Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image
Javni poziv je završen

Javni poziv za sufinanciranje organiziranja dječje škole folklora i tambure s ciljem očuvanja tradicijske kulture Vukovarsko-srijemske županije

  • 25. srpnja 2023.
  • Turizam i kultura

REPUBLIKA HRVATSKA        

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM I KULTURU           

KLASA:

URBROJ:

Vinkovci, 25.7.2023. godine

                                                          

Na temelju članaka 1. i 7. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22), Pravilnika o financiranju javnih potreba Vukovarsko-srijemske županije ("Službeni vjesnik“ Županije br.14/21) Upravni odjel za turizam i kulturu Vukovarsko-srijemske županije objavljuje

 

Poziv

za sufinanciranje organiziranja dječje škole folklora i tambure s ciljem očuvanja tradicijske kulture Vukovarsko-srijemske županije

 

I.

U proračunu Vukovarsko-srijemske županije  (Razdjel: 010, Upravni odjel za turizam i kulturu, Glava: 010 03: Kultura) osiguravaju se sredstva za dječju školu folklora i tambure od interesa za Vukovarsko-srijemsku županiju.                                

II.

Upravni odjel za turizam i kulturu Vukovarsko-srijemske županije poziva predstavnike jedinica lokalne samouprave te predstavnike kulturno-umjetničkih društava (KUD-ova) iz Vukovarsko srijemske županije na prijavu na Javni poziv za organiziranje dječje škole folklora i škole tambure. Vrijednost poziva iznosi 15.168,75 EUR.       

                                                             III.

 

Predmet ovog Javnoga poziva je dodjela bespovratnih potpora iz proračuna Vukovarsko-srijemske županijeza 2023. za organiziranje dječje škole folklora i škole tambure.Prijavitelji imaju mogućnost prijaviti se na oba ponuđena programa: FOLKLOR I/ILI TAMBURA. Prijavitelji također imaju mogućnost prijaviti se i na samo jedan od dva ponuđena programa. Krajnji korisnici potpora su školska i predškolska djeca Vukovarsko-srijemske županije. Prijavitelji (naručitelji) odabrane učitelje (izvođače) plaćaju po izdanom računu. Prijavitelji (naručitelji) s odabranim učiteljima (izvođačima) također mogu sklopiti Ugovor o djelu. Iznos potpore koji se dodjeljuje za svaki program ponaosob je 650,00 EUR. Jedan prijavitelj može ostvariti maksimalan iznos potpore od 1.300,00 EUR ukoliko prijavi oba programa.


IV.

Vrijeme provedbe programa škole folklora i tambure je period između 4. rujna (početak školske godine) i 24. prosinca 2023. godine (školski praznici).

Pravo na dodjelu potpora ostvaruju prijavitelji koje ispunjavaju sljedeće kriterije:

 

  • imaju prebivalište, odnosno sjedište, na području Vukovarsko-srijemske županije;
  • nepostojanje poreznog duga;
  • nepostojanje duga prema Vukovarsko-srijemskoj županiji;
  • protiv prijavitelja se ne vodi kazneni postupak.

 

                                                           VI.

Uz prijavu je potrebno dostaviti i:

  1. Ispunjenu i potpisanu Izjavu o nepostojanju dugovanja prema proračunu Vukovarsko-srijemske županije;
  2. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga (ne starija od 30 dana);
  3. Izjavu o ispunjavanju svih obveza ranije preuzetih Ugovora prema davatelju financijskih sredstava.

  VII.

Prijavnica mora biti popunjena na računalu na hrvatskom jeziku (latinično pismo). Nepotpune, netočne, kao i prijavnice koje nisu dostavljene u navedenom roku, neće se razmatrati niti uvrstiti u Poziv za organizaciju škole folklora i škole tambure u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Nepotpunom se smatra prijavnica koja ne donosi odgovore na sva postavljena pitanja te prijavnica kojoj nije priložena sva tražena obvezna popratna dokumentacija.

S predlagateljima čiji prijedlozi budu ispunili opisane uvjete, sklopit će se Ugovor o korištenju sredstava za provedbu organiziranja škole tambure i škole folklora Vukovarsko-srijemske županije za 2023. godinu.

VIII.

Prijedlozi programa/projekata pripremljeni u skladu s ovim Pozivom mogu se dostaviti osobno ili preporučenom poštom na: 

 

Vukovarsko-srijemska županija

Upravni odjel za turizam i kulturu

 

- POZIV ZA ORGANIZIRANJE DJEČJE ŠKOLE FOLKLORA I TAMBURE-

 

Glagoljaška 27

32 100 Vinkovci

Prijave se također podnose i i u elektroničkomobliku na e-mail adresu: javni.poziv.kultura@vusz.hr

 

IX.

 

Javni poziv otvoren je danom objave na internetskim stranicama Vukovarsko-srijemske županije (www.vusz.hr) -od 25. srpnja 2023. godine do 25. kolovoza 2023. godine, odnosno do utroška financijskih sredstava.Pristigle prijave se obrađuju, te se o njima odlučuje redoslijedom zaprimanja.

Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi kao i prijedlozi koji ne sadrže svu potrebnu dokumentaciju neće se razmatrati. U slučaju donošenja izmjena ili dopuna prijaviteljima koji su već predali prijavu po Pozivu bit će dana mogućnost da svoju prijavu po potrebi i u primjerenom roku dopune i/ili izmjene.

Prijavitelji čiji programi nisu zadovoljili uvjete formalne provjere te prijavitelji čiji programi nisu odabrani za financiranje mogu u roku 8 dana od dana primitka pisane obavijesti o tome, podnijeti prigovor. Razlozi i način podnošenja prigovora navedeni su u Uputama za prijavitelje koje će biti objavljene na web stranicama Vukovarsko-srijemske županije www.vusz.hr. O prigovoru odlučuje povjerenstvo za prigovore koje imenuje Župan na temelju Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za rješavanje prigovora na programe/projekte u područja kulture i tehničke kulture u 2023. godini. Odluku o dodjeli potpore donosi Župan. 

Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju izričitu suglasnost Vukovarsko-srijemskoj županiji da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje, objavljuje na njenoj internetskoj stranici i pohranjuje u svrhu provedbe predmeta ovog javnog poziva u svrhu kontaktiranja i informiranja podnositelja prijave, kao i upoznavanja javnosti o donesenim odlukama, te u svrhu sklapanja Ugovora. 

S korisnicima potpore temeljem ovog Javnog poziva sklopit će se Ugovor kojim će se urediti međusobni odnosi korisnika i Županije. Prijavitelj je nakon potpisivanja Ugovora u obvezi predloženi projekt realizirati u cijelosti, odnosno sredstva namjenski utrošiti.

Podnositelji prijava prije njenog podnošenja mogu se upoznati sa svim pravima i ostalim obavijestima u svezi s postupanjem s njihovim osobnim podacima koja proizlaze iz Uredbe o zaštiti osobnih podataka putem web stranice http://www.vusz.hr/info/izjava-o-zastiti-osobnih-podataka

Dodatne informacije i upute za podnošenje prijava po ovom Pozivu mogu se zatražiti na broj telefona 032/344-032, te na e-mail adresu: marko.vukolic@vusz.hr.

 

 

                       ŽUPAN

                           Damir Dekanić, dipl. ing.

Datum završetka: 25. kolovoza 2023.
Vrh