Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Obilazak Spačvanskog bazena

  • 14. srpnja 2022.
  • Priroda i zaštita okoliša
fullscreen Obilazak spačvanskog bazena.jpg Obilazak spačvanskog bazena.jpg
Obilazak spačvanskog bazena.jpg

Danas su ravnatelj i djelatnici stručne službe Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije, obišli područje ekološke mreže Spačvanski bazen, odnosno područje očuvanja značajno za ptice (POP) HR1000006 Spačvanski bazen te ujedno i područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove, (POVS) HR2001414 Spačvanski bazen. Staništa su važna za gniježđenje šumskih ptica grabljivica, dupljašica i dr., kao što su  orao štekavac (Haliaeetus albicilla), crvenoglavi djetlić (Dendrocopos medius), crna žuna (Dryocopus martius), bjelovrata muharica (Ficedula albicollis), siva žuna (Picus canus) i crna roda (Ciconia nigra). Spačvanski bazen šumsko je područje s reprezentativnim plavljenim šumama hrasta lužnjaka (Quercus robur), crne johe (Alnus glutinosa) i poljskog jasena (Fraxinus angustifolia), Područje ekološke mreže značajno je i zbog očuvanja dvaju vrsta beskralježnjaka, dvaju vrsta vodozemaca, jedne vrste gmaza te dvaju vrsta sisavaca, ali i dva ciljna stanišna tipa, Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion i Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae). Monitoring vrsta na terenu i nadzor izvršili su uz pomoću čamca koji je uručen Javnoj ustanovi, kao korisniku projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ u srpnju prošle godine.

Kroz Spačvanski bazen protječu mnogi vodotoci. Njegovom jugozapadnom i južnom granicom protječe Sava, na sjeveroistoku jednim dijelom teče Bosut, a skoro sredinom područja protječe Spačva (dužina 40 km) s pritokama Virovi, Brežnica, Drenova, Lubanj s Rabrom i Koritnjem, a kroz istočni dio područja protječe Studva sa Smogvom i Smogvicom. Rijeka Spačva i veliki kanal Studva čine „srce“ hidrološke mreže ovog kompleksa. Djelatnici su se vozili rijekom Spačvom uzvodno od Lipovca, od ušća sve do Salkovog mosta kod Donjeg Novog Sela. Stanje voda određeno je na razini vodnih tijela, vodi se i održava u sklopu Registra vodnih tijela, kao pratećeg dijela Plana upravljanja vodnim područjima. Registar vodnih tijela ažurira se donošenjem Plana upravljanja vodnim područjima i vrijedi tijekom šestogodišnjeg trajanja Plana. Trenutno je važeći Plan upravljanja vodnim područjima i Registar vodnih tijela za razdoblje 2016. –  2021. godine. Podaci o ekološkom stanju iz 2017. godine pokazuju kako je kakvoća vodenih tijela na području Spačvanskog bazena većinom umjerena. Fizikalno-kemijski elementi kakvoće i ekološko stanje u rijeci Spačvi, ocjenjuju se kao umjereni. Voda u vodotoku Spačve bogata je hranjivim tvarima, što rezultira razvoju algi i plutajućih, izranjajućih i potopljenih vodenih biljaka.

Djelatnici ustanove primijetili su da vodotok Spačve djelomično obrasta vodenom lećom (Lemna minor), a na mjestima je vidljiva još jedna plutajuća vrsta, vezana za ciljni stanišni tip Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion, vodeni orašac (Trapa natans). U okolnom teren duž rijeku Spačvu vidi se šuma hrasta lužnjaka, crne topole, poljskog jasena, običnog graba, vrba. Od kukaca najviše su uočili vretenca, i to vrstu malu crvenookicu (Erythromma viridulum) i obade. Od gmazova zabilježili su barske kornjače (Emys orbicularis) koje su se sunčale na polegnutim deblima dospjelim u rijeku. Najveća brojnost je svakako bila u razredu ptica, od čega je uočen veliki broj sivih čaplji (Ardea cinerea), velikih bijelih čaplji (Ardea alba), malih bijelih čaplji (Egretta garzetta) te gakova (Nycticorax nycticorax), slijede ih bijele rode (Ciconia ciconia), kormorani (Phalacrocorax carbo), divlje patke (Anas platyrhynchos), liske (Fulica atra), a zabilježeno je i nekoliko jedinki orla štekavca (Haliaeetus albicilla) i vodomara (Alcedo atthis). Na terenu su uočili i nekoliko predstavnika ribiča. Ovaj terenski obilazak područja čamcem svakako je doprinio učinkovitijem upravljanju i zaštiti područja, a sve u svrhu očuvanja sveukupne biološke raznolikosti. Kako je bilo na terenu, pogledajte na slikama.

Ispis
Vrh