Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Javni poziv za sufinanciranje aktivnosti udruga iz područja sporta u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2022. godinu

  • 19. travnja 2022.
  • Sport, mladi i demografija

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Ž U P A N

 

KLASA: 620-01/22-01/20

UR.BROJ: 2196/1-01-22-1

Vinkovci, 15. travnja 2022. godine

 

Župan Vukovarsko-srijemske županije temeljem članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20), članka 48. i 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20), članka 30. i 41. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 3/21), i članka 15. Pravilnika o financiranju javnih potreba Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 14/21.), objavljuje

 

J A V N I   P O Z I V

za sufinanciranje aktivnosti udruga iz područja sporta u

Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2022. godinu

 

I.         Predmet javnog poziva

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava za dodjeljivanje financijskih sredstava za provedbu aktivnosti, poslova i djelatnosti koje provode udruge iz područja sporta u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

II.        Namjena za koju se dodjeljuju financijske potpore

Sportske udruge u skladu s ovim Javnim pozivom mogu podnijeti prijavu za sufinanciranje aktivnosti koje se odnose na:

- poticanje i promicanje sporta

- provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži (škole pripadajućih sportova)

- savjetovanja, edukacije i radionice sportaša i osoba koje obavljaju stručne poslove u sportu

- sportska priprema (trening i pripreme)

- sportske manifestacije, obljetnice, memorijalni turniri

- sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom

- održavanje i korištenje sportskih građevina (tekuće održavanje, zakupi, troškovi režija)

 

III.       Planirana financijska sredstva

Ukupno planirana sredstva u okviru ovog Javnog poziva su 400.000,00 kn.

Najmanji traženi iznos financijskih sredstava po aktivnosti je 2.000,00 kn a najveći 7.000,00 kn.

Prijavitelj aktivnosti ima obvezu namjenskog korištenja sredstava, a Županija ima pravo izvršiti kontrolu namjenskog korištenja sredstava.

IV.       Trajanje Javnog poziva 

Javni poziv je otvoren danom objave na internetskim stranicama Vukovarsko-srijemske županije (www.vusz.hr) 19. travnja 2022. godine do 20. svibnja 2022. godine.

 

V.        Uvjeti koje udruga mora ispunjavati u Javnom pozivu

Prijavu za dodjelu financijskih sredstava za provedbu aktivnosti na Javni poziv može podnijeti udruga koja zadovoljava slijedeće uvjete:

- da je upisana u Registar udruga (uz uvjet da su tijela upravljanja u mandatu), (vidljivo na web stranicama ministarstva uprave),

- da je upisana u Registar neprofitnih organizacija i da vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija (vidljivo na www.mfin.hr izbornik neprofitne organizacije, registar neprofitnih organizacija),

- da djeluje na području Vukovarsko-srijemske županije,

- da je statut uskladila sa Zakonom o udrugama, odnosno predala zahtjev za upis promjene statuta nadležnom uredu državne uprave (što dokazuje potvrdom nadležnog ureda),

- da je svojim statutom opredijeljena za obavljanje sportske djelatnosti kojima promiče uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom,

- ima uredno ispunjene obveze prema Vukovarsko-srijemskoj županiji i drugim davateljima javnih sredstava iz ranije sklopljenih ugovora o financiranju te podmirene sve doprinose, plaćen porez i druga davanja,

- da se protiv korisnika financiranja, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge ne vodi kazneni postupak niti je pravomoćno osuđena za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge,

- da su prijavljene aktivnosti sukladne Programu javnih potreba u sportu Vukovarsko-srijemske županije za 2022. godinu,

- da aktivnosti budu izvršene unutar proračunske 2022. godine.

  

VI.       Prijava na Javni poziv

Prijava na Javni poziv podnosi se na propisanim obrascima:

- Prijavni obrazac (Obrazac br. 1),

- Obrazac proračuna (Obrazac br. 2),

- Izjava da nema nepodmirenih obveza prema proračunu Vukovarsko-srijemske županije (Obrazac br. 3),

- Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (Obrazac 4),

- Korisnici sredstava u 2022. godini dužni su dostaviti izvješća o provedbi aktivnosti i utrošenih sredstava u 2022. godini na propisanim obrascima o izvještavanju (Obrasci 5 i 6),

- Korisnici sredstava u 2021. godini dužni su dostaviti i izvješće o realizaciji programa i aktivnosti utrošenih sredstava u 2021. godini (ukoliko nisu dostavili).

 

Obrasci se ispunjavaju isključivo na računalu

 

Prijavi se obvezno prilažu dokazi o ispunjavanju uvjeta i to: 

- Ukoliko je podnesen zahtjev za usklađivanje Statuta priložiti potvrdu nadležnog ureda,

- Potvrda Ministarstva financija/Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelja, ne   

starije od 30 dana od dana objave Javnog poziva,

- Uvjerenje nadležnog suda da se protiv udruge odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen, ne starije od 3 mjeseca od dana objave Javnog poziva.

 

VII.     Podnošenje prijave

Prijave na Javni poziv s dokumentacijom se podnose u zatvorenoj omotnici, preporučeno poštom ili neposredno u pisarnicu Županije, na adresu:

 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za sport, mlade i demografiju

Glagoljaška 27/IV, 32100 Vinkovci

sa naznakom za:

„Javni poziv za sufinanciranje aktivnosti iz područja sporta

u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2022. godinu“ 

 

VIII.    Prijavni postupak

Svaka udruga koja se prijavljuje na ovaj Javni poziv može podnijeti samo jednu prijavu.

Postupak prijave na Javni poziv opisan je u Uputama za prijavitelje na Javni poziv za sufinanciranje aktivnosti udruga iz područja sporta u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2022. godinu.

Razmatrat će se samo prijave koje su dostavljene na propisanim obrascima, pravodobno podnesene te koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

IX.       Rezultati Javnog poziva

Rezultati Javnog poziva s podacima o udrugama kojima su odobrena financijska sredstva objavit će se na službenoj mrežnoj stranici Vukovarsko-srijemske županije nakon donošenja Odluke Župana o dodjeli financijskih sredstava iz Javnog poziva za sufinanciranje aktivnosti udruga iz područja sporta u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2022. godinu.

Udruge čije prijave ne zadovoljavaju formalne uvjete Javnog poziva mogu u roku od 8 dana od dana primitka pisane Obavijesti podnijeti prigovor Upravnom odjelu za sport, mlade i demografiju.

Udrugama kojima nisu odobrena financijska sredstva, Upravni odjel za sport, mlade i demografiju će roku od 8 dana od donošenja Odluke  o dodjeli financijskih sredstava, obavijestiti iste o razlozima ne financiranja.

Udrugama koje su nezadovoljne Odlukom o dodjeli financijskih sredstava omogućeno je pravo na prigovor. Prigovor se podnosi u pisanom obliku, u roku od 8 dana od dana objave Odluke o dodjeli financijskih sredstava na mrežnoj stranici Vukovarsko-srijemske županije, Upravnom odjelu za sport, mlade i demografiju. Konačnu odluku po prigovoru donosi Povjerenstvo za prigovore koje imenuje Župan.

 

X.     Korištenje odobrenih sredstava

S udrugama čije prijave budu prihvaćene potpisuje se Ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obveze korisnika i Vukovarsko-srijemske županije.

Odobrena sredstva korisnik mora namjenski trošiti te o tome podnijeti pismeno izvješće najkasnije do kraja siječnja 2023. godine, na predviđenim Obrascima pravdanja troškova.

Korisnik odobrena sredstva može koristiti isključivo za provedbu aktivnosti predviđenih ovim Javnim pozivom.

Ukoliko se utvrdi nenamjensko korištenje sredstava, korisnik sredstava u obvezi je nenamjenski utrošena sredstva vratiti u Proračun Vukovarsko-srijemske županije.

Korisnik sredstava dužan je odobrena sredstva vratiti u Proračun Vukovarsko-srijemske županije i u slučaju odustajanja.

 

XI.    Ostalo

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti telefonskim putem na broj 032/344-050 ili elektronskim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte mira.babic@vusz.hr .

 

 

 

 

                                                                                                  Ž U P A N

                                                                                         Damir Dekanić, dipl. ing.

Datum završetka: 20. svibnja 2022.
Vrh