Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Izbori u Hrvatskoj poljoprivrednoj komori

  • 09. srpnja 2013.
  • Poljoprivreda, šumarstvo i ruralni razvoj

U 2013. godini u Hrvatskoj poljoprivrednoj komori (Komora) provode se Izbori na temelju Statuta Hrvatske poljoprivredne komore (NN 34/13) u skladu sa Zakonom o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori (NN 30/09, 127/10, 50/12).

 

Izborima u Komori mogu pristupiti članovi Komore koji su se izjasnili o članstvu putem izjave te uplatili članarinu do 30. srpnja 2013. godine kada se zatvara lista birača. 

1. IZJAVA 

2. ČLANARINA ((Sukladno odluci Skupštine Komore, prosinac 2012. godine))

Članarina u Komori određuje se u iznosu od 0,5% (nula cijelih pet posto) od izravnih plaćanja u poljoprivredi za svakog člana koji ostvaruje to pravo u skladu s posebnim propisima, odnosno pravilnicima kojima se uređuju državne potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju, s tim da je minimalni iznos članarine 120,00 kuna (sto dvadeset kuna, a maksimalni iznos članarine 20.000,00 kuna i 50% (pedeset posto) iznosa svake članarine je prihod županijske komore.

Članarinu možete uplatiti na žiro račun Komore 2340009-1110427361.

U opisu plaćanja piše se „članarina HPK za 2013. godinu“.

Poziv na broj, broj županije - 2013 (Grad Zagreb 01-2013, Zagrebačka županija 00-2013, npr. Istarska županija 052-2013).

 

Izbori za Županijske skupštine održat će se tijekom rujna 2013. godine, a izbori za tijela Komore održat će se u studenom.

 

TIJELA KOMORE ((Sukladno Satutu Hrvatske poljoprivredne komore (NN 34/13))

Glavna skupština Hrvatske poljoprivredne komore

Upravni odbor Hrvatske poljoprivredne komore

Nadzorni odbor Hrvatske poljoprivredne komore

Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore

Sud časti poljoprivredne komore

 

1.       GLAVNA SKUPŠTINA ((Sukladno Satutu Hrvatske poljoprivredne komore (NN 34/13))

Članak 14.

1. Glavna skupština Hrvatske poljoprivredne komore je najviše tijelo upravljanja Komore, a čine je izabrani predstavnici Skupština županijskih Komora.

2. Svaka županijska skupština bira predstavnike u Glavnu skupštinu Komore, proporcionalno broju članova Komore u županiji na način da na svakih započetih 30 članova županijske skupštine imaju pravo na jednog predstavnika u Glavnoj skupštini Komore, uz uvjet da je svakoj županijskoj komori zajamčen jedan mandat u Glavnoj skupštini.

3. Članovi Glavne Skupštine biraju se na mandat od četiri godine.

 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ((Sukladno Satutu Hrvatske poljoprivredne komore (NN 34/13))

Članak 20.

1) Županijsku skupštinu pojedine županije čine svi članovi Komore iz te županije koji su uplatili od Skupštine propisanu članarinu i izjasnili se da žele biti članovi Komore (punoljetni nositelji ili članovi obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, vlasnici obrta odnosno pravne osobe koje će u Skupštini predstavljati odgovorne osobe, osim onih koji su pravomoćnom sudskom odlukom lišeni poslovne sposobnosti).

2) Županijske komore na Izbornoj skupštini biraju predsjednika i članove županijske komore koji će biti članovi Glavne skupštine Komore.

3) Za predsjednika Županijske komore i članove Glavne skupštine Komore iz pojedine županijske komore mogu se kandidirati svi upisani članovi u jednoj županijskoj komori, obzirom na mjesto prebivališta.

4) Županijska skupština donosi odluke nadpolovičnom većinom glasova prisutnih članova Županijske skupštine.

Članak 21.

1) Prijedlog kandidature mora se dostaviti na adresu Komore, Ulica grada Vukovara 78, 10116 Zagreb, s naznakom na zatvorenoj koverti: »za Povjerenstvo za provođenje izbora za Županijsku skupštinu (navesti županiju) Hrvatske poljoprivredne komore – prijedlog kandidature – ne otvarati«, i to u roku određenom od strane povjerenstva

Članak 25.

Izbori za predsjednika Županijskih komora i predstavnike Županijskih komora u Glavnoj skupštini provode se tako da se područje Republike Hrvatske podijeli na 21 izbornu jedinicu – područja županija i Grada Zagreba.

Svi članovi Komore u pojedinoj županiji ujedno su i članovi Skupštine županijske komore.

Na izbornoj Skupštini županijske komore, s liste predloženih kandidata sukladno članku 21. ovog Statuta, tajnim glasovanjem bira se predsjednik Županijske komore.

Predsjednik Županijske komore ujedno postaje član Glavne Skupštine i član Upravnog odbora Komore.

Između članova Županijske skupštine među predloženim kandidatima biraju se članovi Glavne skupštine Komore, proporcionalno broju članova u određenoj županiji.

 

 

 

2.       UPRAVNI ODBOR ((Sukladno Satutu Hrvatske poljoprivredne komore (NN 34/13))

Članak 38.

Upravni odbor čine predsjednik Komore i predsjednici Županijskih komora Hrvatske poljoprivredne komore.

Članak 39.

1. Upravni odbor čine predsjednik Komore i 21 predsjednik Županijskih komora.

2. Članovi Upravnog odbora biraju se na mandat od 4 godine.

3. Člana Upravnog odbora biraju Županijske skupštine, na način da je predsjednik županijske komore ujedno i član Upravnog odbora Komore.

 

PREDSJEDNIŠTVO KOMORE((Sukladno Satutu Hrvatske poljoprivredne komore (NN 34/13))

Članak 43.

Predsjedništvo Komore čine predsjednik Upravnog odbora, tri regionalna predsjednika koje biraju članovi Glavne skupštine Komore svaki za svoju regiju, između izabranih predsjednika županijskih komora, te jedan član Upravnog odbora kojeg odredi predsjednik Komore.

Članak 44.

Regionalni predsjednici biraju se na Glavnoj skupštini Komore na način da se područje Republike Hrvatske podijeli na tri regije: Središnja Hrvatska (Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Varaždinska županija, Sisačko-moslavačka županija, Međimurska županija, Krapinsko-zagorska županija, Koprivničko-križevačka županija i Karlovačka županija), Istočna Hrvatska (Bjelovarsko-bilogorska županija, Brodsko-posavska županija, Osječko-baranjska županija, Požeško-slavonska županija, Virovitičko-podravska županija i Vukovarsko-srijemska županija) te Južna Hrvatska (Zadarska županija, Šibensko-kninska županija, Splitsko-dalmatinska županija, Primorsko-goranska županija, Ličko-senjska županija, Istarska županija i Dubrovačko-neretvanska županija).

Svaki član Glavne skupštine, tajnim glasovanjem bira regionalnog predsjednika svoje regije.

 

3.       PREDSJEDNIK KOMORE ((Sukladno Satutu Hrvatske poljoprivredne komore (NN 34/13))

Članak 49.

Predsjednika Komore imenuje i razrješava Skupština iz redova članova Skupštine Komore.

Odluku o izboru predsjednika Komore donosi Skupština Komore, članovi Skupštine Komore biraju predsjednika tajnim glasovanjem.

Izabran je onaj predloženi kandidat koji dobije veći broj glasova nazočnih članova Skupštine.

Predsjednik Komore za svoj rad odgovara Skupštini.

Predsjednik Komore je i predsjednik Upravnog odbora.

Predsjednik Komore imenuje se na mandat od četiri godine.

 

4.       NADZORNI ODBOR ((Sukladno Satutu Hrvatske poljoprivredne komore (NN 34/13))

Članak 52.

Nadzorni odbor Komore čini 5 članova, koje bira Skupština iz redova članstva Komore.

Konstituirajuću sjednicu saziva predsjednik Komore na kojoj se bira predsjednik i donosi se Poslovnik o radu.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu istodobno biti članovi drugih tijela Komore, osim Skupštine Komore.

Članovi Nadzornog odbora biraju se na mandat od četiri godine.

 

5.       SUD ČASTI ((Sukladno Satutu Hrvatske poljoprivredne komore (NN 34/13))

Članak 55.

1. Sud časti Komore čini 5 članova.

2. Konstituirajuću sjednicu Suda časti saziva predsjednik Komore na kojoj se bira predsjednik Suda i donosi Poslovnik o radu Suda časti.

3. Sud časti neposredno odgovara Skupštini Komore kojoj predsjednik Suda časti podnosi izvješće o radu.

4. Članstvo u Sudu časti isključuje mogućnost članstva u Upravnom odboru, Nadzornom odboru i Arbitraži.

5. Članovi Suda časti biraju se na mandat od 4 godine.

6. Članovi suda časti mogu biti samo članovi Skupštine.

 

Za detaljne informacije možete se obratiti na Tel: 01 6109 809, Fax: 01 6109 810, e-mail: komora@komora.hr

 

 

S poštovanjem,

Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore

                                                                                                     Mato Brlošić

Ispis
Vrh