Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Vukovarsko-srijemske županije za 2020. godinu

  • 24. veljače 2020.
  • Turizam i kultura

REPUBLIKA HRVATSKA        

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM I KULTURU         

KLASA: 612-01/20-01/08

UR.BROJ: 2196/1-01-20-1

Vukovar, 24. 2. 2020. godine                                                                

Na temelju članka 1. i 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90 i 27/93 i 38/09), članka 20. Zakona o tehničkoj kulturi ("Narodne novine" br. 76/93., 11/94. i 38/09.), Pravilnika o financiranju javnih potreba Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Županije br. 2/16.) župan Vukovarsko-srijemske županije objavljuje

 

Poziv

za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi

Vukovarsko-srijemske županije za 2020. godinu

 

I.

U proračunu Vukovarsko-srijemske županije osiguravaju se sredstva za javne potrebe u kulturi i tehničkoj kulturi, a to su djelatnosti u kulturi i tehničkoj kulturi, aktivnosti, manifestacije i projekti u kulturi i tehničkoj kulturi od interesa za Vukovarsko-srijemsku županiju.                        
U Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2020. godinu („Službeni vjesnik“ Županije br. 02/20.) uvrštavaju se programi kulture, manifestacije, te ostali programi (projekti ustanova, udruga, građana i drugih pravnih osoba u kulturi i tehničkoj kulturi od interesa za Vukovarsko-srijemsku županiju).

II.

Javne potrebe u kulturi i tehničkoj kulturi su kulturne djelatnosti, manifestacije, te programi i projekti ustanova, udruga, građana i drugih pravnih osoba od interesa za Vukovarsko-srijemsku županiju te obuhvaćaju sljedeća područja:

• programi ustanova u kulturi

• programi organizacija i manifestacija u kulturi od posebnog interesa za Vukovarsko-srijemsku županiju

• programi udruga i drugih organizacija u kulturi i tehničkoj kulturi

• programi muzejsko-galerijske i likovne djelatnosti

• programi u području kazališne i glazbeno-scenske djelatnosti

• programi knjižnične djelatnosti, izdavanje knjiga i časopisa u kulturi, te ostali programi u knjižnoj i nakladničkoj djelatnosti

• znanstveno-istraživački skupovi i popratna izdanja na području kulture i tehničke kulture

• programi filmske i audio-vizualne djelatnosti

• programi koji promiču kulturu mladih i novih medijskih kultura

• dramski, glazbeni, likovni i drugi programi s područja kulture

• programi međugradske, međužupanijske, međuregionalne i međunarodne kulturne suradnje.

III.

Pravo podnošenja prijedloga za dodjelu sredstava iz Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Vukovarsko-srijemske županije za 2020. godinu imaju ustanove, udruge, građani i druge pravne osobe s različitim programima i projektima s područja kulture i tehničke kulture s područja Vukovarsko-srijemske županije.

Prijavu projekta na Poziv može podnijeti udruga upisana u Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija odnosno, zaklada, ustanova ili druga pravna osoba čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti te je kao takva i registrirana u odgovarajućem Registru.

Udruge moraju imati Statute usklađene sa Zakonom o udrugama („Narodne novine“ br. 74/14.).

Svi prijavitelji svojim temeljnim aktima moraju biti opredijeljeni za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja te moraju promicati ciljeve i uvjerenja koja nisu protivna Ustavu i zakonu.

IV.

Ako predlagatelj ima više prijedloga programa/projekata, svaki prijavljuje na zasebnim obrascima. Sve pristigle prijedloge razmatrat će Kulturno vijeće Vukovarsko-srijemske županije prema kriterijima za vrednovanje pristiglih prijedloga opisanima u Uputama za prijavitelje dostupnima na web stranicama Vukovarsko-srijemske županije www.vusz.hr

V.

Ukupno planirana vrijednost Poziva je 940.000,00 kn.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom programu/projektu je 40.000,00 kuna.

VI.

U prijavi na Poziv potrebno je dostaviti:

  1. Ispunjena Prijavnica za programe javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2020. godinu*
  2. Ispunjen obrazac proračuna programa/projekta *
  3. Potpisan obrazac Izjave da se protiv korisnika financiranja, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa/projekta ne vodi se kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen
  4. Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga
  5. Korisnici sredstava u 2019. godini  dužni su dostaviti i izvješće o realizaciji programa i utrošenih sredstava u 2019. godini*
  6. Ispunjene obrasce u elektroničkom obliku (CD).

* - Za svaki program/projekt potrebno je ispuniti zasebni obrazac.

Obrasci se ispunjavaju isključivo na računalu.

S predlagateljima čiji prijedlozi budu uvršteni u Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Vukovarsko-srijemske županije za 2020.godinu, sklopit će se Ugovor o korištenju sredstava za provedbu Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Vukovarsko-srijemske županije za 2020. godinu.

Propisane obrasce možete preuzeti na web stranicama Vukovarsko-srijemske županije www.vusz.hr .

Prijedlozi programa/projekata pripremljeni u skladu s ovim Pozivom mogu se dostaviti osobno ili poštom na:  

Vukovarsko-srijemska županija

Upravni odjel za turizam i kulturu 

- Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2020. godinu -

Županijska 9

32 000 Vukovar

VII.

Poziv je otvoren do 31. ožujka 2020. godine. Prijave pristigle nakon 31. ožujka 2020. godine neće se razmatrati.

Prijavitelji čiji programi nisu zadovoljili uvjete formalne provjere te prijavitelji čiji programi nisu odabrani za financiranje mogu u roku 8 dana od dana primitka pisane obavijesti o tome, podnijeti prigovor. Razlozi i način podnošenja prigovora navedeni su u Uputama za prijavitelje koje su objavljene na web stranicama Vukovarsko-srijemske županije www.vusz.hr

                                                                                                                     

                                                                                                                    ŽUPAN 

                                                                                                   Božo Galić, dipl. ing.

Vrh