Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image
Javni poziv je završen

Javni poziv za dodjelu potpora za ulaganja u dodatnu ponudu ugostiteljskih i smještajnih objekata iz proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2023. godinu

 • 13. rujna 2023.

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN

KLASA: 334-01/23-01/04

URBROJ: 2196-19-23-1

Vukovar, 12.rujna 2023.

 

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni test, 137/15 - ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) i članaka 30., 35. i 41. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ br. 3/21) te Odluke o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora za ulaganja u dodatnu ponudu smještajnih i ugostiteljskih objekata iz Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2023. godinu putem projekta „Digitalizacija usluga u turizmu Vukovarsko-srijemske županije“, sukladno Programu poticanja razvoja poduzetništva na području Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje od 2023. - 2025. godine („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ 2/23) župan Vukovarsko-srijemske županije objavljuje

  

J A V N I  P O Z I V 

ZA DODJELU BESPOVRATNIH POTPORA ZA ULAGANJA U DODATNU PONUDU SMJEŠTAJNIH I UGOSTITELJSKIH OBJEKATA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ  ŽUPANIJI IZ PRORAČUNA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU PUTEM PROJEKTA

„DIGITALIZACIJA USLUGA U TURIZMU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE“

 

Članak I.

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnoga poziva je dodjela bespovratnih potpora iz Proračuna Vukovarsko-srijemske županije (u nastavku: Županije) za 2023. godinu smještajnimi ugostiteljskim objektima sa svrhom promocije turističkih usluga te privlačenjem turista putem projekta „Digitalizacija usluga u turizmu Vukovarsko-srijemske županije“, sukladno Programu poticanja razvoja poduzetništva na području Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje od 2023. - 2025. godine („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ 2/23, u daljnjem tekstu: Program).

Potpore ovog Javnog poziva dodjeljuju se sukladno pravilima sadržanim u Uredbi Komisije EU br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore (potpore male vrijednosti) (Službeni list Europske unije L 352/1). 

 

 Članak II.

KORISNICI POTPORA 

Bespovratne potpore se dodjeljuju registriranim iznajmljivačima, obrtima i tvrtkama kategoriziranim sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti ( NN 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20 i 126/21 ), a u kontekstu ovog Javnog poziva pružateljima smještajnihi ugostiteljskih usluga koji svoju djelatnost obavljaju na području Vukovarsko-srijemske županije gdje su i registrirani.

 

Članak III.

VISINA POTPORA 

Bespovratna potpora Vukovarsko-srijemske županije dodjeljuje se u iznosu od500,00 EUR po smještajnom ili ugostiteljskom objektu za izradu ili nadogradnju mrežne stranice. Ukupna vrijednost Javnog poziva je 13.000,00 EUR.

 

Članak IV.

UVJETI ZA DODJELU SREDSTAVA 

Pravo na dodjelu potpora ostvaruju obrti koji ispunjavaju sljedeće kriterije:

 • imaju prebivalište, odnosno sjedište, na području Vukovarsko-srijemske županije;
 • podnositelj je registriran za djelatnost za koju se prijava podnosi;
 • objekt za pružanje usluga u ugostiteljstvu se nalazi na području Županije;
 • nepostojanje poreznog duga;
 • nepostojanje duga prema Vukovarsko-srijemskoj županiji;
 • u skladu su s odredbama o potporama male vrijednosti (Uredba Komisije EU br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore);
 • nad njima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije i koji trenutno nije u blokadi.

   

Članak V.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI 

 • izrada mrežne stranicesmještajnog/ugostiteljskog objekta Vukovarsko-srijemske županije.

 

Članak VI. 

Uz prijavu na Poziv potrebno je dostaviti:

 1. Ispunjen i ovjeren obrazac Zahtjeva za jednokratnu potporu
 2. Ispunjena i potpisana Izjava o nepostojanju dugovanja prema proračunu Vukovarsko-srijemske županije
 3. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga (ne starija od 30 dana) 

 

Članak VII. 

Sve pristigle prijave će ocijeniti članovi Povjerenstva za provedbu postupka i odlučivanje o dodjeli potpora temeljem Javnog poziva za ulaganja u dodatnu ponudu smještajnih i ugostiteljskih objekata sa svrhom promocije turističkih usluga te privlačenjem turista na području Vukovarsko-srijemske županije.   

Način rada Povjerenstva uređen je posebnim Poslovnikom. 

Odluku o dodjeli potpore donosi Župan na prijedlog Povjerenstva za provedbu postupka i odlučivanja. Odluka se objavljuje na internetskim stranicama Županije najkasnije u roku 15 dana od njezinog donošenja.

S korisnicima potpore temeljem ovog Javnog poziva sklopit će se Ugovor kojim će se urediti međusobni odnosi korisnika i Županije. Prijavitelj je nakon potpisivanja Ugovora u obvezi predloženi projekt realizirati u cijelosti, odnosno sredstva namjenski utrošitite o tome podnijeti financijsko izvješće Vukovarsko-srijemskoj županiji. 

Propisane obrasce možete preuzeti na web stranicama Vukovarsko-srijemske županije www.vusz.hr.

Prijave na ovaj poziv dostavljaju se isključivo preporučenom poštom na adresu: 

Vukovarsko-srijemska županija

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA ZA ULAGANJA

U DODATNU PONUDU UGOSTITELJSKIH I SMJEŠTAJNIH OBJEKATA IZ PRORAČUNA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

Županijska 9

32000 Vukovar

  

Članak VIII. 

Javni poziv je otvoren do 27. listopada 2023. godine, odnosno do utroška sredstava planiranih u proračunu Županije za tu namjenu. 

Pristigle prijave se obrađuju, te se o njima odlučuje redoslijedom zaprimanja. Prijave pristigle nakon 27. listopada 2023.godine, kao i prijave pristigle nakon utroška planiranih sredstava neće se razmatrati. 

Za nepotpune prijave kao i prijave koje ne sadrže svu potrebnu dokumentaciju, Povjerenstvo će tražiti nadopunu dokumentacije koju je Prijavitelj dužan dostaviti u roku od 5 radnih dana od dana primitka Zahtjeva za nadopunu dokumentacije. Ukoliko Prijavitelj ne dostavi traženu dokumentaciju u navedenom roku, njegova prijava se neće razmatrati u okviru ovog Javnog poziva. Prijavitelji koji nisu odabrani za financiranje, mogu u roku 8 dana od primitka pisane obavijesti o tome podnijeti prigovor Povjerenstvu za rješavanje prigovora. 

 

Članak IX. 

Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju izričitu suglasnost Vukovarsko-srijemskoj županiji da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje, objavljuje na njenoj internetskoj stranici i pohranjuje u svrhu provedbe predmeta ovog javnog poziva u svrhu kontaktiranja i informiranja podnositelja prijave, kao i upoznavanja javnosti o donesenim odlukama, te u svrhu sklapanja Ugovora.

Podnositelji prijava prije njenog podnošenja mogu se upoznati sa svim pravima i ostalim obavijestima u svezi s postupanjem s njihovim osobnim podacima koja proizlaze iz Uredbe o zaštiti osobnih podataka putem web stranice http://www.vusz.hr/info/izjava-o-zastiti-osobnih-podataka

 

Članak X. 

Sve informacije vezane za Javni poziv možete dobiti u Upravnom odjelu za turizam i kulturu Vukovarsko-srijemske županije, broj telefona 032/454-808 ili na e-mail turizam@vusz.hr.

ŽUPAN

Damir Dekanić, dipl. ing.

Datum završetka: 27. listopada 2023.

Dokument rezultata

  Odluka - Digitalizacija usluga u turizmu Vukovarsko-srijemske županije.pdf14. studenog 2023. 1,09 MB
Vrh