Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Javni poziv redovitim studentima s područja Vukovarsko-srijemske županije za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova prijevoza vlakom za 2022. g.

  • 15. veljače 2022.
  • Sport, mladi i demografija

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Ž U P A N

 

KLASA: 602-03/22-01/04

URBROJ: 2196-01-22-1

Vinkovci, 15. veljače 2022. godine

 

 

Na temelju odredbe članka 48. stavak 1. točka 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 30., 35. i 41. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj, 03/21), a sukladno Pravilniku o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na sufinanciranje troškova prijevoza vlakom redovitih studenata s područja Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 03/22.) župan Vukovarsko-srijemske županije objavljuje:

 

 

JAVNI POZIV

redovitim studentima s područja Vukovarsko-srijemske županije za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova prijevoza vlakom za 2022. godinu

 

 

I.         Predmet Javnog poziva

 

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava za ostvarivanje prava na sufinanciranje prijevoza vlakom redovitih studenata s područja Vukovarsko-srijemske županije iz Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2022. godinu, Upravnog odjela za sport, mlade i demografiju Vukovarsko-srijemske županije, a u svrhu provođenja demografskih mjera, aktivnost Sufinanciranje prijevoza studenata.

 

 

II.        Namjena za koju se dodjeljuju financijska sredstva

 

Financijska sredstva koja se dodjeljuju putem ovog Javnog poziva odnose se na sufinanciranje prijevoza vlakom redovitim studentima koji imaju prebivalište u Vukovarsko-srijemskoj županiji od mjesta stanovanja do mjesta studiranja u Republici Hrvatskoj.

 

 

III.       Planirana financijska sredstva i visina financijske potpore

 

Ukupna planirana vrijednost Javnog poziva za 2022. godinu je 750.000,00 kuna. 

 

 

 

IV.       Trajanje Javnog poziva

 

Javni poziv je otvoren danom objave na internetskim stranicama Vukovarsko-srijemske županije (www.vusz.hr) 15. veljače 2022. godine do  31. prosinca 2022. godine odnosno do utroška financijskih sredstava.

V.        Tko se može prijaviti na Javni poziv

 

Pravo na sufinancirani prijevoz ostvaruju redoviti studenti s područja Vukovarsko-srijemske županije koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:

 

-        Status redovitog studenta preddiplomskog sveučilišnog studija, integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, diplomskog sveučilišnog studija, kratkog stručnog studija, preddiplomskog stručnog studija i specijalističkog diplomskog stručnog studija u statusu redovitog studenta i studenta s invaliditetom koji pohađa poslijediplomski sveučilišni studij na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj

-        Prebivalište na području Vukovarsko-srijemske županije.

 

 

VI.       Kriteriji prema kojima redoviti studenti ostvaruju pravo na sufinancirani prijevoz vlakom

 

Pored općih uvjeta iz točke V. ovog Javnog poziva, pravo na sufinancirani prijevoz ostvaruju redoviti studenti prema sljedećim kriterijima:

 

  1. Redoviti studenti koji studiraju u Osijeku i Slavonskom Brodu imaju pravo na 2 besplatne povratne karte ili 4 besplatne jednosmjerne karte tijekom kalendarskog mjeseca.
  2. Redoviti studenti koji studiraju u ostalim mjestima (Zagreb, Rijeka, Split i druga mjesta) imaju pravo na 1 besplatnu povratnu kartu ili 2 besplatne jednosmjerne karte tijekom kalendarskog mjeseca.
  3. Redoviti studenti koji studiraju na području Vukovarsko-srijemske županije imaju pravo na besplatnu mjesečnu kartu.

 

 

VII.     Prijava na Javni poziv

 

Prijave na Javni poziv prijavljuju se na propisanom obrascu koji je objavljen na internetskoj stranici Vukovarsko-srijemske županije http://www.vusz.hr/.

 

Prijavi treba priložiti slijedeću dokumentaciju:

 

  1. Potvrda fakulteta o upisanoj akademskoj godini 2021./2022. o statusu redovitog studenta
  2. Preslika osobne iskaznice

 

Obrazac se ispunjava isključivo na računalu.

 

 

VIII.    Podnošenje prijava

 

Svi podnositelji podnošenjem prijave daju svoju izričitu suglasnost Vukovarsko-srijemskoj županiji da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu provedbe predmeta ovog Javnog poziva, u svrhu kontaktiranja i informiranja podnositelja prijave.

 

Podnositelji prijave prije njenog podnošenja mogu se upoznati sa svim pravima i ostalim obavijestima u svezi s postupanjem s njihovim osobnim podacima koja proizlaze iz Uredbe o zaštiti osobnih podataka putem web stranice link http://www.vusz.hr/info/izjava-o-zastiti-osobnih-podataka

 

Prijave na Javni poziv s dokumentacijom se podnose u zatvorenoj omotnici, preporučeno poštom ili neposredno u pisarnicu Županije, na adresu:

 

 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za sport, mlade i demografiju

Glagoljaška 27/IV, 32100 Vinkovci

sa naznakom za:

 

JAVNI POZIV redovitim studentima s područja Vukovarsko-srijemske županije za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova

prijevoza vlakom za 2022. godinu“

 

Sve informacije vezane uz Javni poziv možete dobiti u Upravnom odjelu za sport, mlade i demografiju Vukovarsko-srijemske županije na broj telefona 032/344-098 ili na email: zlata.gilja@vusz.hr .

 

 

IX.       Postupak Javnog poziva

 

Razmatrat će se samo Prijave koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

 

Prijavitelji koji zadovolje propisane uvjete Javnog poziva dobit će Potvrdu putem e-maila, u kojoj je naveden broj vožnji vlakom koje redoviti student može ostvariti.

 

 

 

                                                                                                       ŽUPAN

                                                                                             Damir Dekanić, dipl.ing.

Datum završetka: 15. veljače 2022.

Pozivni dokumenti

  Pravilnik15. veljače 2022. 892,1 KB
  Odluka o raspisivanju Javnog poziva15. veljače 2022. 451,29 KB
  Javni poziv redovitim studentima15. veljače 2022. 877,99 KB
  Prijavnica15. veljače 2022. 71,69 KB
Vrh