Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

JAVNI POZIV za izbor jedinice lokalne samouprave za provedbu aktivnosti iz projekta „Seoska prijestolnica Vukovarsko-srijemske županije“ u 2023. godini

  • 01. veljače 2023.
  • Poljoprivreda, šumarstvo i ruralni razvoj

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN

KLASA: 320-10/23-01/08

URBROJ: 2196-01-23-1

Vukovar, 01.veljače 2023. godine

 

Župan Vukovarsko-srijemske županije temeljem  članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17.,98/19 i 144/20.) i članka 41. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 03/18.,2/20.,3/21.), raspisuje

  

JAVNI POZIV

za izbor jedinice lokalne samouprave  za provedbu aktivnosti iz projekta „Seoska prijestolnica Vukovarsko-srijemske županije“ u 2023. godini

 

I. Predmet i trajanje javnog poziva

Izbor jedinice lokalne samouprave za provedbu aktivnosti iz projekta „Seoska prijestolnica Vukovarsko-srijemske županije“ u 2023. godini

 

1.Provedba aktivnosti na projektu „Seoska prijestolnica Vukovarsko-srijemske županije u 2023.god.

  1. Organizacija gospodarskih, poljoprivrednih, kulturnih, društvenih, sportskih i drugih manifestacija koji potiču razvoj i promociju ruralnog područja
  2. Uređenje infrastrukture za potrebe održavanja aktivnosti u okviru projekta (maksimalno 10% od ukupno zatraženih sredstava)

 

2.Iznosi potpore

Za financiranje aktivnosti/projekta  u okviru ovog Javnog poziva raspoloživ je iznos od 13.272,28 €, koja su osigurana  u Proračunu Vukovarsko-srijemske županije za 2023. godinu u razdjelu 008 Upravni odjel za poljoprivredu, Glava 008 01, Program P1 039 Poticanje razvoja poljoprivrede (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 28/22).

Sredstva će se dodjeljivati jedinici lokalne samouprave po izvršenju aktivnosti u okviru projekta „Seoska prijestolnica Vukovarsko-srijemske županije“. Jedinica lokalne samouprave mora Županiji dostaviti popunjeni obrazac – Izvješće o provedbi aktivnosti po završetku Projekta,  a najkasnije do 31. prosinca 2023. godine.

Obrazac se ispunjava na računalu, te se UO za poljoprivredu Vukovarsko-srijemske županije dostavlja popunjen i potpisan zajedno s ostalom potrebnom dokumentacijom navedenom u obrascu.

 

3. Opći uvjeti i kriteriji za izbor jedinice lokalne samouprave

Na javni poziv mogu se javiti jedinice lokalne samouprave koje predlažu seosko naselje iz svoga sastava uz uvjet da:

-          naselje nije sjedište općine

-          naselje ima manje od 1.000 stanovnika

-          nema dugovanja prema proračunu Vukovarsko-srijemske županije

-          ima razrađen plan aktivnosti koje će provoditi u okviru projekta „Seoska prijestolnica 

Vukovarsko-srijemske županije u 2023.godini“

-          ima najmanje tri aktivne civilne udruge na području naselja koje su usklađene sa Zakonom i registrirane u Registru udruga Republike Hrvatske

-          ima prijedlog članova za radnu skupinu projekta „Seoska prijestolnica Vukovarsko-srijemske županije u 2023.godini“, te tajnika koji će biti zadužen za provedbu aktivnosti

 

4. Potrebna dokumentacija

Prijava na javni poziv podnosi se na obrascu za prijavu aktivnosti/projekta koji je sastavni dio ovog poziva.

Uz prijavu mora biti priložena slijedeća dokumentacija:

  1. Prijavni obrazac
  2. Obrazac proračuna sa projekcijom troškova po pojedinoj aktivnosti
  3. Prijedlog članova i tajnika za radnu skupinu (svaka Udruga najmanje  po jednog člana)
  4. Preslika proračuna jedinice lokalne samouprave sa osiguranom stavkom u proračunu za navedeni projekt ili Izjava o osiguravanju sredstava u proračunu JLS za navedeni projekt
  5. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
  6. Ispis iz Registra Udruga za najmanje 3 aktivne civilne udruge na području naselja

Prijave se podnose na obrascu koji će  biti dostupan na službenim stranicama Županije (https://www.vusz.hr/info/javni-pozivi-i-objave-vs-zupanije).

Prijava se smatra potpunom ukoliko sadrži sve prijavne obrasce i obvezne priloge kako je zahtijevano u Javnom pozivu na dostavu programskih prijedloga i natječajnoj dokumentaciji.

Prijave moraju sadržavati razrađen prijedlog programa s naznakom tko je provoditelj aktivnosti, ciljeva, metoda i vrstom predviđenih aktivnosti, odredbe o potrebnom broju stručnih i drugih suradnika i zaposlenika, predviđen broj korisnika, naznake o uključenosti drugih stručnih institucija u provedbu programa te ostala pitanja bitna za ostvarivanje ciljeva rada.

Obrazac je potrebno popuniti u cijelosti. Obrazac u kojem nedostaju podaci vezani uz sadržaj programa neće biti uzet u razmatranje. Obrazac je potrebno ispuniti na računalu. Rukom ispisani obrasci neće biti uzeti u razmatranje. Ukoliko opisni obrazac sadrži gore navedene nedostatke, prijava će se smatrati nevažećom.

   

5. Informiranje i vidljivost

Korisnik mora osigurati vidljivost financiranja programa od strane Vukovarsko-srijemske županije na svim materijalima vezanim za program.

Cilj informiranja i vidljivosti je podizanje svijesti javnosti, medija i dionika o ulozi tijela regionalne uprave koja financiraju zajednički natječaj te rezultatima i učincima financiranih programa.

 

6.Mjesto i način dostave prijave

Obvezne obrasce za prijavu na Seosku prijestolnicu, kao i propisanu dokumentaciju (ne veću od 12MB po obrascu) potrebno je poslati u:

1)      papirnatom (jedan izvornik) i elektroničkom obliku (CD ili USB)

Prijava u papirnatom obliku sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje i ovjerene službenim pečatom organizacije, nositelja programa. Prijava u elektroničkom obliku (na USB-u) sadržajno mora biti identična onoj u papirnatom obliku (formalno ovaj oblik prijave ne mora imati potpis, ali može se skenirati prijava u papirnatom obliku s potpisima i pečatom).

Izvornik prijave se šalje preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u urudžbenom uredu). Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je istaknuti naziv Javnog poziva, zajedno s punim nazivom i adresom prijavitelja te napomenom “Ne otvarati“.

Prijave se šalju na sljedeću adresu:

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

 Upravni odjel za poljoprivredu

 ''Prijava za Javni poziv – za izbor jedinice lokalne samouprave  za provedbu aktivnosti iz projekta „Seoska prijestolnica Vukovarsko-srijemske županije“ u 2023. godini

„ NE OTVARAJ''

 Glagoljaška 27

32 100 Vinkovci

 

Zakašnjele, nepotpune ili na drugi način podnesene prijave, koje nisu u skladu s uvjetima ovoga Javnog poziva i Uputama za prijavitelje, neće se razmatrati.

 

7. Rok za dostavu prijave

Rok za podnošenje prijava traje 14 dana od dana objave Javnog poziva na mrežnim stranicama, odnosno do 15:00 sati istog dana.

Smatrat će se da je program i/ili projekt valjano prijavljen:

-          ako datum na poštanskom žigu na prijavi odgovara roku za podnošenje prijave,

Sve prijave poslane izvan roka neće biti uzete u razmatranje.

 

8. Postupak ocjenjivanja podnesenih zahtjeva

U postupku ocjenjivanja zahtjeva za financijsku potporu dodatno će se u obzir uzeti sljedeći elementi:

a) udio vlastitog sufinanciranja

b) broj registriranih udruga na području naselja

c) broj aktivnosti koje isključivo provode udruge

d) broj i divergentnost planiranih aktivnosti u okviru Seoske prijestolnice[1]

e) aktivnosti u koje je uključena znanstvena zajednica

 

9.  Ugovaranje, praćenje te obustavljanje i povrat isplaćenih sredstava

Županija priprema i potpisuje ugovor s JLS za čiji program su odobrena financijska sredstva, sukladno prioritetima iz svoje nadležnosti i visini raspoloživih sredstava.

U roku od 30 dana od objave Odluke o prihvaćenom programu JLS kojoj je odobreno sufinanciranje ima obvezu potpisati Ugovor o financijskim sredstvima za provedbu projekata u 2023. godini jer u protivnom gube pravo na sufinanciranje.

Županija će kontrolirati namjensko trošenje odobrenih sredstava na temelju obveznog opisnog i financijskog izvješća koji je JLS dužna dostaviti, u skladu s odredbama Ugovora o financiranju programa.

U slučaju kada JLS nenamjenski utroši odobrena financijska sredstva ili na drugi način krši obveze proizašle iz ugovora, daljnje financiranje će se ukinuti i zatražiti povrat uplaćenih sredstava u proračun Županije.

Sva ostala prava i obveze korisnika programa urediti će se Ugovorom o dodjeli financijskih sredstava.

Jedinice lokalne samouprave u cijelosti je odgovorna za provedbu, izvještavanje i rezultate u sklopu Seoske prijestolnice.

 

10. Pitanja i odgovori

Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću adresu elektronske pošte:

poljoprivreda@vusz.hr

Odgovori na upite u najkraćem mogućem roku poslat će se izravno na adrese onih koji su pitanja postavili.

Županija nije obvezna davati daljnje informacije o natječajnom postupku nakon proteka roka za dostavu prijave.

U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, Županija ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, partnera, aktivnosti ili troškova navedenih u prijavi.

 

                                                                                               ŽUPAN:

                                                                                   Damir Dekanić, dipl.ing.[1] Prednost pred ostalim prijaviteljima ostvariti će oni koji u sklopu provedbe projekta Seoske prijestolnice u 2023 obuhvate aktivnosti iz različitih sektora (gospodarski, poljoprivredni, društveni, sportski, i sl)

Pozivni dokumenti

  Izvješće o provedenom projektu.docx01. veljače 2023. 37,85 KB
  Izjava o namjeri osnivanja Radne skupine za provedbu projekta.docx01. veljače 2023. 15,25 KB
  Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja.doc01. veljače 2023. 41,5 KB
  Obrazac 1 - Prijavni obrazac.doc01. veljače 2023. 97,5 KB
  Obrazac 2 - Proračuna projekta.xls01. veljače 2023. 30,5 KB
  Javni poziv Seoska prijestolnica 2023.pdf01. veljače 2023. 1,54 MB
Vrh