Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Obavijest o stavljanju na javnu raspravu „Studije o utjecaju na okoliš rudarskih objekata i eksplatacije nafte i plina na eksploatacijskim poljima ugljikovodika Đeletovci, Ilača i Privlaka

  • 29. listopada 2012.
  • Prostorno uređenje i graditeljstvo

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, putem Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije, kao tijela kojem je povjerena koordinacija i provedba javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš,  temeljem odredbe članka 26. stavka 1. i u svezi s odredbom članka 10. Zakona o općem upravnom postupku  („Narodne novine“ br. 47/09.), te odredbe članka 17. stavka 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša («Narodne novine» br. 64/08.), objavljuje

 

O B A V I J E S T

o stavljanju na javnu raspravu  „Studije o utjecaju na okoliš  rudarskih objekata i eksplatacije nafte i plina na eksploatacijskim poljima ugljikovodika Đeletovci, Ilača i Privlaka

 

I – Studija o utjecaju na okoliš rudarskih objekata i eksplatacije nafte i plina na eksploatacijskim poljima ugljikovodika Đeletovci, Ilača i Privlaka, nositelja zahvata:  INA d.d.  SD Istraživanje i proizvodnja nafte i plina Zagreb, Avenija V. Holjevca 10, stavlja se na javnu raspravu na temelju Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode (KLASA:UP/I 351-03/12-02/46, URBROJ: 517-06-2-1-1-12-7 od 25. rujna 2012. godine).

II – Javnu raspravu će temeljem Odluke Ministarstva koordinirati i provesti Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije.

III – Javna rasprava i javni uvid u Studiju se provodi od 5. studenog 2012. godine do 4. prosinca 2012. godine, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati u prostoru Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije, Vinkovci, J. Dalmatinca 37, gdje će na raspolaganju javnosti  biti  jedna cjelovita Studija i sažetak Studije.

Sažetak Studije priređen za javni uvid objaviti će se na web stranicama Ministarstva zaštite prirode i okoliša - www.mzoip.hr, a ova Obavijest u „Glasu Slavonije“,   na oglasnim pločiama Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije,  Vinkovci, J. Dalmatinca 37 i Općine Nijemci, u Nijemcima, Trg kralja Tomislava 6.

IV – Javno izlaganje o Studiji na kojem će se, uz nazočnost predstavnika nositelja zahvata i izrađivača Studije, raspravljati i neposredno odgovarati na postavljena pitanja nazočne javnosti i zainteresirane javnosti, održati će se  7. studenog 2012. godine ( srijeda ) u prostorijama  Općine Nijemci, Nijemci, Trg kralja Tomislava 6, s početkom u 11,30 sati.

V – Mišljenja, prijedlozi i primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti na Studiju  mogu se upisati u knjigu primjedbi koja se nalazi uz izloženu dokumentaciju  Studije na mjestu  javnog uvida ili dostaviti u pisanom obliku, u tijeku roka predviđenog za javnu raspravu, a zaključno sa zadnjim danom javne rasprave, sa naznakom “za Studiju” na adresu VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Vinkovci, J. Dalmatinca 37.

Primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREDJENJE,

GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA

KLASA: 351-01/12-05/13

URBROJ: 2196/1-14-01-12-2

Vinkovci, 25. listopada 2012. godine

Ispis
Vrh