Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image
Javni poziv je završen

Javni poziv za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje poslovanja gospodarskih subjekata na području Vukovarsko-srijemske županije za 2019. godinu

 • 05. travnja 2019.
 • Gospodarstvo

KLASA: 302-02/19-01/11

URBROJ: 2196/1-01-19-1

Vukovar, 05. travnja 2019. godine

                                                                  

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članaka 30. i 41. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ br. 3/18) i članka 21. Odluke  o mjerama poticanja razvoja poduzetništva na području Vukovarsko - srijemske županije za 2019. godinu („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ br. 2/19) župan Vukovarsko-srijemske županije objavljuje

 

JAVNI POZIV

ZA DODJELU POTPORA ZA RAZVOJ I UNAPREĐENJE POSLOVANJA GOSPODARSKIH SUBJEKATA NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU

 

Članak I.

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora sukladno Programu poticanja razvoja poduzetništva na području Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje od 2019. – 2022. („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ 28/18, u daljnjem tekstu: Program) i Odluke o mjerama poticanja razvoja poduzetništva na području Vukovarsko-srijemske županije za 2019. („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ br. 2/19, u daljnjem tekstu: Odluka), kojim se provode mjere s ciljem jačanja konkurentnog nastupa mikro i malih poduzetnika na tržištu te podizanja razine poduzetničkih znanja i vještina (u daljnjem tekstu: Javni poziv).

Potpore ovog Javnog poziva dodjeljuju se sukladno pravilima sadržanim u Uredbi Komisije EU br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore (potpore male vrijednosti) (Službeni list Europske unije L 352/1).

 

Članak II.

KORISNICI POTPORA

 

Pravo na potporu imaju poduzetnici, obrti te ostali subjekti kategorizirani sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) koji se svrstavaju u mikro i male subjekte malog gospodarstva sa sjedištem na području Vukovarsko-srijemske županije, izuzev trgovačkih društava i ustanova u kojima Vukovarsko-srijemska županija, druga jedinica lokalne (regionalne) samouprave ili Republika Hrvatska ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu.

Mikro subjekti malog gospodarstva su fizičke i pravne osobe, koje: 1) prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 10 radnika, 2) ostvaruju ukupni godišnji promet do 14.000.000,00 kuna, ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak, u vrijednosti do 7.000.000,00 kuna.

Mali subjekti malog gospodarstva su fizičke i pravne osobe koje: 1) prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 50 radnika, 2) ostvaruju ukupni godišnji promet do 54.000.000,00 kuna, ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak, u vrijednosti do 27.000.000,00 kuna.

Pravo na potporu nemaju subjekti koji u vlasništvu imaju drugu tvrtku ili obrt koja je u postupku predstečajne nagodbe, stečaja ili likvidacije. 

Podnositelj prijave mora biti registriran najmanje tri mjeseca do trenutka podnošenja prijave. Potpore se ne dodjeljuju za troškove poreza, carina i druge srodne troškove. Trošak PDV-a prihvatljiv je za korisnike koji nisu u sustavu PDV-a, a neprihvatljiv trošak je za korisnike koji jesu u sustavu PDV-a.

 

Članak III.

UVJETI ZA DODJELU POTPORE

Pravo podnošenja prijava na dodjelu potpora iz Programa  razvoja poduzetništva na području Vukovarsko-srijemske županije za 2019. godinu imaju mikro i mali subjekti malog gospodarstva, isključivo trgovačka društva, obrti i zadruge:

 • da je sjedište tvrtke prijavitelja na području Vukovarsko-srijemske županije
 • koji su ulaganje izvršili na području Vukovarsko-srijemske županije
 • da troškovi realizacije namjene za koju se traži potpora nisu nastali prije 01. siječnja, 2019. godine
 • koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu
 • koji nemaju evidentiran dug o poreznom dugovanju
 • koji nemaju evidentirano dugovanje prema Vukovarsko-srijemskoj županiji
 • koji su u skladu s odredbama o potporama male vrijednosti (Uredba Komisije EU br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore)
 • nad kojima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije i koji trenutno nije u blokadi

Svi prijavitelji na ovaj Javni poziv moraju biti registrirani za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja.  

  

Članak IV.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

Prihvatljive su aktivnosti:

 • kupnja novih/rabljenih, strojeva, tehnike, postrojenja i opreme za obavljanje djelatnosti
 • izgradnja, dogradnja, adaptacija, opremanje poslovnog prostora
 •  najam ili zakup poslovnog/proizvodnog  prostora (prostor ne može biti unajmljen/zakupljen od roditelja i drugih članova obitelji)
 • kupnja nove/rabljene odgovarajuće informatičke opreme potrebne za rad
 • kupnja licenciranih IT programa
 • istraživanje tržišta
 • kreiranje branda
 • dizajniranje proizvoda
 • izrada web stranice
 • izrada promidžbenog materijala i ostale marketinške aktivnosti

 

Članak V.

U okviru ovog Javnog poziva prijavitelj može prijaviti isključivo jednu projektnu prijavu. Ako prijavitelj prijavi više projektnih prijava u razmatranje će se uzeti samo ona koja bude prva zaprimljena temeljem upisa u upisnik prijava.

  

Članak VI.

Ukupno planirana vrijednost Poziva je 500.000,00 kn.

Potpora Vukovarsko-srijemske županije za ovaj Javni poziv iznosi do 50% opravdanih troškova izvršenog ulaganja. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom programu/projektu je 50.000,00 kuna.

 

Članak VII.

Uz prijavu na Poziv potrebno je dostaviti:

 1. Ispunjen i potpisan obrazac Zahtjeva za potporu
 2. Ispunjena i potpisana Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
 3. Ispunjena i potpisana Izjava o nepostojanju dugovanja prema proračunu Vukovarsko-srijemske županije
 4. Ispunjena i potpisana Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova
 5. Dokaz o broju zaposlenih (potvrda HZMO ili A stranica JOPPD obrasca)
 6. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga (ne starija od 30 dana)
 7. Potvrda Porezne uprave o upisu u Registar obveznika PDV-a
 8. Potvrda FINE o blokadi
 9. Ponude/predračuni/troškovnici/računi za predložene aktivnosti za koje se traže sredstva potpore
 10. Presliku Rješenja o upisu u sudski registar (ili izvatka iz sudskog registra) za trgovačka društva, odnosno presliku Rješenja o upisu obrta i početku obavljanja djelatnosti iz obrtnog registra (ili obrtnice) za obrte ili presliku Rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili Ispis iz registra udruga Republike Hrvatske za udruge
 11. Presliku osobne iskaznice vlasnika/osobe ovlaštene za zastupanje – ne pohranjuje se, nakon unosa osobnih podataka (ime i prezime, prebivalište, datum rođenja, broj OIB-a) ona se uništava,
 12. Ostalu dokumentaciju na zahtjev Povjerenstva.

Obrazac i izjave se ispunjavaju isključivo na računalu.

 

Članak VIII.

Sve pristigle prijave će ocijeniti članovi Povjerenstva za provedbu postupka i odlučivanje o dodjeli potpora temeljem Javnog poziva za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje poslovanja gospodarskih subjekata na području Vukovarsko-srijemske županije za 2019. godinu.

Način rada povjerenstva uređen je posebnim Poslovnikom.                           

Odluku o dodjeli potpore donosi Župan na prijedlog Povjerenstva za provedbu postupka i odlučivanje. Odluka se objavljuje na internetskim stranicama Županije najkasnije u roku od 15 dana od dana njezinog donošenja.

S korisnicima potpore temeljem ovog Javnog poziva sklopit će se Ugovor kojim će se urediti međusobni odnosi korisnika i Županije. Prijavitelj je nakon potpisivanja Ugovora u obvezi predloženi projekt realizirati u cijelosti.

Propisane obrasce možete preuzeti na web stranicama Vukovarsko-srijemske županije www.vusz.hr. Prijave projekata pripremljene u skladu s ovim Pozivom dostavljaju se isključivo preporučenom poštom na adresu:

 

Vukovarsko-srijemska županija

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA ZA RAZVOJ I UNAPREĐENJE POSLOVANJA GOSPODARSKIH SUBJEKATA NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU

Županijska 9

32 000 Vukovar

 

Članak IX.

Javni poziv je otvoren do 15. studenog 2019. godine, odnosno do utroška sredstava planiranih u Proračunu Županije za tu namjenu.

Pristigle prijave se obrađuju te se o njima odlučuje redoslijedom zaprimanja. Prijave pristigle nakon 15. studenog 2019. godine kao i prijave pristigle nakon utroška planiranih sredstava neće se razmatrati.

Za nepotpune prijave kao i prijave koje ne sadrže svu potrebnu dokumentaciju Povjerenstvo za administrativnu provjeru će tražiti nadopunu dokumentacije koju je Prijavitelj dužan dostaviti u roku od 5 radnih dana od dana primitka Zahtjeva za nadopunu dokumentacije. Ukoliko Prijavitelj ne dostavi traženu dokumentaciju u navedenom roku njegova prijava se neće razmatrati u okviru ovog Javnog poziva. Prijavitelji čiji projekti nisu odabrani za financiranje mogu u roku 8 dana od dana primitka pisane obavijesti o tome, podnijeti prigovor Povjerenstvu za rješavanje prigovora.

 

Članak X.

Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju izričitu suglasnost Vukovarsko-srijemskoj županiji da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje, objavljuje na njenoj internetskoj stranici i pohranjuje u svrhu provedbe predmeta ovog javnog poziva, u svrhu kontaktiranja i informiranja podnositelja prijave, kao i upoznavanja javnosti o donesenim odlukama, te u svrhu sklapanja Ugovora.

Podnositelji prijava prije njenog podnošenja mogu se upoznati sa svim pravima i ostalim obavijestima u svezi s postupanjem s njihovim osobnim podacima koja proizlaze iz Uredbe o zaštiti osobnih podataka putem web stranice link http://www.vusz.hr/info/izjava-o-zastiti-osobnih-podataka

 

 Članak XI.

Sve informacije vezane uz Javni poziv možete dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i regionalni razvoj Vukovarsko-srijemske županije, broj telefona  032/454-702 i Upravnom odjelu za sport, mlade i demografiju 032/344-301 radnim danom od 9-12 sati ili na e-mail: eu@vusz.hr.

    

                                                       ŽUPAN

                                                          Božo Galić, dipl. ing.

Vrh