Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image
Javni poziv je završen

Javni poziv za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje poslovanja gospodarskih subjekata na području Vukovarsko-srijemske županije za 2022. godinu

 • 13. travnja 2022.
 • Gospodarstvo

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN

KLASA: 302-01/22-01/02

URBROJ:2196-01-22-1

Vukovar, 11. travnja, 2022. godine

                                                                  

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19 i 144/20.) članaka 30. i 41. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ br. 3/18, 2/20) i članka 10. Odluke  o mjerama poticanja razvoja poduzetništva na području Vukovarsko - srijemske županije za 2022. godinu, župan Vukovarsko-srijemske županije objavljuje

 

JAVNI POZIV

ZA DODJELU POTPORA ZA RAZVOJ I UNAPREĐENJE POSLOVANJA GOSPODARSKIH SUBJEKATA NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU

 

Članak 1.

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora sukladno Programu poticanja razvoja poduzetništva na području Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje od 2019. – 2022. („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ 28/18, u daljnjem tekstu: Program) i Odluke o mjerama poticanja razvoja poduzetništva na području Vukovarsko-srijemske županije za 2022., u daljnjem tekstu: Odluka), kojim se provode mjere s ciljem jačanja konkurentnog nastupa mikro, malih i srednjih poduzetnika na tržištu te podizanja razine poduzetničkih znanja i vještina (u daljnjem tekstu: Javni poziv).

Potpore ovog Javnog poziva dodjeljuju se sukladno pravilima sadržanim u Uredbi Komisije EU br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore (potpore male vrijednosti) (Službeni list Europske unije L 352/9).

 

Članak 2.

KORISNICI POTPORA

Pravo na potporu imaju poduzetnici, obrti te ostali subjekti kategorizirani sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) koji se svrstavaju u mikro, male i srednje subjekte malog gospodarstva sa sjedištem na području Vukovarsko-srijemske županije, izuzev trgovačkih društava i ustanova u kojima Vukovarsko-srijemska županija, druga jedinica lokalne (regionalne) samouprave ili Republika Hrvatska ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu.

Također pravo prijave za korištenje potpore imaju poduzetničke potporne institucije, udruge inovatora, inovatori - fizičke osobe s područja Vukovarsko srijemske županije, udruge koje u svom djelokrugu posla potiču i doprinose razvoju gospodarstva na području Vukovarsko-srijemske županije, te klasteri koji djeluju na području Vukovarsko-srijemske županije.

Mikro subjekti malog gospodarstva su fizičke i pravne osobe, koje: 1) prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 10 radnika, 2) prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 (dva milijuna) eura, ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak, u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 (dva milijuna) eura. 

Mali subjekti malog gospodarstva su fizičke i pravne osobe koje: 1) prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 50 radnika, 2) prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti do 10.000.000,00 (deset milijuna) eura, ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak, u iznosu protuvrijednosti do 10.000.000,00 (deset milijuna) eura.

Srednji subjekti malog gospodarstva su fizičke i pravne osobe čiji je godišnji prosječni broj radnika, ukupni godišnji promet ili zbroj bilance, odnosno dugotrajna imovina veća od utvrđenih za male subjekte.

Pravo na potporu nemaju subjekti koji u vlasništvu imaju drugu tvrtku ili obrt koja je u postupku predstečajne nagodbe, stečaja ili likvidacije. 

Podnositelj prijave mora biti registriran najmanje tri mjeseca do trenutka podnošenja prijave. Potpore se ne dodjeljuju za troškove poreza, carina i druge srodne troškove. Trošak PDV-a prihvatljiv je za korisnike koji nisu u sustavu PDV-a, a neprihvatljiv trošak je za korisnike koji jesu u sustavu PDV-a.

 

Članak 3.

UVJETI ZA DODJELU POTPORE

Potpora se dodjeljuje se pod uvjetima iz članka 2. i članka 4. Ovog Javnog poziva i sljedećim uvjetima:

 • da se mjesto ulaganja nalazi na području Županije odnosno da je projekt ili aktivnost namijenjena korisnicima koji imaju sjedište na području Županije;
 • da podnositelj prijave nema blokiran poslovni račun;
 • da podnositelj prijave ima podmirene obveze prema Republici Hrvatskoj za poreze i doprinose;
 • da se program odnosno namjena za koju se traži potpora odnosi na unaprjeđenje razine informiranosti, te razvoj poduzetničkih znanja i vještina, te kroz pozitivan odnos prema cjeloživotnom obrazovanju omogući daljnji razvoj poduzetništva i poduzetnika;
 • da se program odnosno namjena za koju se traži potpora odnosi na povećanje konkurentnosti i razvoj gospodarstva temeljenog na ulaganjima u nova znanja, inovacije i nove proizvode;
 • da se program odnosno namjena za koju se traži potpora odnosi na ulaganja u pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja s ciljem podizanja razine kvalitete, produktivnosti ili konkurentnosti, održavanja ili povećanja razine zapošljavanja odnosno ostvarenja drugih ciljeva utvrđenih Programom razvoja poduzetništva;
 • da troškovi realizacije namjene za koju se traži potpora nisu nastali prije 01. siječnja 2022. god.

Svi prijavitelji na ovaj Javni poziv moraju biti registrirani za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja.

  

Članak 4.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

Prihvatljive aktivnosti/troškovi su:

 • nabave novih alata, novih strojeva, novih postrojenja i opreme, novih mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata
 • izgradnje, dogradnje, adaptacije, opremanje poslovnog/proizvodnog prostora, najam/zakup štanda ili sajamske kućice i sl.
 • nabave računalnih programa, troškovi licenciranja, izrade i nadogradnje web stranica i ulaganje u razvoj novih tehnologija
 • istraživanje tržišta, kreiranje brenda, dizajniranje proizvoda, izrada promotivnih materijala i ostalih marketinških aktivnosti
 • razvoja prototipova i novih proizvoda; poticanje razvoja inovativnih rješenja u poslovanju
 • zaštite i upravljanja intelektualnim vlasništvom
 • troškovi uvođenja i implementacije sustava upravljanja kvalitetom i (re)certifiranje sukladnosti vlastitih proizvoda prema hrvatskim i europskim normama i smjernicama
 • edukativne aktivnosti, te troškovi vezani uz najam prostora i drugi neposredni troškovi vezani uz prostor za održavanje edukacije; troškovi predavača
 • polaganje stručnih i majstorskih ispita
 • kotizacija za sudjelovanje na pojedinim radionicama, seminarima, konferencijama i sl.

 

Članak 5.

U okviru ovog Javnog poziva prijavitelj može prijaviti isključivo jednu projektnu prijavu. Ako prijavitelj prijavi više projektnih prijava u razmatranje će se uzeti samo ona koja bude prva zaprimljena temeljem upisa u upisnik prijava.

 

Članak 6.

Ukupno planirana vrijednost Poziva je 2.500.000,00 kuna.

Potpora Vukovarsko-srijemske županije za ovaj Javni poziv iznosi do 70% opravdanih troškova izvršenog ulaganja. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je 10.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom programu/projektu je 50.000,00 kuna.

  

Članak 7.

Uz prijavu na Poziv potrebno je dostaviti:

 1. Ispunjen i potpisan obrazac Zahtjeva za dodjelu potpore
 2. Ispunjena i potpisana Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
 3. Ispunjena i potpisana Izjava o nepostojanju dugovanja prema proračunu Vukovarsko-srijemske županije
 4. Ispunjena i potpisana Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova
 5. Ispunjena i potpisana Izjava o nekažnjavanju
 6. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga (ne starija od 30 dana)
 7. Potvrda Porezne uprave o upisu u Registar obveznika PDV-a
 8. Potvrda FINE o blokadi
 9. Ponude/predračuni/troškovnici/računi za predložene aktivnosti za koje se traže sredstva potpore
 10. Presliku Rješenja o upisu u sudski registar (ili izvatka iz sudskog registra) za trgovačka društva, odnosno presliku Rješenja o upisu obrta i početku obavljanja djelatnosti iz obrtnog registra (ili obrtnice) za obrte ili presliku Rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili Ispis iz registra udruga Republike Hrvatske za udruge
 11. Presliku osobne iskaznice vlasnika/osobe ovlaštene za zastupanje – ne pohranjuje se, nakon unosa osobnih podataka (ime i prezime, prebivalište, datum rođenja, broj OIB-a) ona se uništava,
 12. Ostalu dokumentaciju na zahtjev Povjerenstva.

Obrazac i izjave se ispunjavaju isključivo na računalu.

 

Članak 8.

Sve pristigle prijave pregledat će Povjerenstvo za administrativnu provjeru i Povjerenstvo za provedbu postupka dodjele sredstava temeljem Javnog poziva za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje poslovanja gospodarskih subjekata na području Vukovarsko-srijemske županije za 2022. godinu.

Način rada povjerenstva uređen je posebnim Pravilnikom.                      

Odluku o dodjeli i visini potpore donosi Župan na prijedlog Povjerenstva za provedbu postupka dodjele sredstava. Odluka se objavljuje na internetskim stranicama Županije najkasnije u roku od 15 dana od dana njezinog donošenja.

S korisnicima potpore temeljem ovog Javnog poziva sklopit će se Ugovor kojim će se urediti međusobni odnosi korisnika i Županije. Prijavitelj je nakon potpisivanja Ugovora u obvezi prijavljene aktivnosti realizirati u cijelosti te po završetku istih dostaviti Završno financijsko izvješće Vukovarsko-srijemskoj županiji (obrazac izvješća, računi i potvrde o plaćanju).

Propisane obrasce možete preuzeti na web stranicama Vukovarsko-srijemske županije www.vusz.hr. Prijave projekata pripremljene u skladu s ovim Pozivom dostavljaju se isključivo preporučenom poštom na adresu:

 

Vukovarsko-srijemska županija

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA ZA RAZVOJ I UNAPREĐENJE POSLOVANJA GOSPODARSKIH SUBJEKATA NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU

Županijska 9

32 000 Vukovar

 

Članak 9.

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava planiranih u Proračunu Županije za tu namjenu, a najduže do 13. svibnja 2022. godine.

Pristigle prijave se obrađuju te se o njima odlučuje redoslijedom zaprimanja. Prijave pristigle nakon 13. svibnja 2022. godine kao i prijave pristigle nakon utroška planiranih sredstava neće se razmatrati.

Ukoliko uz prijavu nisu dostavljeni svi traženi dokumenti sukladno Javnom pozivu,  Povjerenstvo za administrativnu provjeru prijava na Javni poziv za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje poslovanja na području Vukovarsko-srijemske županije za 2022. godinu odbacit će prijavu i o tome obavijestiti Prijavitelja. Prijavitelji čiji projekti nisu odabrani za financiranje mogu u roku 8 dana od objave Odluke o raspodjeli financijskih potpora podnijeti prigovor Povjerenstvu za rješavanje prigovora.

 

Članak 10.

Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju izričitu suglasnost Vukovarsko-srijemskoj županiji da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje, objavljuje na njenoj internetskoj stranici i pohranjuje u svrhu provedbe predmeta ovog javnog poziva, u svrhu kontaktiranja i informiranja podnositelja prijave, kao i upoznavanja javnosti o donesenim odlukama, te u svrhu sklapanja Ugovora.

Podnositelji prijava prije njenog podnošenja mogu se upoznati sa svim pravima i ostalim obavijestima u svezi s postupanjem s njihovim osobnim podacima koja proizlaze iz Uredbe o zaštiti osobnih podataka putem web stranice link http://www.vusz.hr/info/izjava-o-zastiti-osobnih-podataka.

 

Članak 11.

Sve informacije vezane uz Javni poziv možete dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i održivi razvoj Vukovarsko-srijemske županije na e-mail: eu@vusz.hr.

    

                                                       ŽUPAN

                                                          Damir Dekanić, dipl. ing.

 

 

Datum završetka: 13. svibnja 2022.

Dokument rezultata

  Odluka o privremenom zatvaranju Javnog poziva 2022.25. travnja 2022. 379,42 KB
Vrh