Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image
Javni poziv je završen

JAVNI POZIV za dodjelu potpora poljoprivredi na području Vukovarsko-srijemske županije u 2022. godini

  • 18. listopada 2022.

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Ž U P A N

KLASA: 320-10/22-01/ 47

URBROJ: 2196-01-22-1

Vukovar, 17. listopada 2022. godine

 

Župan Vukovarsko-srijemske županije temeljem članka   48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 40. Statuta  Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 03/18,2/20,3/21) i članka 10. Programa potpora poljoprivredi na području Vukovarsko-srijemske županije za 2021.-2023.g.  objavljuje

 

JAVNI POZIV

za dodjelu potpora poljoprivredi na području Vukovarsko-srijemske županije u 2022. godini

  

I. Predmet i trajanje javnog poziva

Dodjela županijskih novčanih potpora za provedbu aktivnosti i projekata iz područja poljoprivrede u Vukovarsko-srijemskoj županiji iz Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2022. godinu,  a odnose se na:

                                          

I dio

1. Promocija i uvođenje profitabilnijeg načina proizvodnje

Prihvatljivi troškovi:

1.1.izgradnja/rekonstrukcija plastenika

-potpora se može ostvariti za izgradnju novih ili rekonstrukciju postojećih plastenika min. površine 100 m2 za uzgoj povrća, za nabavu konstrukcije i pokrova

-prihvatljivi su troškovi  usluga izvođenja radova, a vlastiti rad nije prihvatljivi trošak.

1.2. nabava opreme i materijala za poljoprivrednu proizvodnju

-potpora se može ostvariti za nabavu opreme i uređaja za navodnjavanje (kišna krila, tifon sustav, „sustav kap po kap“)

1.3.restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada jabuke

-potpora se  može ostvariti za nabavu certificiranih voćnih sadnica za zamjenu oštećenih ili starih intenzivnih voćnjaka , te zamjenu voćne vrste  i sortimenta u postojećim voćnjacima, a na minimalnoj površini od 0,5  ha voćnjaka.

   

2. Potpora mladim poljoprivrednicima

Prihvatljivi troškovi:

2.1.kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme

-potpora se može ostvariti za kupovinu nove ili rabljene (od ovlaštenog dobavljača) mehanizacije, strojeva i opreme namijenjenih za osnovnu i dopunsku obradu tla, sjetvu/sadnju, njegu, berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda (izuzev traktora i gospodarskih vozila)

2.2 kupnja sjemena i sadnog materijala

-potpora se može ostvariti za kupnju certificiranog sjemena i sadnog materijala

  

3. Unapređenje genetskog potencijala u stočarstvu

Prihvatljivi troškovi:

3.1.kupovina genetskog materijala u svinjogojstvu, ovčarstvu i kozarstvu

-potpora se ostvaruje za nabavu uzgojno valjanih ženskih  rasplodnih grla svinja, koza i ovaca

-potpora se ostvaruje za nabavu uzgojno valjanih muških rasplodnih grla nerasta, jarca/ovna

   

II dio

1. Unapređenje prerade poljoprivrednih proizvoda

Prihvatljivi troškovi:

1.1.Izrada projektno tehničke dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju objekta za preradu poljoprivrednih  proizvoda

-potpora se ostvaruje za izradu projektno tehničke dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju objekta za preradu poljoprivrednih proizvoda (mesa i mlijeka)     

  

II. Korisnici sredstava

Na javni poziv mogu se javiti  poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, sa sjedištem i poljoprivrednom proizvodnjom na području Vukovarsko-srijemske županije  (SOPG,OPG ili obrt).

Prihvatljivi korisnici su oni koji ispunjavaju i sljedeće uvjete:

-imaju podmirene sve dospjele obveze prema Vukovarsko-srijemskoj županiji,

-koji su namjenski utrošili već dodijeljene potpore Vukovarsko-srijemske županije u ranijim razdobljima

- imaju podmirene sve dospjele obveze o kojima evidenciju vodi Porezna uprava

Korisnik potpore male vrijednosti mora davatelju državne potpore dati Izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora tijekom prethodne dvije fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini (Izjava se nalazi uz Zahtjev za potporu)

   

III. Potrebna dokumentacija

Prijava na javni poziv podnosi se na obrascu za prijavu aktivnosti koji je sastavni dio ovog poziva. Obrasci moraju biti ispunjeni računalom ili ručno na način da su čitljivi.

Obrasci će korisnicima biti dostupni na službenim stranicama Županije http://www.vusz.hr/ i u Upravnom odjelu za poljoprivredu  Vukovarsko-srijemske županije. Uz obrazac koji obavezno mora biti potpisan i ovjeren od strane odgovorne osobe, potrebno je priložiti vjerodostojnu dokumentaciju i dokaze za svaki od traženih kriterija. Porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) te  sve zakonom regulirane pristojbe nisu prihvatljiv trošak.

   

IV. Iznosi potpore

 

I dio

Za financiranje aktivnosti/projekta u okviru ovog Javnog poziva raspoloživ je iznos od 610.000,00  kn (80.960,91 €) raspoređen po mjerama kako slijedi:

Mjera 1. iznos od 200.000,00 kn (26.544,56 €)

Mjera 2. iznos od 210.000,00 kn (27.871,79 €)

Mjera 3. iznos od 200.000,00 kn (26.544,56 €)

Za 1. potpora se odobrava do 100%, a u iznosu maksimalno do 40.000,00 kn (5.308,91 €)

Za 2. potpora se odobrava do 100%, a u iznosu maksimalno do 40.000,00 kn (5.308,91 €)

Za 3. potpora se odobrava do 100%, a u iznosu maksimalno do 25.000,00 kn (3.318,07 €)

   

II dio

Za financiranje aktivnosti/projekta u okviru ovog Javnog poziva raspoloživ je iznos od  50.000,00 kn (6.636,14 €)  kako slijedi:

Mjera 1. iznos od 50.000,00 kn (6.636,14 €)

Za 1. potpora se odobrava do 50%, a u iznosu maksimalno do 20.000,00 kn (2.654,45 €)

Korisnik se može javiti samo na jednu mjeru tijekom jedne kalendarske godine. Zahtjevi korisnika koji su ranije ostvarili neku od potpora u okviru Programa potpora poljoprivredi 2021.-2023.godine neće se razmatrati.

Na mjere 1.- 3. iz ovog poziva primjenjuje se Uredba Komisije (EU) 2019/316 od 21.veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 51,222.2019.), koje jednom korisniku mogu biti dodijeljene tijekom razdoblja od tri fiskalne godine i koji iznos ne smije biti veći od 20.000,00 EUR, uključujući i potporu dobivenu u okviru ovog Javnog poziva.

Na mjeru 1. iz ovog poziva primjenjuje se Uredba Komsije (EU) br. 1407/2013.od 18.prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis. Iznosi potpore male vrijednosti koji jednom korisniku mogu biti dodijeljeni tijekom razdoblja od tri fiskalne godine ne smiju biti veći od 200.000,00 EUR, uključujući i potporu dobivenu u okviru ovog Javnog poziva.

   

V. Mjesto i način dostave prijave

Prijave se mogu dostaviti na slijedeći način:

1) poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu (s naznakom satnice):

Upravni odjel za poljoprivredu

„Prijava za javni poziv“

Glagoljaška 27/1, 32 100 Vinkovci

Naknadna dopuna dokumentacije nije moguća.

   

VI. Procedura dodjele potpore

Administrativnu kontrolu zahtjeva provodi Upravni odjel za poljoprivredu. Odluku o dodjeli potpore donosi Župan na prijedlog Povjerenstva za provedbu programa Potpora poljoprivredi na području Vukovarsko-srijemske županije za 2021.-2023.godinu. S korisnikom potpore zaključuje se Ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obveze korisnika i Županije.

Sve nepotpune i nepravovremene zahtjeve kao i zahtjevi koji nisu dostavljeni na propisanim obrascima odnosno zahtjevi podneseni protivno uvjetima iz ovog Javnog poziva neće biti razmatrani, a o čemu će podnositelj biti pismeno obaviješten. Prijave se razmatraju prema redoslijedu zaprimljenih prijava u pisarnici Vukovarsko-srijemske županije prema uvjetima iz javnog poziva do iskorištenja raspoloživih proračunskih sredstava.

   

VII. Rok za dostavu prijave

Javni poziv je  otvoren 14 dana od dana objave na službenoj stranici Županije. Prijave zaprimljene nakon iskorištenja sredstava osiguranih u Proračunu i prijave zaprimljene izvan roka za prijavu neće se razmatrati.

   

VIII. Informacije: Upravni odjel za poljoprivredu, broj telefona  032/344-067 radnim danom od 8-12 sati ili na e-mail: ljubica.klobucic-grgas@vusz.hr.

ŽUPAN:

Damir Dekanić, dipl.ing.

 

 

Pozivni dokumenti

  Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivredi na području Vukova.pdf18. listopada 2022. 1,34 MB
  Izvješće o provedenoj mjeri Programa potpora poljoprivredi.docx18. listopada 2022. 34,22 KB
  Izjava o korištenim potporama male vrijednosti.docx18. listopada 2022. 11,78 KB
  Izjava o nepostojanju dugovanja prema proračunu VSŽ.docx18. listopada 2022. 11,12 KB
  Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova.docx18. listopada 2022. 10,63 KB
  Zahtjev za potporu II.docx18. listopada 2022. 36,78 KB
  Zahtjev za potporu I.docx18. listopada 2022. 40,95 KB

Dokument rezultata

  Odluka o dodjeli financijskih potpora temeljem Javnog poziv23. studenog 2022. 1,62 MB
Vrh