jedinica lokalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u zadnjoj četvrtini ispodprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave svrstane su općine: Gunja, Markušica, Drenovci, Babina greda, Štitar, Tompojevci, Trpinja i Negoslavci -10 BODOVA

- u II. skupinu jedinica lokalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u trećoj četvrtini ispodprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave svrstane su općine: Privlaka, Borovo, Vrbanja, Bogdanovci, Bošnjaci, Nijemci, Gradište, Stari Jankovci i Grad Otok – 8 BODOVA

- u III. skupinu jedinica lokalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u drugoj četvrtini ispodprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave svrstane su općine: Tordinci, Stari Mikanovci, Lovas, Cerna, Ivankovo, Vođinci, Jarmina, Andrijaševci i Grad Ilok – 6 BODOVA

- u IV. skupinu jedinica lokalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u prvoj četvrtini ispodprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave svrstane su općine: Tovarnik i Nuštar i gradovi Vukovar i Županja – 4 BODA

- u VI. skupinu jedinica lokalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u trećoj četvrtini iznadprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave svrstan je Grad Vinkovci – 2 BODA

10

PRORAČUN I VRSTA TROŠKOVA

Udio sufinanciranja u ukupnim troškovima:

Ukoliko je sufinanciranje VSŽ 50% ili manje ukupne vrijednosti predmeta nabave – 10 BODOVA

 

Ukoliko je sufinanciranje VSŽ 50.1% do 70% ukupne vrijednosti predmeta nabave – 5 BODOVA

 

10

 

Da li iznos tražene potpore razmjerno odgovara očekivanim rezultatima projektne prijave?

10

 

Da li iznos troškova odgovara aktivnostima i djelatnosti poduzeća i da li su iznosi u skladu sa trenutnim stanjem na tržištu?

10

 

Jesu li planirane aktivnosti projektnog prijedloga jasne, opravdane, razumljive i provedive?

20

DJELATNOST PRIJAVITELJA

Proizvodne djelatnosti – 10 bodova

Uslužne djelatnosti – 5 bodova

10

KVALITETA PROJEKTNE PRIJAVE

Da li su svi podaci jasni i čitljivi, da li su svi troškovi jasno objašnjeni i da li je prijava poslana u skladu sa pravilima Javnog poziva?

10

 

 

 

UKUPAN BROJ MOGUĆIH BODOVA

 

100 bodova

U skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 147/14 i 123/17), Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije provodi postupak ocjenjivanja i razvrstavanja svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: JLP(R)S) u Republici Hrvatskoj prema indeksu razvijenosti, a razvrstavanje je doneseno Odlukom Vlade Republike Hrvatske o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine br. 132/2017)

Način rada povjerenstva uređen je posebnim Pravilnikom.

Odluku o dodjeli i visini potpore donosi Župan na prijedlog Povjerenstva za provedbu postupka dodjele sredstava. Odluka se objavljuje na internetskim stranicama Županije najkasnije u roku od 15 dana od dana njezinog donošenja.

S korisnicima potpore temeljem ovog Javnog poziva sklopit će se Ugovor kojim će se urediti međusobni odnosi korisnika i Županije. Prijavitelj i osoba odgovorna za zastupanje prijavitelja je prilikom potpisivanja Ugovora dužan/dužna priložiti ovjerenu bjanko zadužnicu na iznos koji je prijavitelju dodijeljen u Odluci o raspodjeli financijskih sredstava Javnog poziva za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje poslovanja gospodarskih subjekata na području Vukovarsko-srijemske županije za 2023. godinu. Prijavitelj je nakon potpisivanja Ugovora u obvezi prijavljene aktivnosti realizirati u cijelosti te po završetku istih dostaviti Završno financijsko izvješće Vukovarsko-srijemskoj županiji (obrazac izvješća, računi i potvrde o plaćanju).

Propisane obrasce možete preuzeti na web stranici Vukovarsko-srijemske županije https://www.vusz.hr/info/javni-pozivi-i-objave-vs-zupanije  Prijave projekata pripremljene u skladu s ovim Pozivom dostavljaju se isključivo preporučenom poštom na adresu: 

Vukovarsko-srijemska županija

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA ZA RAZVOJ I UNAPREĐENJE POSLOVANJA GOSPODARSKIH SUBJEKATA NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

Županijska 9

32 000 Vukovar

   

Članak 10.

Javni poziv je otvoren od trenutka objave na Internet stranici Vukovarsko-srijemske županije www.vusz.hr do utroška sredstava planiranih u proračunu Županije za tu namjenu, a najkasnije 30 dana od dana objave na stranici Vukovarsko-srijemske  županije. Ugovaratelj zadržava pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva.

Prijave pristigle nakon isteka roka od 30 dana od objave Javnog poziva ili nakon objave Odluke o privremenom zatvaranju Javnog poziva neće se razmatrati.

Ukoliko uz prijavu nisu dostavljeni svi traženi dokumenti sukladno Javnom pozivu,  Povjerenstvo za administrativnu provjeru prijava na Javni poziv za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje poslovanja na području Vukovarsko-srijemske županije za 2023. godinu odbacit će prijavu i o tome obavijestiti Prijavitelja. Prijavitelji čiji projekti nisu odabrani za financiranje mogu u roku 8 dana od objave Odluke o raspodjeli financijskih potpora podnijeti prigovor Povjerenstvu za rješavanje prigovora. 

      

Članak 11.

INDIKATIVNI VREMENSKI OKVIR JAVNOG POZIVA I NAJVAŽNIJI DATUMI

Faze Javnog poziva

Datum

Objava Javnog poziva

25. rujan, 2023.

Rok za slanje prijava

Do utroška sredstava, a najkasnije do 25. listopada 2023.

Rok za dostavu prigovora na Odluku o raspodjeli financijskih potpora

8 dana od objave Odluke o raspodjeli financijskih potpora na www.vusz.hr

Rok za dostavu završnog financijskog izvješća

31. siječanj 2024.

-          Napomena: svi navedeni rokovi u danima odnose se na kalendarske dane

Vukovarsko-srijemska županija zadržava mogućnost ažuriranja ovog indikativnog rasporeda.

   

Članak 12.

 Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju izričitu suglasnost Vukovarsko-srijemskoj županiji da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje, objavljuje na njenoj internetskoj stranici i pohranjuje u svrhu provedbe predmeta ovog javnog poziva, u svrhu kontaktiranja i informiranja podnositelja prijave, kao i upoznavanja javnosti o donesenim odlukama, te u svrhu sklapanja Ugovora.

Podnositelji prijava prije njenog podnošenja mogu se upoznati sa svim pravima i ostalim obavijestima u svezi s postupanjem s njihovim osobnim podacima koja proizlaze iz Uredbe o zaštiti osobnih podataka putem web stranice link http://www.vusz.hr/info/izjava-o-zastiti-osobnih-podataka 

                                                        ŽUPAN

                                                          Damir Dekanić, dipl. ing.

Vrh