Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

JAVNI POZIV za dodjelu potpora za sufinanciranje troškova provedbe biosigurnosnih mjera lovačkim udrugama - lovoovlaštenicima sa područja Vukovarsko-srijemske županije

  • 23. siječnja 2019.
  • Poljoprivreda, šumarstvo i ruralni razvoj

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA

Povjerenstvo za potpore razvoju i unapređenju

lovstva na području Vukovarsko-srijemske županije

Klasa:323-01/19-01/26

Ur.broj:2196/1-07/3-19-1

Vinkovci, 23. siječnja 2019.

Na temelju članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15 i 123/17), članka 31. Zakona o lovstvu ("Narodne novine" RH broj 99/18), Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14.), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (“Narodne novine” broj 121/14.), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine” broj 26/15.), čl. 41. Statuta  Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 3/18), Odluke o sufinanciranju troškova provedbe biosigurnosnih mjera lovoovlaštenicima sa područja Vukovarsko-srijemske županije (Klasa:323-01/19-02/, Ur.broj: 2196/1-01-19-1 od 22. siječnja 2019)., Povjerenstvo za potpore razvoju i unapređenju lovstva na području Vukovarsko-srijemske županije, raspisuje

 

JAVNI POZIV

za dodjelu potpora za sufinanciranje troškova provedbe biosigurnosnih mjera lovačkim udrugama - lovoovlaštenicima sa područja Vukovarsko-srijemske županije

 

I. Predmet natječaja

Potpora za sufinanciranje troškova provedbe biosigurnosnih mjera

 

II. Opći uvjeti, korisnici i kriteriji za dodjelu županijske potpore te potrebna dokumentacija

 

II.a. Korisnici potpore su:

1)Lovačke udruge koje su lovoovlaštenici sa područja Vukovarsko-srijemske županije za koje imaju valjani Ugovor o zakupu ili koncesiji prava lova.

2)Korisnici ne smiju imati dugovanja iz pozicija javnih davanja i ispunjavaju i druge uvjete.

3)Korisnici ne smiju koristiti financijska sredstva ako su već koristili sredstva iz drugih javnih izvora i/ili sredstva na natječajima tijela državne uprave, Vladinih ureda i tijela, javnih institucija, jedinica lokalne samouprave odnosno sredstva iz fondova EU i međunarodnih fondova za istu Mjeru u tekućoj kalendarskoj godini.

 

II.b.Potpora i Postupak

1.Potpora se dodjeljuje za troškove provedbe biosigurnosnih mjera sukladnih Naredbi o mjerama za sprječavanje pojave i ranog otkrivanja unosa virusa afričke svinjske kuge na području Republike Hrvatske (NN 111/18) u iznosu od 0,70 kn po hektru površine lovišta za koje imaju valjani Ugovor u zakupu ili koncesiji.

2.Potpora se dodjeljuje sukladno zakonskim propisima.

3.Zahtjevi će se obrađivati periodično po dinamici zaprimanja, a Potpora se korisnicima isplaćuje na žiro račun nakon provedenog postupka provjere i odobrenja.

4.Korisnici su sredstva dužni namjenski utrošiti sredstva za provedbu biosigurnosnih mjera navedenih u Planu biosigurnosti

5.Prihvatljivi su svi troškovi provedbe biosigurnosnih mjera navedeni u donesenom Planu biosigurnosti od strane korisnika potpore, sukladno Dodatku I. Naredbe o mjerama za sprječavanje pojave i ranog otkrivanja unosa virusa afričke svinjske kuge na području Republike Hrvatske (NN 111/18).

6.Zahtjevi za potporu dostavljaju se na obrascu s pripadajućom dokumentacijom navedenoj u obrascima, a rješavaju se prema propisanim kriterijima u Pravilniku.

7.Obrasci zahtjeva s traženom dokumentacijom su dostupni uz ovaj Javni poziv.

8.Listu potpora utvrđuje Povjerenstvo za potpore razvoju i unapređenju lovstva na području Vukovarsko-srijemske županije, a odobrava i donosi župan.

9.Zahtjevi koji nemaju priloženu potpunu dokumentaciju, odnosno koji ne udovoljavaju uvjetima Javnog poziva za potporu neće se razmatrati.

10.Ukoliko je korisnik potpore priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje u dokumentaciji ne odgovara njegovom stvarnom stanju, dobivena sredstva mora vratiti u Županijski proračun, te će biti isključen iz svih županijskih potpora u narednih 5 godina.

 

III. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:

Prijave se mogu dostaviti na jedan od slijedećih načina:

1) poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu:

Povjerenstvo za potpore razvoju i unapređenju lovstva na području Vukovarsko-srijemske županije u zatvorenoj omotnici s naznakom „Zahtjev za potporu za sufinanciranje troškova provedbe biosigurnosnih mjera“, Glagoljaška 27/1, 32100 Vinkovci

ili

2) osobnom dostavom putem pisarnice Vukovarsko-srijemske županije u zatvorenoj omotnici s naznakom Povjerenstvo za potpore razvoju i unapređenju lovstva na području Vukovarsko-srijemske županije – „Zahtjev za potporu za sufinanciranje troškova provedbe biosigurnosnih mjera“ na adresi: Glagoljaška 27/1, 32100 Vinkovci

 

IV. Vrijeme trajanja Javnog poziva

Javni poziv traje od 23. siječnja 2019. god. do 23. veljače 2019. god.

 

V. Informacije

Za sve dodatne informacije i pomoć pri apliciranju obratiti se u Upravni odjel za poljoprivredu i infrastrukturu, Glagoljaška 27/I, 32100 Vinkovci, Tajniku Povjerenstva na broj telefona 032/344-041 ili osobno uz prethodni dogovor radnim danom.

 

                                        PREDSJEDNIK

                                 Josip Dabro, bacc.cin.

 

Pozivni dokumenti

  Javni poziv23. siječnja 2019. 213,56 KB
  Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja23. siječnja 2019. 12,72 KB
  Obrazac ASK23. siječnja 2019. 36,23 KB
Vrh