Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image
Javni poziv je završen

Javni poziv za sufinanciranje kupnje kuće ili stana za mlade obitelji na području Vukovarsko srijemske županije za 2021. godinu

 • 28. veljače 2022.
 • Sport, mladi i demografija

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Ž U P A N


KLASA: 370-01/22-01/03

URBROJ: 2196-01-22-1 

Vinkovci,  25. veljače 2022. godine

 

Na temelju odredbe članka 48. stavak 1. točka 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 30., 35. i 41. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj, 03/21) i članka 7. Pravilnika o sufinanciranju kupnje kuće ili stana za mlade obitelji na području Vukovarsko-srijemske županije za 2021. godinu („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 03/22) župan Vukovarsko-srijemske županije objavljuje:

 

 

JAVNI POZIV

za sufinanciranje kupnje kuće ili stana za mlade obitelji na području Vukovarsko srijemske županije za 2021. godinu

 

 

PREDMET JAVNOG POZIVA

 

Ovim Javnim pozivom namjerava se pomoći stanovništvu u rješavanju stambene problematike s ciljem naseljavanja mladih obitelji te sprječavanjem raseljavanja istih s područja Vukovarsko-srijemske županije.

Predmet ovog Javnog poziva je podnošenje prijava za korištenje bespovratnih sredstava u okviru Mjere sufinanciranja kupnje kuće ili stana za mlade obitelji na području Vukovarsko-srijemske županije.

 

VRSTA I VISINA FINANCIJSKE POTPORE

 

Financijska sredstva koja se dodjeljuju putem ovog Javnog poziva odnose se na financiranje kupnje kuće ili stana.

 

Ukupna planirana vrijednost Javnog poziva za 2021. godinu je 1.500.000,00 kuna. 

 

Vukovarsko-srijemska županija će sufinancirati kupnju kuće ili stana u iznosu od 20.000,00 kuna na području gradova koji imaju 15.000 ili više stanovnika prema popisu stanovništva iz 2021. godine te 25.000,00 kuna za sva ostala područja u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

 

 

TKO SE MOŽE PRIJAVITI NA JAVNI POZIV

 

Pravo podnošenja prijave na Javni poziv odnosno korištenje bespovratnih sredstava u okviru Mjere sufinanciranja kupnje kuće ili stana za mlade obitelji na području Vukovarsko-srijemske županije imaju prijavitelji koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

 

 1. u trenutku prijave nisu stariji od 45 godina,
 2. prijavitelji i bračni ili izvanbračni drugovi i njihova djeca, životni partneri ili neformalni životni partneri i njihova djeca u vlasništvu/suvlasništvu nemaju stan ili kuću, osim stana/kuće koja je predmet ovog Javnog poziva.
 3. kupljena kuća ili stan na području Vukovarsko-srijemske županije
 4. nemaju duga na ime javnih davanja
 5. fizička osoba prodavatelj nekretnine ne smije biti u srodstvu s podnositeljem zahtjeva i članovima njegove obitelji do trećeg nasljednog reda u smislu Zakona o nasljeđivanju („Narodne novine“ RH, br. 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15 i 14/19)
 6. kupili kuću ili stan u 2021. godini   

 

 

DOKUMENTACIJA KOJU PODNOSITELJ PRIJAVE MORA PRILOŽITI

 

Prijave na Javni poziv prijavljuju se na propisanim obrascima koji su objavljeni na internetskoj stranici Vukovarsko-srijemske županije www.vusz.hr , a sastavni su dio ovog poziva:

 

-        Prijavnica (obrazac 1)

-        Izjava o izvanbračnoj zajednici ili neformalnom životnom partnerstvu (obrazac 2)

-        Izjava o nepostojanju vlasništva kuće/stana na području Republike Hrvatske  

(obrazac3)

-        Izjava o dvostrukom financiranju (obrazac 4)

-        Izjava o privoli (obrazac 5)

-        Izjava o istinitosti podataka (obrazac 6)

 

Uz prijavu potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:

 

 1. Preslika osobne iskaznice podnositelja i svih osoba navedenih u prijavnici (rodni list ili osobna iskaznica za djecu)
 2. Vjenčani list/izvadak iz registra životnog partnerstva
 3. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava (ne starije od 30 dana) za oba supružnika
 4. Preslika Ugovora o kupoprodaji stambenog objekta ovjerenog i potpisanog kod javnog bilježnika i Izvadak iz zemljišnih knjiga stambenog objekta
 5. Dokaz samohranosti prijavitelja:
  1. rodni listi ili
  2. smrtni list za preminulog roditelja ili
  3. potvrda o nestanku roditelja
  4. rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta.
  5. Dokaz o utvrđenom invaliditetu (rješenje ili potvrda o invalidnosti)

 

 

NAČIN I ROK PRIJAVE

 

Svi podnositelji daju svoju izričitu suglasnost Vukovarsko-srijemskoj županiji da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje, objavljuje na njenoj internetskoj stranici i pohranjuje u svrhu provedbe predmeta ovog Javnog poziva, u svrhu kontaktiranja i informiranja podnositelja prijave, kao i upoznavanja javnosti o donesenim odlukama, te u svrhu sklapanja Ugovora.

Podnositelji prijava prije njenog podnošenja mogu se upoznati sa svim pravima i ostalim obavijestima u svezi s postupanjem s njihovim osobnim podacima koja proizlaze iz Uredbe o zaštiti osobnih podataka putem web stranice link http://www.vusz.hr/info/izjava-o-zastiti-osobnih-podataka.

 

Prijave se dostavljaju isključivo preporučenom poštom na adresu:

 

Vukovarsko-srijemska županija

JAVNI POZIV

za sufinanciranje kupnje kuće ili stana za mlade obitelji na području Vukovarsko srijemske županije za 2021. godinu

Glagoljaška 27/4

32 100 Vinkovci

 

Javni poziv otvoren je od 28. veljače 2022. godine do 31. ožujka 2022. godine. 

 

Sve informacije vezane uz Javni poziv možete dobiti u Upravnom odjelu za sport, mlade i demografiju Vukovarsko-srijemske županije na broj telefona 032/344-300 ili na e-mail: vedran.kurtusic@vusz.hr

 

 

MJERILA ZA OCJENJIVANJE I NAČIN PROCJENE JAVNOG POZIVA

 

Prijave će se bodovati temeljem kriterija i dodjelom odgovarajućeg broja bodova uz svaki kriterij (vidi prilog 1).

 

Sve pristigle prijave će bodovati članovi Povjerenstva za provedbu postupka i odlučivanje o dodjeli potpora temeljem Javnog poziva za sufinanciranje kupnje kuće ili stana za mlade obitelji na području Vukovarsko-srijemske županije za 2021. godinu.

 

Ukoliko dvije ili više prijava imaju isti broj utvrđenih bodova, prednost za ostvarivanje prava ove Mjere ima korisnik potpore koji je prije predao dokumentaciju.

 

Za prijave koje ne sadrže svu potrebnu dokumentaciju, Povjerenstvo za provjeru administrativne ispravnosti će tražiti nadopunu dokumentacije koju je prijavitelj dužan dostaviti u roku od 8 radnih dana od dana primitka obavijesti za nadopunu dokumentacije.

 

Ukoliko prijavitelj ne dostavi traženu dokumentaciju u navedenom roku, njegova se prijava  neće razmatrati.

 

Podnositelj zahtjeva nema pravo na potporu ukoliko je za istu namjenu primio potporu iz drugih izvora.

 

Ukoliko se utvrdi da je podnositelj ostvario potporu na temelju dostavljene neistinite dokumentacije ili se utvrdi da je za istu namjenu primio potporu iz drugih izvora, dobivena sredstva mora vratiti u Proračun Vukovarsko-srijemske županije u roku od 15 dana od poziva za povrat te će biti isključen iz svih županijskih potpora u narednih 5 godina.

 

Ukoliko je korisniku županijske potpore u tekućoj godini pogreškom isplaćen viši iznos potpore od odobrenog, dužan je u roku od 8 dana od primljene obavijesti o pogrešci viši iznos isplaćene potpore vratiti u Županijski proračun.

 

 

NAČIN OBJAVE REZULTATA JAVNOG POZIVA I PRAVO PRIGOVORA

 

Odluku o dodjeli potpore donosi župan na prijedlog Povjerenstva za provedbu postupka i odlučivanje.

 

Odluka se objavljuje na web stranici Vukovarsko-srijemske županije www.vusz.hr

najkasnije u roku od 15 dana od dana njezinog donošenja.

 

Prijavitelji koji nisu ostvarili pravo na dodjelu potpore odnosno koji nisu imali dovoljan broj bodova, mogu u roku od 8 dana od dana primitka pisane Obavijesti o tome podnijeti prigovor Povjerenstvu za rješavanje prigovora.

 

 

POTPISIVANJE UGOVORA O FINANCIRANJU I OBVEZE KORISNIKA POTPORE

 

Za dodjelu sredstava Mjere za sufinanciranja kupnje kuće ili stana za mlade obitelji na području Vukovarsko-srijemske županije, župan i korisnik sredstava zaključuju Ugovor kojim se pobliže reguliraju prava i obveze korisnika sredstava.

 

Financijska sredstva će biti doznačena u roku i na način određen Ugovorom o dodjeli financijskih sredstava iz Javnog poziva za sufinanciranje kupnje kuće ili stana za mlade i mlade obitelji na području Vukovarsko-srijemske županije za 2021. godinu.

 

Kao jamstvo da kupljenu kuću ili stan neće prodati u roku od najmanje 5 godina, korisnik potpore je dužan prije zaključivanja Ugovora o dodjeli financijskih sredstava iz Javnog poziva za sufinanciranje kupnje kuće ili stana za mlade obitelji na području Vukovarsko-srijemske županije za 2021. godinu  nadležnom Upravnom odjelu Vukovarsko-srijemske županije za sport, mlade i demografiju dostaviti solemniziranu bjanko zadužnicu na iznos odobrene potpore.

 

Korisnici koji su ostvarili pravo na dodjelu sredstava dužni su u razdoblju od 5 godina, svake godine dostaviti u vremenu od 01. prosinca do 31. prosinca potvrdu o prebivalištu i izvadak iz zemljišnih knjiga Upravnom odjelu za sport, mlade i demografiju Vukovarsko-srijemske županije.

 

Korisniku potpore koji je dostavio bjanko zadužnicu kao instrument osiguranja, neiskorištena bjanko zadužnica se vraća po proteku 5 godina od dana realiziranja subvencije.

 

 

 

                                                                                                ŽUPAN

                                                                                    Damir Dekanić, dipl.ing.

Datum završetka: 31. ožujka 2022.

Pozivni dokumenti

  ODLUKA o provođenju mjere o sufinanciranju kupnje kuće ili stana za mlade obitelji na području VSŽ za 2021.godinu28. veljače 2022. 242,42 KB
  PRAVILNIK o sufinanciranju kupnje kuće ili stana za mlade obitelji na području VSŽ za 2021.godinu28. veljače 2022. 510 KB
  JAVNI POZIV za sufinanciranje kupnje kuće ili stana za mlade obitelji na području VSŽ za 2021.godinu28. veljače 2022. 579,18 KB
  OBRAZAC 128. veljače 2022. 210,63 KB
  OBRAZAC 228. veljače 2022. 204,14 KB
  OBRAZAC 328. veljače 2022. 203,57 KB
  OBRAZAC 428. veljače 2022. 203,41 KB
  OBRAZAC 528. veljače 2022. 205,39 KB
  OBRAZAC 628. veljače 2022. 203,24 KB
  PRILOG-128. veljače 2022. 143,62 KB
Vrh