Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image
Javni poziv je završen

Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Vukovarsko-srijemske županije za 2022. godinu

 • 18. siječnja 2022.

REPUBLIKA HRVATSKA        

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM I KULTURU      

KLASA: 611-09/22-01/02

UR.BROJ: 2196-19-22-1

Vinkovci, 18. 1. 2022 . godine

                                                                  

Na temelju članka 1. i 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90 i 27/93 i 38/09), članka 20. Zakona o tehničkoj kulturi ("Narodne novine" br. 76/93., 11/94. i 38/09.), Pravilnika o financiranju javnih potreba Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Županije br. 2/16.) Upravni odjel za turizam i kulturu Vukovarsko-srijemske županije objavljuje

 

Poziv

za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi

Vukovarsko-srijemske županije za 2022. godinu

 

I.

U proračunu Vukovarsko-srijemske županije osiguravaju se sredstva za javne potrebe u kulturi i tehničkoj kulturi, a to su djelatnosti u kulturi i tehničkoj kulturi, aktivnosti, manifestacije i projekti u kulturi i tehničkoj kulturi od interesa za Vukovarsko-srijemsku županiju.                               

U Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2022. godinu uvrštavaju se programi kulture, manifestacije, te ostali programi (projekti ustanova, udruga, građana i drugih pravnih osoba u kulturi i tehničkoj kulturi od interesa za Vukovarsko-srijemsku županiju).

 

II.

Javne potrebe u kulturi i tehničkoj kulturi su kulturne djelatnosti, manifestacije, te programi i projekti ustanova, udruga, građana i drugih pravnih osoba od interesa za Vukovarsko-srijemsku županiju te obuhvaćaju sljedeća područja:

 • glazba i glazbeno-scenska umjetnost
 • dramska i plesna umjetnost te izvedbene umjetnosti
 • knjižna i nakladnička djelatnost
 • vizualne umjetnosti
 • kulturno-umjetnički amaterizam
 • inovativne umjetničke i kulturne prakse
 • kulturna suradnja
 • programi i manifestacije udruga i drugih organizacija u kulturi i tehničkoj kulturi.

 

III.

Pravo podnošenja prijedloga za dodjelu sredstava iz Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Vukovarsko-srijemske županije za 2022. godinu imaju ustanove, udruge, građani i druge pravne osobe s različitim programima i projektima s područja kulture i tehničke kulture s područja Vukovarsko-srijemske županije, osim hrvatskih tradicijskih manifestacija i programa hrvatske tradicijske kulture za koje se prijedlozi programa / projekta podnose Zajednici kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije (ZAKUD VSŽ).

Prijavu projekta na Poziv može podnijeti udruga upisana u Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija odnosno, zaklada, ustanova ili druga pravna osoba čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti te je kao takva i registrirana u odgovarajućem Registru.

Udruge moraju imati Statute usklađene sa Zakonom o udrugama („Narodne novine“ br. 74/14.).

Svi prijavitelji svojim temeljnim aktima moraju biti opredijeljeni za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja te moraju promicati ciljeve i uvjerenja koja nisu protivna Ustavu i zakonu.

    

IV.

Ako predlagatelj ima više prijedloga programa/projekata, svaki prijavljuje na zasebnim obrascima. Sve pristigle prijedloge razmatrat će Kulturno vijeće Vukovarsko-srijemske županije prema kriterijima za vrednovanje pristiglih prijedloga opisanima u Uputama za prijavitelje dostupnima na web stranicama Vukovarsko-srijemske županije www.vusz.hr

 

V.

Ukupno planirana vrijednost Poziva je 880.000,00 kn.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom programu/projektu je 40.000,00 kuna.

   

VI.

U prijavi na Poziv potrebno je dostaviti:

 1. Ispunjena Prijavnica za programe javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2022. godinu*
 2. Ispunjen obrazac proračuna programa/projekta *
 3. Potpisan obrazac Izjave da se protiv korisnika financiranja, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa/projekta ne vodi se kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen
 4. Potpisan obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
 5. Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga
  1. Korisnici sredstava u 2021. godini  dužni su dostaviti i izvješće o realizaciji programa i utrošenih sredstava u 2021. godini*
  2. Ispunjene obrasce i u elektroničkom obliku - PDF (e-mail: mirela.budim@vusz.hr ).

* - Za svaki program/projekt potrebno je ispuniti zasebni obrazac.

Obrasci se ispunjavaju isključivo na računalu.


VII.

Prijavnica mora biti popunjena na računalu na hrvatskom jeziku (latinično pismo). Nepotpune, netočne, kao i prijavnice koje nisu dostavljene u navedenom roku, neće se razmatrati niti uvrstiti u Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Vukovarsko-srijemske županije za 2022. godinu. (Nepotpunom se smatra prijavnica koja ne donosi odgovore na sva postavljena pitanja te prijavnica kojoj nije priložena sva tražena obvezna popratna dokumentacija.)

Neće se razmatrati prijavnice korisnika koji nisu dostavili programsko i financijsko izvješće o namjenskom korištenju sredstava proračuna Vukovarsko-srijemske županije iz prethodne godine, ako su im sredstva bila odobrena u 2021. godini.

S predlagateljima čiji prijedlozi budu uvršteni u Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Vukovarsko-srijemske županije za 2022. godinu, sklopit će se Ugovor o korištenju sredstava za provedbu Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Vukovarsko-srijemske županije za 2022. godinu.

Propisane obrasce možete preuzeti na web stranicama Vukovarsko-srijemske županije www.vusz.hr .

 

VIII.

Prijedlozi programa/projekata pripremljeni u skladu s ovim Pozivom mogu se dostaviti osobno ili poštom na: 

Vukovarsko-srijemska županija

Upravni odjel za turizam i kulturu 

- Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2022. godinu -

Glagoljaška 27

32 100 Vinkovci

 

IX.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Poziva.

Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi kao i prijedlozi koji ne sadrže svu potrebnu dokumentaciju neće se razmatrati.

Prijavitelji čiji programi nisu zadovoljili uvjete formalne provjere te prijavitelji čiji programi nisu odabrani za financiranje mogu u roku 8 dana od dana primitka pisane obavijesti o tome, podnijeti prigovor. Razlozi i način podnošenja prigovora navedeni su u Uputama za prijavitelje koje su objavljene na web stranicama Vukovarsko-srijemske županije www.vusz.hr.

Pozivni dokumenti

  Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi VSŽ za 2022.pdf18. siječnja 2022. 170,98 KB
  Obrazac izvješća za sredstva korištena u 2021. godini - WORD.docx18. siječnja 2022. 23,56 KB
  Obrazac proračuna programa_projekta - EXCEL.xlsx18. siječnja 2022. 15,87 KB
  Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja 2022 - WORD.docx18. siječnja 2022. 11,66 KB
  Izjava o nekažnjavanju - WORD.docx18. siječnja 2022. 12,53 KB
  Prijavnica - WORD.docx18. siječnja 2022. 215,51 KB
  Upute za prijavitelje 2022. - WORD.docx18. siječnja 2022. 72,29 KB
Vrh