Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

JAVNI POZIV za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje lovstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2022. godini

  • 28. travnja 2022.

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA

Povjerenstvo za potpore razvoju i unapređenju

lovstva na području Vukovarsko-srijemske županije

Klasa:323-01/22-01/05

Ur.broj:2196-07/3-22-1

Vinkovci, 25. travnja 2022.

 

Na temelju članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 31. Zakona o lovstvu ("Narodne novine" RH broj 99/18, 32/19 i 32/20), Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14., 70/17. i 98/19.), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (“Narodne novine” broj 121/14.), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine” RH broj 26/15.), čl. 16. Programa razvoja i unapređenja lovstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2021.-2025. god. (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 17/20), članka 2. stavka 2. Pravilnika o provedbi Programa razvoja i unapređenja lovstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2021.-2025. god. (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 21/21), Povjerenstvo za potpore razvoju i unapređenju lovstva na području Vukovarsko-srijemske županije, raspisuje

 

JAVNI POZIV

za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje

lovstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2022. godini

 

I. Predmet Javnog poziva je dodjela potpora za razvoj i unapređenje lovstva za slijedeće mjere propisane Programom razvoja i unapređenja lovstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2021.-2025. god.:

Mjera 5. Potpora za izradu lovnogospodarske osnove

Mjera 1. Potpora za smanjivanje brojnog stanja predatora

Mjera 2. Potpora za povećanje brojnosti glavnih vrsta divljači

 

II. Opći uvjeti, korisnici i kriteriji za dodjelu županijske potpore te potrebna dokumentacija

 

II.a. Korisnici potpore

1)   Prihvatljivi korisnici su:

1.Lovoovlaštenici koji imaju valjani ugovor o pravu lova na području Vukovarsko-srijemske županije

2.Lovački Savez Vukovarsko-srijemske županije

2) Korisnici ne smiju imati dugovanja iz pozicija javnih davanja i ispunjavaju i druge uvjete.

3) Korisnici lovoovlaštenici moraju imati uredno podmirene obveze plaćanja lovozakupnine.

4) Korisnici ne smiju koristiti financijska sredstva ako su već koristili sredstva iz drugih javnih izvora i/ili sredstva na natječajima tijela državne uprave, Vladinih ureda i tijela, javnih institucija, jedinica lokalne samouprave odnosno sredstva iz fondova EU i međunarodnih fondova za istu Mjeru u tekućoj kalendarskoj godini.

 

II.b.Potpora i Postupak

1)Potpora se dodjeljuje na temelju provedenog postupka i kriterija propisanih Pravilnikom o provedbi Programa razvoja i unapređenja lovstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2021.-2025. god.

2)Potpora se dodjeljuje za troškove, radnje i postupke za Mjere iz članka I. ovog Javnog poziva po prioritetima i rasporedu kako je prikazano u članka I. ovog Javnog poziva.

3)Prihvatljivi korisnici su: Lovoovlaštenici koji imaju valjani ugovor o pravu lova na području Vukovarsko-srijemske županije za Mjeru 5., Mjeru 1. i Mjeru 2. za povećanje brojnosti glavne vrste divljači – zeca običnog (Lepus europaeus Pall.), a Lovački savez Vukovarsko-srijemske županije za Mjeru 2. za povećanje brojnosti glavne vrste divljači – fazana gnjetlova (Phasianus sp. L.)

4)Potpora se korisnicima isplaćuje na žiro račun nakon obavljene radnje i na temelju dokumentiranih troškova.

5)Zahtjevi za potporu dostavljaju se na obrascu s pripadajućom dokumentacijom navedenoj u obrascima, a rješavaju se prema propisanim kriterijima u Pravilniku.

6)Obrasci zahtjeva s traženom dokumentacijom su dostupni uz ovaj Javni poziv.

7)Prijedlog potpora predlaže Povjerenstvo za potpore razvoju i unapređenju lovstva na području Vukovarsko-srijemske županije, a odobrava i donosi župan.

8)Zahtjevi koji nemaju priloženu potpunu dokumentaciju, odnosno koji ne udovoljavaju uvjetima Javnog poziva za potporu neće se razmatrati.

9)Ukoliko je korisnik potpore priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje u dokumentaciji ne odgovara njegovom stvarnom stanju, dobivena sredstva mora vratiti u Županij8ki proračun, te će biti isključen iz svih županijskih potpora u narednih 5 godina.

 

III. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:

Prijave se mogu dostaviti na jedan od slijedećih načina:

1) poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu:

Vukovarsko-srijemska županija, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Zahtjev za potporu za unapređenje i razvoj lovstva na području Vukovarsko-srijemske županije u 2022. god. – ne otvaraj“, Glagoljaška 27, 32100 Vinkovci.

Ili

2) osobnom dostavom putem pisarnice Vukovarsko-srijemske županije u zatvorenoj omotnici s naznakom: Vukovarsko-srijemska županija, „Zahtjev za potporu za unapređenje i razvoj lovstva na području Vukovarsko-srijemske županije u 2022. god. – ne otvaraj“ Glagoljaška 27, 32100 Vinkovci“.

 

IV. Vrijeme trajanja Javnog poziva

Javni poziv traje od 28. travnja 2022. god. do 28. svibnja 2022. god.

 

V. Informacije

Za sve dodatne informacije obratiti se u Upravni odjel za poljoprivredu, Glagoljaška 27/I, 32100 Vinkovci, na broj telefona 032/344-041, email: lovstvo@vusz.hr ili osobno uz prethodni dogovor radnim danom.

 

                                                         PREDSJEDNIK

                                                     Mario Naglić, dipl.iur.

Datum završetka: 28. svibnja 2022.
Vrh