Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Informacija o zahtjevu za provedbu postupka Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat "Iskop i vađenje šljunka i pijeska na lokaciji nalazišta materijala u koritu Save...

  • 03. listopada 2013.
  • Priroda i zaštita okoliša

KLASA: UP/I-612-07/13-01/2

URBROJ: 2196/1-14-01-13-2

Vukovar, 03. listopada 2013. god.

 

 

Upravni odjel za prostorno uređenje gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije, iz Vukovara, temeljem odredbi članka 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine" broj 80/13), članaka 21., 22., 23., 24., 25., 26. i 27. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu ("Narodne novine" broj 118/09) te članka 7. stavka 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine" broj 64/08) daje sljedeću

 

Informaciju

O zahtjevu za provedbu postupka Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat "Iskop i vađenje šljunka i pijeska na  lokaciji nalazišta materijala u koritu Save na lokacijama rkm 291+907 do rkm 294+272, k.č. br. 3353/1 k.o. Štitar i rkm 297+070 do rkm 298+602, k.č. br. 5860 k.o. Babina Greda, za potrebe izvođenja radova sanacije odrona lijeve obale Save izgradnjom obaloutvrde u selu Štitar od rkm 275+770 do rkm 276+277"

 

Nadležno tijelo: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije, Županijska 9, Vukovar.

 

Pravni temelj za vođenje postupka: Odredba članka 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine" broj 80/13) te Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu ("Narodne novine" broj 118/09), koji se odnose na provedbu postupka Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu.

 

Nositelj zahvata: Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel da srednju i donju Savu, Ulica grada Vukovara 220, iz Zagreba.

 

Lokacija i sažeti opis zahvata: Iskop i vađenje šljunka i pijeska na  lokaciji nalazišta materijala u koritu Save na lokacijama rkm 291+907 do rkm 294+272, k.č. br. 3353/1 k.o. Štitar i rkm 297+070 do rkm 298+602, k.č. br. 5860 k.o. Babina Greda, za potrebe izvođenja radova sanacije odrona lijeve obale Save izgradnjom obaloutvrde u selu Štitar od rkm 275+770 do rkm 276+277. Navedene lokacije nalaze se u Vukovarsko-srijemskoj županiji, uzvodno od grada Županje, a odnose se na vrijedna nalazišta zemnog plina i nafte, te iskopišta gline, šljunka i pijeska.

Planirani zahvat odnosi se na vađenje šljunka i pijeska na lokaciji nalazišta materijala u koritu rijeke Save, za potrebe sanacije obaloutvrde u selu Štitar.

Sitnozrnati šljunak planirano je vaditi s površine dna rijeke Save, sukladno provedenim geodetskim izmjerama i transportirati teglenicama do mjesta ugradbe. Dopremljeni šljunak ugrađivat će se refulerom u postojeće depresije i izravnavajući sloj šljunka. Preko tako izravnatog obalnog pokosa postavlja se geokompozit.

 

Sažetak postupka koji se po zahtjevu provodi i nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku: Zahtjev se upućuje na mišljenje Državnom zavodu za zaštitu prirode, Mažuranićev trg 5, 10 000 Zagreb.

 

Način informiranja i sudjelovanja javnosti i zainteresirane javnosti u predmetnom postupku: U svrhu informiranja zainteresirane javnosti o podnesenom zahtjevu, ova informacija objavljuje se na glasnim pločama Vukovarsko-srijemske županije, Općine Štitar te Općine Babina Greda. U ovom postupku javnost i zainteresirana javnost sudjelovat će putem javne rasprave u sklopu koje će se održavati javni uvid u Studiju i javno izlaganje. O razdoblju održavanja i načinu provedbe javne rasprave, posebnu obavijest (u tisku i na druge primjerene načine) objavit će tijelo koje je zaduženo za koordinaciju javne rasprave. O ishodu ovog postupka javnost i zainteresirana javnost biti će obaviještena tako što će Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije, objaviti na svojim službenim internetskim stranicama (www.vusz.hr) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

Voditeljica Odsjeka za zaštitu okoliša i prirode

Nataša Radojčić, dipl.ing.biol.

Ispis
Vrh