Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

2. JAVNI POZIV za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje lovstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2023. godini

  • 18. rujna 2023.

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA

ŽUPAN

Klasa:323-01/23-01/68

Urbroj:2196-01-23-1

Vinkovci, 14. rujna 2023.

 

Na temelju članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 31. Zakona o lovstvu ("Narodne novine" RH broj 99/18, 32/19 i 32/20), Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14., 70/17., 98/19. i 151/22), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (“Narodne novine” broj 121/14. i 114/22), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine” RH broj 26/15. i 37/21), čl. 13. Programa razvoja i unapređenja lovstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2023.-2027. god. (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 8/23),, župan Vukovarsko-srijemske županije raspisuje

 

2. JAVNI POZIV

za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje

lovstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2023. godini

 

I. Predmet Javnog poziva je dodjela potpora za razvoj i unapređenje lovstva za slijedeću mjeru propisanu Programom razvoja i unapređenja lovstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2023.-2027. god.:

Mjera 2. Smanjenje brojnog stanja predatora

Mjera 4. Izgradnja, adaptacija i održavanje lovnotehničkih i lovnogospodarskih objekata

 

II. Opći uvjeti, korisnici i kriteriji za dodjelu županijske potpore te potrebna dokumentacija

II.a. Korisnici potpore

1) Prihvatljivi korisnici su:

- Lovoovlaštenici koji imaju valjani ugovor o pravu lova na području Vukovarsko-srijemske županije

  Korisnici iz st. 1. ovog članka  ne smiju imati dugovanja iz pozicija javnih davanja i ispunjavaju i druge uvjete.

  Korisnici iz st. 1. točka 1. ovog članka  moraju imati uredno podmirene obveze plaćanja lovozakupnine.

  Korisnici iz st. 1. točka 1. ovog članka koji  nisu dobili financijska sredstva za predmetne mjeru iz javnih izvora na natječajima tijela državne uprave, Vladinih ureda i tijela, javnih institucija, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno sredstva iz fondova EU-a i međunarodnih fondova u 2023. godini.

  Korisnici su dužni opravdati sva sredstva dobivena ovim Programom.

Najviši ukupni godišnji iznos županijske potpore za razvoj i unapređenje lovstva koju jedan korisnik može ostvariti iznosi 4.000,00 €, osim u slučaju kada provode projekt u partnerstvu s Vukovarsko-srijemskom županijom.

Svaki korisnik može ostvariti potporu na maksimalno tri (3) mjere godišnje u koje se ne ubrajaju mjere projekata koje se provode u partnerstvu s Vukovarsko-srijemskom županijom.

 

II. b. Potpora i Postupak

1)Potpora se dodjeljuje na temelju provedenog postupka i kriterija propisanih Programom razvoja i unapređenja lovstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2023.-2027. god. i  Pravilnikom o provedbi Programa razvoja i unapređenja lovstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2023.-2027. god.

2) Potpora koja se dodjeljuje za troškove, radnje i postupke za Mjeru 4. iz članka I. ovog Javnog poziva se odnosi na:

Podmjera 4.1 Sredstva će se dodjeljivati za troškove nabavke materijala potrebnih za izgradnju lovnotehničkih i lovnogospodarskih objekata s obvezom brojčanog označavanja i unošenja u Lovnogospodarsku osnovu i Središnju lovnu evidenciju  osnovu nakon odrađene radnje.

Podmjera 4.2. Sredstva će se dodjeljivati za troškove nabavke materijala potrebnih za adaptaciju lovnotehničkih i lovnogospodarskih objekata koji su brojčano označeni i uvedeni u Lovnogospodarsku osnovu i Središnju lovnu evidenciju.

Podmjera 4.3. Sredstva će se dodjeljivati za troškove nabavke alata potrebnih za održavanje lovnotehničkih i lovnogospodarskih objekata koji su uvedeni u Lovnogospodarsku osnovu i Središnju lovnu evidenciju.

Intenzitet potpore za Mjeru 4: Potpora se dodjeljuje maksimalno do 50% prihvatljivih troškova po obavljenoj radnji u tekućoj godini na temelju računu i izvoda iz banke i/ili procijenjenih troškova. Troškovi rada nisu prihvatljivi.

3) Potpora koja se dodjeljuje za aktivnosti i radnje za Mjeru 2. iz članka I. ovog Javnog poziva se odnosi na smanjenje brojnog stanja predatora.

Intenzitet potpore za Mjeru 2: Potpora se dodjeljuje po obavljenoj radnji izlučivanja predatora u lovnoj 2022/23 godini u iznosu kojeg odredi Povjerenstvo za potpore razvoju i unapređenju lovstva na području Vukovarsko-srijemske županije.

4) Potpora se korisnicima isplaćuje na žiro račun nakon potpisanog ugovora o  međusobnim pravima i obvezama.

5) Zahtjevi za potporu dostavljaju se na obrascima s pripadajućom dokumentacijom navedenoj u obrascima i svi moraju biti popunjeni isključivo računalom, a rješavaju se prema propisanim kriterijima u Pravilniku o provedbi Programa razvoja i unapređenja lovstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2023.-2027. god.

6) Obrasci zahtjeva s traženom dokumentacijom i obrasci izjava su dostupni uz ovaj Javni poziv.

7) Prijedlog potpora predlaže Povjerenstvo za potpore razvoju i unapređenju lovstva na području Vukovarsko-srijemske županije, a odobrava i donosi župan.

8) Zahtjevi koji nemaju priloženu potpunu dokumentaciju i ispravno popunjene obrasce, odnosno koji ne udovoljavaju uvjetima Javnog poziva za potporu, neće se razmatrati.

9) Ukoliko je korisnik potpore priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje u dokumentaciji ne odgovara njegovom stvarnom stanju, dobivena sredstva mora vratiti u Županij8ki proračun, te će biti isključen iz svih županijskih potpora u naredne 3 godine.

 

III. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi

Prijave se mogu dostaviti na jedan od slijedećih načina:

1) poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici s naznakom:

Vukovarsko-srijemska županija

„Zahtjev za potporu za razvoj i unapređenje lovstva na području Vukovarsko-srijemske županije u 2023. god. – ne otvaraj“,

Glagoljaška 27, 32100 Vinkovci.

ili

2) osobnom dostavom putem pisarnice Vukovarsko-srijemske županije u zatvorenoj omotnici s naznakom:

Vukovarsko-srijemska županija

„Zahtjev za potporu za razvoj i unapređenje lovstva na području Vukovarsko-srijemske županije u 2023. god. – ne otvaraj“

Glagoljaška 27, 32100 Vinkovci“.

 

IV. Vrijeme trajanja Javnog poziva

Javni poziv traje od 18. rujna 2023. god. do 18. listopada 2023. god.

 

V. Informacije

Za sve dodatne informacije ili pitanja obratiti se isključivo upitom na elektroničku poštu: lovstvo@vusz.hr.

 

ŽUPAN

Damir Dekanić, dipl.ing.

Datum završetka: 18. listopada 2023.

Dokument rezultata

  Odluka župana za sufinanciranje po 2. Javnom pozivu13. studenog 2023. 828,35 KB
Vrh