Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Najava 23. sjednice Županijske skupštine

  • 25. studenog 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 021-01/19-01/10 URBROJ: 2196/1-03/1-19-1

Vinkovci, 22. studenoga 2019. god.

 

Na temelju članka 34. stavka 3. i 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne  novine“  br. 33/01,  60/01,  129/15,  109/07,  125/08,  36/09,  150/11,  144/12,  19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak i 123/17), članka 26. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 3/18) te članka 19. i 40. Poslovnika Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 3/18) sazivam

 

23. SJEDNICU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

05. PROSINCA 2019. GOD. (ČETVRTAK) U 09.00 sati

U VELIKOJ ŽUPANIJSKOJ VIJEĆNICI U

VUKOVARU, ŽUPANIJSKA 9

 

- Usvajanje zapisnika sa 21. sjednice

 

D N E V N I R E D

1. Prijedlog:

a)   proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2020. i projekcije za 2021.-2022. godinu

b)   odluke o izvršavanju proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2020. godinu

IZVJESTITELJICA: - Sandra Adžaga, pročelnica Službe za poslove proračuna i javnih financija

2. Prijedlog odluke o prihvaćanju Plana pokrića manjka prihoda iz prethodnog razdoblja u proračunu Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje 2020.-2022. godine

IZVJESTITELJ: - David Vlajčić, pročelnik UO za zdravstvo

3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća OŽB Vukovar i bolnice hrvatskih veterana broj: UV:-53/2019-4

IZVJESTITELJICA: - Vesna Bosanac, ravnateljica OŽB Vukovar i bolnice hrvatskih veterana

4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća OŽB Vinkovci o proširenju djelatnosti broj: 01-6366/2/2019

IZVJESTITELJ: - Krunoslav Šporčić, ravnatelj OŽB Vinkovci

5. Prijedlog odluka o davanju suglasnosti na odluke Upravnog vijeća Doma zdravlja Vinkovci o davanju u zakup poslovnog prostora radnicima DZ Vinkovci:

a)   Blanki Huber, dr. med. spec. obiteljske medicine

b)   Žani Vujinović Babaić, dr. med. spec. obiteljske medicine

c)   Kristini Pudić Schweizer, dr. med. dent.

d)   Anđeli Bebek, dr. med. dent.

e)   Vedrani Hardi Dugandžić, dr. med. spec. ginekologije

f)   Željki Milaković Šarec, dr. med. dent., spec. ortodont

IZVJESTITELJ: - Petar Kulić, ravnatelj DZ Vinkovci

6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Ilok za kreditno zaduživanje Doma za starije i nemoćne osobe Ilok za potrebe financiranja projekta Support Life

IZVJESTITELJICA: - Darija Nikolić, ravnateljica Doma Ilok

7. Prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite u Vukovarsko-srijemskoj županiji

IZVJESTITELJ: - Zdravko Kelić, načelnik Stožera civilne zaštite VSŽ

8. Prijedlog odluke o sklapanju sporazuma o preuzimanju državnih službenika i namještenika, pismohrane i druge dokumentacije te opreme i sredstava za rad Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji

9. Prijedlog odluke o visini otpremnine za službenike i namještenike u Vukovarsko-srijemskoj županiji

10. Prijedlog odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Vukovarsko-srijemske županije

IZVJESTITELJ po točki 8., 9. i 10.: - Marko Dikonić, pročelnik UO za opće poslove

11. Prijedlog plana rada Županijske skupštine za 2020. godinu

IZVJESTITELJ: - Dražen Milinković, predsjednik Skupštine

12. Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda

IZVJESTITELJ: -Andrija Matić, pročelnik UO za poljoprivredu i infrastrukturu

13. Prijedlog rješenja o razrješenju mrtvozornika

IZVJESTITELJ: - David Vlajčić, pročelnik UO za zdravstvo

 

A K T U A L N I S A T

 

Molim Vašu nazočnost, a u slučaju izostanka javiti na tel. 332-500, 344-172 ili 098-295-456.

 

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Dražen Milinković, dipl. ing.

Ispis
Vrh