Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Javni poziv za isticanje kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih VSŽ

 • 12. travnja 2022.
 • Sport, mladi i demografija

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA SPORT, MLADE I DEMOGRAFIJU

             

KLASA: 024-03/22-07/05

URBROJ: 2196-01-22-1

Vukovar, 12. travnja 2022. godine

 

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ br. 41/14.) i članka 7. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 18/14 i 4/19), Upravni odjel za sport, mlade i demografiju objavljuje:

 

JAVNI POZIV

za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova

Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije

  

I.

Ovim pozivom pokreće se postupak izbora članova/članica i zamjenika/zamjenica članova Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije (dalje u tekstu: Savjet mladih).

Savjet mladih savjetodavno je tijelo Vukovarsko-srijemske županije (dalje u tekstu: Županija) s ciljem osiguravanja boljeg položaja i sudjelovanja mladih u donošenju odluka i drugih akata od interesa za mlade, a time i promicanje i zagovaranje prava, potreba i interesa mladih na području Županije.

II.

Savjet mladih ima 15 članova, koje bira Županijska skupština Vukovarsko-srijemske županije na tri godine.

Svaki član ima svog zamjenika koji se temeljem kandidatura biraju istovremeno kada i članovi.

Kada je član Savjeta mladih spriječen ili odsutan, zamjenjuje ga njegov zamjenik, pri čemu ima sva prava i obveze člana Savjeta mladih.

 

                                                              III.

 

Kandidat za člana i zamjenika člana mora ispunjavati sljedeće kriterije:

 1. da je osoba s prebivalištem ili boravištem na području županije
 2. da osoba u trenutku podnošenja kandidature za članstvo  ima od navršenih 15 do navršenih 30 godina
 3. i da se protiv istog ne vodi kazneni postupak

Član Savjeta mladih može istovremeno biti član samo jednog Savjeta mladih jedinice područne (regionalne) samouprave.

 

IV.

Pravo predlaganja kandidatura za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike imaju:

 • udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade
 • učenička vijeća
 •  studentski zborovi
 •  pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj
 •  neformalne skupine mladih (skupina koja se sastoji od najmanje 50 mladih s prebivalištem ili boravištem na području županije).

Ovlašteni predlagatelji dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove Savjeta mladih predložiti i zamjenika za svakog kandidata. Jedan predlagatelj može predložiti samo jednog kandidata za člana i jednog kandidata za njegovog zamjenika.

 

V.

Prijave na Javni poziv nalaze se na propisanim obrascima objavljenim uz ovaj poziv na mrežnim stranicama Vukovarsko-srijemske županije www.vusz.hr pod Javni pozivi i objave Vukovarsko-srijemske županije i podnose se u pisanom obliku.

Obrasci:

 • prijedlog kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije - SM -1
 • očitovanje o prihvaćanju kandidature za člana i zamjenika člana Savjeta mladih VSŽ - SM-2
 • očitovanje predlagatelja da su kandidati za člana i zamjenika člana Savjeta mladih VSŽ predloženi u skladu sa aktima predlagatelja- SM-3
 • prijedlog kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta mladih VSŽ ispred neformalne skupine mladih -SM-4
 • obrazac za prikupljanje potpisa predlagatelja – neformalne skupine mladih –

 SM-5

 • Izjava o davanju suglasnosti za prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka

 

VI.

Kandidatura obvezno sadrži sljedeće podatke:

1.     Ako je predlagatelj udruga (vijeće, studentski zbor) prijava sadrži:

(obrasce SM-1, SM-2, SM-3)

 • naziv i adresu ovlaštenog predlagatelja
 •  ispis elektronske stranice sa svim podacima udruge, ne stariji od 6 mjeseci
 • podatke o kandidatu (ime i prezime, datum rođenja, broj i mjesto izdavanja osobne iskaznice, adresa)
 • podatke o zamjeniku kandidata (ime i prezime, datum rođenja, broj i mjesto izdavanja osobne iskaznice, adresa)
 • obrazloženje prijedloga iz kojeg je vidljivo zbog čega se kandidat predlaže
 • prijedlog mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe predlagatelja i ovjeren pečatom, ukoliko ga predlagač ima

 2.     Ako kandidaturu ističe neformalna skupina mladih prijava sadrži.:

(obrasce SM-2, SM-4, SM-5)

 • za pravovaljanost kandidature dužna je prikupiti najmanje 50 potpisa mladih na propisanom obrascu koji su  potpisala prva tri po redu potpisnika

 3.     Uz propisani obrazac prijedloga kandidatura iz točke 1. i 2.  kandidati su  dužni  priložiti:

 1. presliku osobne iskaznice predloženog kandidata za člana i presliku osobne iskaznice njegovog zamjenika
 2. domovnicu
 3. potvrdu o  nekažnjavanju (ne stariju od 3 mjeseca)
 4. Izjavu o davanju suglasnosti za prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka

 

VII.

Javni poziv je otvoren danom objave na internetskim stranicama Vukovarsko-srijemske županije (www.vusz.hr)

a traje od 12. travnja 2022. do 20. svibnja 2022.godine.

 

Kandidature se dostavljaju u pisarnicu Vukovarsko-srijemske županije ili se šalju preporučenom poštom na adresu:

 

Vukovarsko-srijemska županija

Županijska 9

32 000 Vukovar

s naznakom „Prijedlog kandidata za izbor članova i zamjenika članova

Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije “.

 

VIII.

UO za sport, mlade i demografiju izvršiti će provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata i u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava sastaviti izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrditi popis važećih kandidatura.

Izvješće se dostavlja Županijskoj skupštini i objavljuje se na web stranici Vukovarsko-srijemske županije (www.vusz.hr pod Javni pozivi i objave VSŽ).

 

IX.

Županijska skupština  na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura, po postupku propisanom Poslovnikom Županijske skupštine tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih. 

Glasovanje se obavlja na glasačkim listićima ovjerenim pečatom Županijske skupštine. Važeći je onaj glasački listić na kojem su zaokruženi brojevi ispred imena i prezimena najviše 15 (petnaest) kandidata.

Za članove i zamjenike članova Savjeta mladih izabrani su kandidati od rednog broja 1. do rednog broja 15. na rang listi najviše dobivenih glasova.

 

U slučaju da nije moguće izabrati Savjet mladih zbog dva ili više kandidata s jednakim brojem glasova, glasovanje se ponavlja za izbor kandidata do punog broja članova Savjeta mladih, između onih kandidata koji u prvom krugu nisu izabrani, jer su imali jednak broj glasova.

Glasovanje se ponavlja dok se ne izaberu svi članovi i zamjenici članova Savjeta mladih.

 

Rezultati izbora objavljuju se na web stranici Županije (www.vusz.hr pod Javni pozivi i objave VSŽ). 

 

X.

Izrazi koji se koriste u ovom Javnom pozivu  a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

XI.

            Nepravovremene i nepotpune kandidature neće se razmatrati.

  

                                                                                                       ŽUPAN

                                                                                          Damir Dekanić, dipl.ing. 

Datum završetka: 20. svibnja 2022.

Pozivni dokumenti

  Javni poziv za isticanje kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih VSŽ12. travnja 2022. 1,13 MB
  SM-112. travnja 2022. 50,5 KB
  SM-212. travnja 2022. 40 KB
  SM-312. travnja 2022. 32,5 KB
  SM-412. travnja 2022. 48,5 KB
  SM-512. travnja 2022. 72 KB
  Izjava o davanju suglasnosti za korištenje osobnih podataka12. travnja 2022. 41 KB
Vrh