Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Javni natječaj za sufinanciranje/financiranje projekata i programa iz područja socijalne skrbi koje provode udruge u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2022. godinu

  • 11. travnja 2022.
  • Zdravstvo i socijalna skrb

 

                                            

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA   

Ž U P A N

 

KLASA: 230-01/22-01/34

URBROJ: 2196-01-22-2

Vukovar, 11. travanj 2022.

 

          Župan Vukovarsko-srijemske županije temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.), članka 6. stavak 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15. i 37/21.), članka 30. i 41. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 03/21.) i članka 15. Pravilnika o financiranju javnih potreba Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 14/21.) objavljuje

 

Javni natječaj

za sufinanciranje/financiranje projekata i programa iz područja socijalne skrbi koje provode udruge u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2022. godinu

 

I.

 

Vukovarsko-srijemska županija kao davatelj financijske potpore poziva udruge koje djeluju na području Vukovarsko-srijemske županije čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti, da prijave svoje projekte i programe iz područja socijalne skrbi koje se temelje na potrebama zajednice, a prema načelima djelovanja za opće dobro.

 

II.

 

Udruge mogu prijaviti projekt/program za sljedeća područja djelovanja:

- medicinsko-rekreativni programi u svrhu terapijske intervencije za djecu i mlade,

- rad na promicanju važnosti mentalnog zdravlja te osnaživanje djece i mladih s poremećajima u ponašanju,

- usluge rane intervencije i provedba aktivnosti s ciljem podrške roditeljima i djeci,

- aktivnosti usmjerene podizanju razine kvalitete života osoba s invaliditetom,

- skrb o osobama starije dobi i osobama kojima je potrebna palijativna skrb.

 

III.

 

Sredstva za financiranje Natječaja osigurana su u Proračunu Vukovarsko-srijemske županije za 2022. godinu, u razdjelu 001, konto 38114 - Tekuće donacije udrugama.

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 100.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu/programu je 2.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu/programu je 10.000,00 kuna. Prijavitelj projekta ima obvezu namjenskog korištenja sredstava, a Županija ima pravo izvršiti kontrolu namjenskog korištenja sredstava.

 

IV.

 

Natječaj je otvoren danom objave na internetskim stranicama Vukovarsko-srijemske županije 11. travnja 2022. godine. Rok za podnošenje prijedloga projekata/programa je 10. svibnja 2022. godine.

 

V.

 

            Udruga može prijaviti i ugovoriti samo jedan projekt/program u okviru ovog Natječaja, na razdoblje provedbe do 12 mjeseci. Ista udruga može biti partner na više projekata ili programa unutar prioritetnih područja Natječaja. Prijavitelj može djelovati u partnerstvu sukladno uvjetima prihvatljivosti koji vrijede za partnere. S udrugama kojima će biti odobrena financijska sredstva, Vukovarsko-srijemska županija će sklopiti ugovor kojim će detaljnije propisati prava i obveze potpisnika.

 

VI.

 

 Prijavu programa/projekta na Natječaj mogu podnijeti udruge koje zadovoljavaju sljedeće uvjete:

- osnovane temeljem Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14., 70/17. i 98/19.),

- djeluju na području Vukovarsko-srijemske županije, upisane u Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija te vode transparentno financijsko poslovanje u skladu sa propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija,

- imaju Statut usklađen sa Zakonom o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14., 70/17. i 98/19.) ili su podnijele zahtjev za usklađivanjem statuta nadležnom uredu (potvrda nadležnog ureda),

- svojim su temeljnim aktom opredijeljene za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja te moraju promicati ciljeve i uvjerenja koja nisu protivna Ustavu i Zakonu,

- imaju uredno ispunjene obveze prema Vukovarsko-srijemskoj županiji i drugim davateljima javnih sredstava iz ranije odobrenih programa i projekata te podmirene sve doprinose, plaćen porez i druga davanja,

- protiv korisnika odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak te da nije pravomoćno osuđena za kaznena djela i prekršaje utvrđene člankom 48. stavak 2. alineja d) Uredbe,

- osoba ovlaštena za zastupanje je u mandatu, što se potvrđuje uvidom u Registar udruga,

- u tekućoj godini nije korisnik financijske potpore za istu svrhu.

 

Ispunjavanje uvjeta da je udruga ispunila sve obveze s osnova plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Vukovarsko-srijemske županije prijavitelj dokazuje potvrdom Porezne uprave o nepostojanju duga. Vukovarsko-srijemska županija zadržava pravo tražiti dodatne dokaze o ispunjavanju uvjeta u postupku ispitivanja ispunjavanja formalnih uvjeta Natječaja.

 

VII.

 

            Projekti/programi za financijske potpore udrugama za 2022. godinu prijavljuju se isključivo na propisanim obrascima koji su objavljeni na internetskoj stranici Vukovarsko-srijemske županije http://www.vusz.hr/.

 

Prijava za dodjelu potpore podnosi se na propisanim obrascima:

- Obrazac opisa programa ili projekta (Obrazac 1),

- Obrazac proračuna programa ili projekta (Obrazac 2),

- Izjava o partnerstvu prijavitelja i partnera u slučaju prijave projekta/programa u partnerstvu, ako je primjenjivo (Izjava se ispunjava za svakog partnera posebno – Obrazac 3),

- Izjava da nema nepodmirenih obveza prema proračunu Vukovarsko-srijemske županije (Obrazac 4),

- Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (Obrazac 5),

- Izjava o projektima/programima udruge financiranim iz javnih izvora (Obrazac 6),

Korisnici sredstava u 2022. godini dužni su dostaviti izvješća o provedbi programa i utrošenih sredstava u 2022. godini na propisanim obrascima o izvještavanju. (Obrasci 7 i 8),

Korisnici sredstava u 2021. godini  dužni su dostaviti i izvješće o realizaciji programa i utrošenih sredstava u 2021. godini (ako nisu dostavili).

 

Obrasci se ispunjavaju isključivo na računalu.

 

Prijavi se obvezno prilažu dokazi o ispunjavanju uvjeta i to: 

- Ukoliko je podnesen zahtjev za usklađivanje Statuta priložiti potvrdu nadležnog ureda,

- Potvrdu Ministarstva financija/Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelja, ne starije od 30 dana od dana objave natječaja,

- Uvjerenje nadležnog suda da se protiv korisnika financiranja, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen, ne starije od 3 mjeseca od dana objave natječaja.

 

VIII.

 

 Prijave za Javni natječaj poslati poštom preporučeno ili osobno dostaviti u jednom primjerku u pisarnicu Županije na sljedeću adresu:

 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Ured župana

''Prijava za Javni natječaj – sufinanciranje/financiranje programa i projekata iz područja socijalne skrbi koje provode udruge u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2022. godinu – NE OTVARAJ''

Županijska 9

32 000 Vukovar

 

            ili putem elektroničke pošte na adresu javninatjecaj@vusz.hr.

 

IX.

 

Natječajni postupak opisan je u Uputama za prijavitelje za Javni natječaj za sufinanciranje/financiranje programa i projekata iz područja socijalne skrbi koje provode udruge u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2022. godinu.

Razmatrat će se samo projekti/programi koji su pravodobno prijavljeni te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane formalne uvjete Javnog natječaja.

 

X.

 

            Rezultati Javnog natječaja s podacima o udrugama kojima su odobrena financijska sredstva, programima i projektima te iznosima sredstava, objaviti će se na internetskoj stranici Vukovarsko-srijemske županije nakon donošenja Odluke župana o dodjeli financijskih sredstava.

 

            Udruge čiji programi/projekti ne zadovoljavaju formalne uvjete natječaja mogu u roku od 8 dana od dana primitka pisane obavijesti podnijeti prigovor Uredu župana o kojemu konačnu odluku donosi župan na temelju mišljenja Povjerenstva za prigovore.

 

            Udrugama koje su nezadovoljne odlukom o dodjeli financijskih sredstava omogućeno je pravo na prigovor. Prigovor se podnosi u pisanom obliku, u roku od 8 dana od dana primitka pisane obavijesti o rezultatima natječaja Uredu župana, a konačnu odluku po prigovoru donosi župan na temelju mišljenja Povjerenstva za prigovore.

 

XI.

 

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem najkasnije do 03. svibnja 2022. godine, slanjem upita na adresu elektroničke pošte ruzica.cavar@vusz.hr i sanja.slavic@vusz.hr.

 

 

 

                                                                                    Ž U P A N

                                                                                     Damir Dekanić, dipl.ing.

Vrh