Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto: 1. Administrativni referent u Upravnom odjelu za opće poslove Vukovarsko-srijemske županije

  • 04. listopada 2019.
  • Ostalo

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18 – u nastavku teksta: ZSN), pročelnik Upravnog odjela za opće poslove Vukovarsko-srijemske županije raspisuje

 NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME

 na radno mjesto:

1. Administrativni referent u Upravnom odjelu za opće poslove Vukovarsko-srijemske županije – 1 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme uz obavezan probni rad od tri mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete:

- srednja stručna sprema ekonomske, upravne ili društvene struke ,

-  najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

 - iskustvo u timskom radu

- poznavanje rada na računalu (MS Office)

- položen državni stručni ispit

 

Ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.

 

Prijavi na natječaj  potrebno je priložiti:

 

- životopis

- dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome, svjedodžbe)

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili preslika osobne iskaznice)

- potvrda o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

- uvjerenje od suda  (ne starije od 3 mjeseca) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

- vlastoručno potpisana izjava da  za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16.

Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvijete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na  natječaj, te će joj biti upućena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

 

Na web-stranici Vukovarsko-srijemske županije ( www.vusz.hr ) dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web-stranici bit će objavljena lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

 

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijema u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima – prednost pri zapošljavanju. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te potvrdu o nezaposlenosti Zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja.

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, s naznakom: »Natječaj za  prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za opće poslove Vukovarsko-srijemske županije (navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se podnosi) – ne otvaraj «, na adresu: Vukovarsko-srijemska županija , Županijska 9, 32 000 Vukovar.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

 

KLASA: 112-02/19-01/08

UR.BR.: 2196/1-09-19-1

U Vukovaru, 30. rujna  2019. godine

 

                                                                                              PROČELNIK:                                                                                                                  Marko Dikonić, dipl.iur.

Pozivni dokumenti

  Upute kandidatima natečaj opći poslovi SSS 2019..pdf 07. listopada 2019. 1 MB
  Natječaj-SSS-Opći poslovi - administrativni referent..pdf 07. listopada 2019. 198,01 KB
  Poziv na prethodnu provjeru znanja 16. listopada 2019. 236,47 KB
Vrh