Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Javni poziv - HEP

  • 02. svibnja 2014.
  • Prostorno uređenje i graditeljstvo, Priroda i zaštita okoliša

Klasa: UP/I-361-02/14-07/30

Urbroj: 2196/1-14-02-14-2

Vinkovci,  5. svibnja  2014. godine

 

 

 Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša u Vukovarsko-srijemskoj županiji na  temelju članka116. stavak 1. Zakona o  gradnji ( "Narodne novine" br. 153/13 ) i članka 95. Zakona o općem upravnom postupku  ( "Narodne novine" br. 47/09 )   upućuje  

 

 J A V N I   P O Z I V

 I.

 

               HEP ODS d.o.o. Elektra Vinkovci iz Vinkovaca, Kralja Zvonimira 96, podnijela je zahtjev za   izdavanje građevinske dozvole za izgradnju KB 10(20)kV od ŽSTS 10(20)/0,4 kV „Mlaka 1“ Mlaka do postojećeg KB 10(20)kV KTS „Antin 3“ – ŽSTS „Antin 1“ Antin na k.č.br. 496, 1094, 1031, 1093, 1148, 1152, 1055, 1149, 1150 i 1097 u k.o. Antin.

II.

 

         Ovo tijelo poziva sve vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava katastarskih čestica koje neposredno graniče sa gore navedenim katastarskim česticama, na uvid u   Glavni i izvedbeni projekt  za ishođenje građevinske dozvole zajedničke oznake: BP 017/14   iz ožujka 2014. godine, koji je izradio  drawing d.o.o. za inženjering Vinkovci, glavni projektant Vladimir Ivanković, dipl. ing. el.

 

III.

 

         Uvid u Glavni i izvedbeni projekt  za ishođenje građevinske dozvole  i davanje izjašnjenja može se izvršiti u :

           -  Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije u Vinkovcima, J. Dalmatinca 37, soba broj 3, dana  15. svibnja 2014.  godine  od 9,00 do 12,00 sati.

 

IV.

 

        Stranka se može pozivu odazvati osobno ili putem svog punomoćnika. Stranka koja se odazove dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

V.

 

        Građevinska dozvola može se izdati iako se stranka ne odazove pozivu.

 

 

                                                                                               

Stručna suradnica za prostorno uređenje:

Ivanka Jović, ing. građ.

Datum završetka: 15. svibnja 2014.
Vrh