Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

O D L U K A o imenovanju članova i zamjenika članova Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije

  • 13. srpnja 2022.

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 024-03/22-07/21

URBROJ: 2196-03-22-3

Vinkovci, 12. srpnja 2022.

            Na temelju članka 9. i 10. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, br. 41/14), članka 9. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, br. 18/14 i 4/19) te članka 17. i 40. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, br. 3/21), Županijska skupština Vukovarsko-srijemske županije na 11. sjednici održanoj 12. srpnja 2022., donosi

 

 ODLUKA

o imenovanju članova i zamjenika članova Savjeta mladih

Vukovarsko-srijemske županije

 

I.

Za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije imenuju se:

1. BLAŽANOVIĆ NIKOLINA-članica

    TUZLAK VALENTINA-zamjenica

2. BRNJIĆ MARKO-član

    JURIĆ MATEA-zamjenica

3. DRAGANIĆ IVANA-članica

    DRAGANIĆ NIKOLINA-zamjenica

4. GOTTFRIED TOMISLAV-član

    MELER IVAN-zamjenik

5. GRDIĆ MAJA-članica

    ČURČINAC KLARA-zamjenica

6. HOLIK LORENA-članica

    HRČEK ANA-zamjenica

7. KASALO-BANIĆ BARBARA-članica

    CINDRIĆ IVANA-zamjenica

8. KRIŽANAC IVAN-član

    ZUBIĆ LAURA-zamjenica

9. MILIČEVIĆ VALENTINA-članica

    ŠEREMET MARIJA-zamjenica

10. PRKIĆ MIROSLAV-član

     JURKOVIĆ JOSIPA-zamjenica

11. SLIŠKOVIĆ NIKOLA-član

      SUČIĆ MARKO-zamjenik

12. SMOLČIĆ LUKA-član

     KATIĆ MARIJA-zamjenica

13. ŠARIĆ JELENA-članica

      ILIČIĆ LUCIJA-zamjenica

14. ŠESTIĆ KATARINA-članica

      BAOTIĆ DOMAGOJ-zamjenik

15. ŽIVKOVIĆ HRVOJE-član

      LJUBIĆ LUCIJANA-zamjenica

 

II.

Stručne, administrativne i druge poslove za Savjet mladih obavlja Upravni odjel za sport, mlade i demografiju.

 

III.

Članovi Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije i njihovi zamjenici biraju se na razdoblje od tri (3) godine, a djelokrug i način rada propisani su zakonom i Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije.

           

IV.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose jednako na muški i ženski spol.

 

V.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

 

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Dražen Milinković, dipl. ing.

Ispis

Priloženi dokumenti

Vrh