Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za imenovanje članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Vukovarsko-srijemske županije

  • 31. svibnja 2022.
  • Zdravstvo i socijalna skrb

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

KLASA: 501-09/22-01/09

URBROJ: 2196-08-01/2-22-1

Vinkovci, 31. svibnja 2022.

 

Na temelju  članka 32. Zakona o zaštiti prava pacijenata („Narodne novine“, broj 169/04. i 37/08.), Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Vukovarsko-srijemske županije upućuje

 

 

JAVNI POZIV 

za predlaganje kandidata za imenovanje članova

Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata

Vukovarsko-srijemske županije

 

Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata (u daljnjem tekstu Povjerenstvo) imenuje se u cilju ostvarivanja i promicanja prava pacijenata u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Povjerenstvo ima pet (5) članova koji se imenuju na vrijeme od 4 godine iz redova pacijenata, nevladinih udruga i stručnjaka na području zaštite prava pacijenata.

Povjerenstvo djeluje pri Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Vukovarsko-srijemske županije, a obavlja sljedeće poslove:

- prati primjenu propisa koji se odnose na zaštitu prava i interesa pacijenata,

- prati povrede pojedinačnih prava pacijenata,

- predlaže poduzimanje mjera za zaštitu i promicanje prava pacijenata,

- bez odgađanja obavještava Povjerenstvo za zaštitu i promicanje prava pacijenata ministarstva nadležnog za zdravstvo o slučajevima težih povreda prava pacijenata koje mogu ugroziti život ili zdravlje pacijenata,

-       obavlja druge poslove određene Zakonom o zaštiti prava pacijenata.

 

Članove Povjerenstva mogu predlagati građani, nevladine udruge i druge zainteresirane osobe.

Prijedlozi kandidata podnose se najkasnije do 14. lipnja 2022. godine na adresu:

 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

Glagoljaška 27, 32100 VINKOVCI

s naznakom

„prijedlog kandidata za imenovanje članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata“

 

 

v.d. PROČELNIKA

Mario Adamović, mag. iur.

Datum završetka: 14. lipnja 2022.
Vrh