Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku ishođenja okolišne dozvole za postojeće gradsko odlagalište otpada Županja

  • 24. lipnja 2014.
  • Priroda i zaštita okoliša, Prostorno uređenje i graditeljstvo

Vukovarsko-srijemska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, na temelju članaka 160 i 162. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13), članaka 16., 17., 18., 19. i 20. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine" broj 64/08) te Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: UP/I-351-03/14-02/38, URBROJ: 517-06-2-2-1-14-9 od 16. lipnja 2014. godine daje

O B A V I J E S T

o provođenju javne rasprave u postupku ishođenja okolišne dozvole za postojeće

 GRADSKO ODLAGALIŠTE OTPADA ŽUPANJA, na adresi Mladena Pozaića bb, Županja

 

I.

Stručna podloga zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole za odlagalište otpada Županja (u daljnjem tekstu: Stručna podloga)  izrađena od ovlaštenika za stručne poslove zaštite okoliša IPZ Uniprojekt MCF d.o.o., Babonićeva 32,  10 000 Zagreb, iz lipnja 2014. godine, po voditelju izrade mr.sc. Goranu Pašaliću, dipl.ing.rud., na zahtjev operatera Čistoća Županja d.o.o., Veliki Kraj 132, 32 270 Županja, upućuje se na javnu raspravu.

II.

Javna rasprava u trajanju od 30 dana održat će se u periodu od 07. srpnja do 07. kolovoza 2014. godine.

 

III.

Javni uvid u Stručnu podlogu i tri sažetka Stručne podloge, javnost i zainteresirana javnost može izvršiti za vrijeme trajanje javne rasprave svakog radnog dana u razdoblju od 09,00 do 14,00 sati u prostorijama Grada Županje, Upravni odjel komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i geodetske poslove, na adresi J.J.Strossmayera 1, u Županji.

Za vrijeme trajanja javne rasprave cjelovita Stručna podloga biti će objavljena na internetskim stranicama Vukovarsko-srijemske županije (www.vusz.hr), dok će sažetak Stručne podloge biti s danom početka javne rasprave (koji je istodoban s početkom javnog uvida) objavljen na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode (www.mzoip.hr).

 

IV.

Javno izlaganje o Stručnoj podlozi održat će se dana 22. srpnja 2014. godine (utorak) u 12,00 sati u Velikoj Vijećnici Grada Županje, na adresi J.J.Strossmayera 1, u Županji.

Na javnom izlaganju biti će prisutni predstavnici operatera i izrađivača predmetne Stručne podloge koji će neposredno davati odgovore i raspravljati o postavljenim pitanjima. Javnu raspravu koordinira i provodi Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije.

V.

Za vrijeme trajanja javne rasprave, pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe javnost i zainteresirana javnost može upisivati u Knjigu primjedbi koja će biti izložena uz Stručnu podlogu i tri sažetka Stručne podloge u Gradu Županji. Iste mogu slati poštom u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, Županijska 9, Vukovar, zaključno sa zadnjim danom javne rasprave. Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti na kontakt telefon 032/492-030.

Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i koji nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

VI.

Obavijest o provođenju predmetne javne rasprave biti će objavljena u dnevnom tisku „Glas Slavonije“, na objavnim pločama Grada Županje (J.J.Strossmayera 1, Županja), Vukovarsko-srijemske županije (Županijska 9, Vukovar), te na spomenutim internetskim stranicama Vukovarsko-srijemske županije (www.vusz.hr)  i Ministarstva zaštite okoliša i prirode (www.mzoip.hr).

   

KLASA: 351-03/14-04/5

URBROJ: 2196/1-14-01-14-3

Vukovar, 24. lipnja 2014. godine

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Ispis

Priloženi dokumenti

Vrh