Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Javni natječaj Vukovarsko-srijemske županije za financiranje programa i projekata u području socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i udruga proisteklih iz Domovinskog rata

  • 03. veljače 2017.
  • Hrvatski branitelji, Zdravstvo i socijalna skrb

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Ž U P A N

 

KLASA:  230-01/17-01/01

URBROJ: 2196/01-01-17-1

Vinkovci, 03. veljače 2017.g.

 

          Župan Vukovarsko-srijemske županije temeljem članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.), članka 30. i 41. Statuta  Vukovarsko-srijemske županije ( „Službeni glasnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 04/13.) i članka 15. Pravilnika o financiranju javnih potreba Vukovarsko-srijemske županije („Službeni glasnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 02/16.) objavljuje

 

Javni natječaj Vukovarsko-srijemske županije za financiranje programa i projekata u području socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i udruga proisteklih iz Domovinskog rata

 

          (1) Vukovarsko-srijemska županija poziva udruge, ustanove, zaklade te druge pravne osobe sa sjedištem na području Vukovarsko srijemske županije čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti da prijave svoje programe, projekte, aktivnosti i manifestacije iz područja socijalne skrbi, zdravstvene zaštite kao i udruge proistekle iz Domovinskog rata koje se temelje na potrebama zajednice, a  prema načelima djelovanja za opće dobro.

 

          (2) Subjekti iz stavka 1. ovog članka mogu prijaviti projekt/program za sljedeća područja djelovanja:

 

     1. Humanitarno djelovanje

 

     2. Socijalna i psihosocijalna skrb o građanima, a osobito skrb za:

        - osobe starije životne dobi,

        - osobe s invaliditetom,

        - osobe žrtve obiteljskog nasilja,

        - djecu i mladež,

        - obitelji,

        - socijalno ugrožene obitelji i pojedince,

        - marginalne skupine građana.

 

  3.  Zaštita zdravlja građana, a osobito:

        - promicanje zdravlja, zdravstveni odgoj i zdravstveno prosvjećivanje,

        - prevencija i suzbijanje zlouporabe sredstava ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja,

        - zaštita i pomoć osobama oboljelim od kroničnih bolesti.

 

   4.  Skrb za stradalnike Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, zaštita digniteta i promicanje vrijednosti Domovinskog rata kao i poboljšanje kvalitete života sudionika i stradalnika Domovinskog rata

- očuvanje temeljnih vrijednosti i digniteta Domovinskog rata,

- pružanje psihosocijalne pomoći sudionicima i stradalnicima Domovinskog rata kao i članovima njihovih obitelji,

- resocijalizacija i rehabilitacija sudionika i stradalnika Domovinskog rata,

- podizanje kvalitete i učinkovitosti skrbi o sudionicima i stradalnicima Domovinskog rata kao i članovima njihovih obitelji,

- obilježavanje važnijih obljetnica i očuvanje sjećanja na Domovinski rat.

 

(3) Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 240.000,00 kn.

 

     Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 15.000,00 kuna.

 

(4) Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 04. ožujka 2017. godine (30 dana od dana objave natječaja).

      

(5) Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti više programa/projekta u okviru ovog Natječaja. Ista udruga može biti partner na više projekata ili programa prijavljenih na Natječaj. Udruge koje provode programe/projekte u partnerstvu moraju priložiti Sporazum o partnerstvu kojim reguliraju međusobne odnose.

    

(6) Prijavu projekta na Natječaj može podnijeti udruga sa sjedištem na području Vukovarsko srijemske županije upisana u Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija odnosno, zaklada, ustanova ili druga pravna osoba čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti te je kao takva i registrirana u odgovarajućem Registru.

Udruge moraju imati Statute usklađene sa Zakonom o udrugama ( Narodne novine br. 74/14.).

Svi prijavitelji svojim temeljnim aktima moraju biti opredijeljeni za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja te moraju promicati ciljeve i uvjerenja koja nisu protivna Ustavu i zakonu.

Svi prijavitelji moraju imati uredno ispunjene obveze prema Vukovarsko srijemskoj županiji iz ranije odobrenih projekata i programa te podmirene sve doprinose, plaćen porez i druga davanja.

Prije potpisa ugovora korisnik će dostaviti ispunjeni obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja.

Prije potpisa ugovora korisnik će na zahtjev Upravnog odjela za opće poslove i imovinu morati priložiti dokaz da se protiv odgovorne osobe u udruzi i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak te da nije pravomoćno osuđena za kaznena djela i prekršaje utvrđene Uredbom.

       

(7) Uz prijavu na Natječaj potrebno je dostaviti:

  1. Ispunjen obrazac opisa programa/projekta *
  2. Ispunjen obrazac proračuna programa/projekta *
  3. Potpisan obrazac Izjave da se protiv korisnika financiranja, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa/projekta ne vodi  kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen
  4. Korisnici sredstava u 2016. godini  dužni su dostaviti i izvješće o realizaciji programa i utrošenih sredstava u 2016. godini  1. * - Za svaki projekt/program potrebno je ispuniti zasebni obrazac.

Obrasci se ispunjavaju isključivo na računalu.

Propisane obrasce možete preuzeti na web stranici Vukovarsko-srijemske županije http://www.vusz.hr/

 

 Natječajnu dokumentaciju poslati poštom ili osobno  na sljedeću adresu:

 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I IMOVINU

ŽUPANIJSKA br. 9

32 000 VUKOVAR

 

uz naznaku

 „ JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U PODRUČJU SOCIJALNE SKRBI, ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I UDRUGA PROISTEKLIH IZ DOMOVINSKOG RATA“

 

(8) Natječajni postupak opisan je  u Uputama za prijavitelje za Javni natječaj za financiranje programa i projekata u području socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i udruga proisteklih iz Domovinskog rata.

Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane formalne uvjete Javnog natječaja.

(9) Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem najkasnije 5 dana prije isteka roka za dostavu prijava, slanjem upita na adresu elektronske pošte marko.dikonic@vusz.hr

 

 

                                                                       Ž U P A N:

                                                                Božo Galić, dipl.ing.

Pozivni dokumenti

  Javni natječaj VSŽ03. veljače 2017. 120,22 KB
  Upute za prijavitelje VSŽ03. veljače 2017. 202,87 KB
  Pravilnik o financiranju javnih potreba03. veljače 2017. 209,99 KB
  Obrazac opisa programa ili projekta03. veljače 2017. 33,74 KB
  Obrazac proračuna projekta 03. veljače 2017. 17,1 KB
  Izjava o nekažnjavanju03. veljače 2017. 10,89 KB
  Obrazac izvješća za sredstva korištena u 2017.03. veljače 2017. 22,57 KB
  Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja03. veljače 2017. 31,5 KB
Vrh