Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Javni natječaj za prijam vježbenika u Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije

  • 09. kolovoza 2022.

Na temelju članka 135. stavak 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19, i 127/19), članka 22. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije KLASA: 351-01/13-01/01, URBROJ: 2196/1-16-13-1, od 25. listopada 2013. godine, članka 11. Pravilnika o radu, plaćama i naknadama Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije KLASA: 612-07/14-01/10, URBROJ: 2196/1-16-14-1 od 26. veljače 2014. godine; KLASA: 612-07/18-01/45, URBROJ: 2196/1-15-18-1 od 07. prosinca 2018. godine i članka 3. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije KLASA: 612-07/14-01/09, URBROJ: 2196/1-16-14-1 od 26. veljače 2014. godine; KLASA: 612-07/18-01/43, URBROJ: 2196/1-15-18-1 od 07. prosinca 2018. godine, ravnatelj Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije raspisuje,    

 

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM VJEŽBENIKA

na radno mjesto:

1. administrativni referent – vježbenik – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža od 12 mjeseci

Kandidat mora ispunjavati sljedeće uvjete:

  • hrvatsko državljanstvo
  • srednja školska sprema općeg, upravnog ili ekonomskog usmjerenja
  • da nema radnog iskustva u struci
  • znanje rada na računalu

Kandidati su obvezni dostaviti vlastoručno potpisanu prijavu na javni natječaj. U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci kandidata (ime i prezime, adresa prebivališta/boravišta, kontakt podaci: broj telefona/mobitela i adresa e-pošte).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

  • životopis
  • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika diplome ili osobne iskaznice)
  • preslika elektroničkog zapisa ili potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je vidljivo da kandidat nema radnog iskustva u struci
  • uvjerenje od suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca)

Na javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08 i 69/17).

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“ broj  33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18, 98/19 i 32/20) dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu popisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19 i 84/21), dužni su uz prijavnu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji se mogu pronaći na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela urednu i pravovremenu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja neće se smatrati kandidatom prijavljenim na javni natječaj, te će joj biti upućena obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Na web-stranici Vukovarsko-srijemske županije (https://www.vusz.hr/info/natjecaji-vukovarsko-srijemske-zupanije) dostupni su podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područja testiranja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata. Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete te će na istoj web-stranici objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od donošenja Odluke o izboru osobe s kojom će se zasnovati radni odnos.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave Javnog natječaja na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s naznakom „Javni natječaj za prijam vježbenika – administrativni referent – ne otvaraj“, na adresu: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije, Trg Vinkovačkih jeseni 1, 32 100 Vinkovci.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije zadržava pravo poništenja javnog natječaja bez obveze obrazloženja Odluke o poništenju.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a koji imaju rodno značenje koriste se na spolno neutralan način i odnose se jednako na muški i ženski spol.

 

KLASA: 612-07/22-01/25

URBROJ: 2196-88-22-1

Vinkovci, 01. kolovoza 2022. godine

RAVNATELJ:

Nikola Križanac, dipl.agro.oec.

Pozivni dokumenti

  Poziv na prethodnu provjeru znanja 25. kolovoza 2022. 115,8 KB
  Upute kandidatima.pdf 09. kolovoza 2022. 393,47 KB
  Javni natječaj vježbenik.pdf 09. kolovoza 2022. 798,06 KB
Vrh