Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Informacija o podnesenom zahtjevu za provedbu postupka izdavanja dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom tvrtki Eurco d.d.

  • 29. listopada 2014.
  • Prostorno uređenje i graditeljstvo, Priroda i zaštita okoliša

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije, na temelju odredbi članka 93. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13), a u svezi s člankom 162. i člankom 163.  stavkom 5. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13), daje sljedeću

I N F O R M A C I J U

o podnesenom zahtjevu za provedbu postupka izdavanja dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom tvrtki Eurco d.d. za graditeljstvo, inženjering i zaštitu okoliša, H.V. Hrvatinića 87, iz Vinkovaca

Tijelo zaduženo za provedbu postupka:

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije, Županijska 9, Vukovar.

Pravni temelj postupka:

Odredbe članka 93. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13) i Popis djelatnosti i pripadajućih postupaka za koje se izdaje dozvola za gospodarenje otpadom prema Dodatku I. Pravilnika o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 23/14 i 51/14). Naime, o podnesenom zahtjevu za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom  za djelatnost odlaganja neopasnog otpada kapaciteta većeg od 50 tona na dan, ovaj Upravni odjel dužan je provesti postupak informiranja i sudjelovanja javnosti i zainteresirane javnosti.

Podnositelj zahtjeva:

Eurco d.d. za graditeljstvo, inženjering i zaštitu okoliša, H.V.Hrvatinića 87, iz Vinkovaca.

Lokacije obavljanja djelatnosti:

Lokacije izvođenja radova na području Vukovarsko-srijemske županije.

Sažetak zahtjeva:

Tvrtka Eurco d.d. za graditeljstvo, inženjering i zaštitu okoliša, H.V. Hrvatinića 87, iz Vinkovaca, podnijela je ovom Upravnom odjelu zahtjev za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom za djelatnost sakupljanja, pripreme za ponovnu uporabu, pripreme prije oporabe ili zbrinjavanja, oporabe i zbrinjavanja neopasnog otpada postupcima R3 (recikliranje/obnavljanje organskih tvari koje se ne koriste kao otpadala), R4 (recikliranje/obnavljanje otpadnih metala i spojeva metala), R5 (recikliranje/obnavljanje drugih otpadnih anorganskih materijala), R10 (tretiranje tla otpadom u svrhu poljoprivrednoga ili ekološkog poboljšanja), R11 (upotreba otpada nastalog bilo kojim postupkom navedenim od R1-R10), R12 (razmjena otpada radi primjene bilo kojeg od postupaka oporabe navedenim pod R1-R11), R13 (skladištenje otpada prije bilo kojeg postupka oporabe navedenim pod R1-R12), D8 (biološka obrada otpada koja nije specificirana u drugim postupcima, a koja za posljedicu ima konačne sastojke i mješavine koje se zbrinjavaju bilo kojim postupkom navedenim pod D1-D12), D9 (fizikalno-kemijska obrada otpada koja nije specificirana u drugim postupcima, a koja za posljedicu ima konačne sastojke i mješavine koje se zbrinjavaju bilo kojim postupkom navedenim od D1-D12), D13 (spajanje ili miješanje otpada prije podvrgavanja bilo kojem postupku navedenim pod 1-D12), D14 (ponovno pakiranje otpada prije podvrgavanju bilo kojem od postupaka navedenim pod D1-D13) i D15 (skladištenje otpada prije primjene bilo kojeg od postupaka zbrinjavanja navedenim pod D1-D14), u mobilnim uređajima za obradu otpada, na lokacijama izvođenja radova.

Sažetak postupka koji će se provesti:

Informiranje javnosti i zainteresirane javnosti o podnesenom zahtjevu.

Način očitovanja na informaciju:

Javnost i zainteresirana javnost može sudjelovati davanjem mišljenja, primjedbi i prijedloga u predmetnom upravnom postupku, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, dostavljajući iste na adresu:                                                          

                Vukovarsko-srijemska županija

                Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

                Županijska 9, 32 000 Vukovar.

Način na koji će javnost i zainteresirana javnost biti informirana o ishodu postupka:

Javnost i zainteresirana javnost biti će informirana o ishodu postupka objavom rješenja donesenog u predmetnom postupku, putem mrežne stranice Agencije za zaštitu okoliša (www.azo.hr).

PROČELNICA:

Silvana Tvrz, dipl.ing.građ.

Ispis

Priloženi dokumenti

Vrh