Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša

Sjedište: Vukovar, Županijska 9
Telefon: 032/ 492-033
Fax: 032 / 492-090

IMG

 

Pročelnik: Hrvoje Čuljak, dipl.ing. građ.

E-mail: hrvoje.culjak@vusz.hr

Tel: 032 / 492-033

 

Opis poslova i aktivnosti:

Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša obavlja poslove propisane Zakonom o prostornom uređenju i gradnji te Zakonom o Zaštiti okoliša .

U okviru svog djelokruga Služba obavlja osobito slijedeće poslove:

- poslove praćenja problematike djelatnosti prostornog uređenja, provođenja dokumenata prostornog uređenja,  zaštite okoliša i zaštite prirode,

- poslove vođenja i održavanja informacijskog sustava prostora i zaštite okoliša i njihovih uključivanja u šire informacijske sustave (ARHcordinator,registar onečišćenja okoliša i sl.)

- poslove pripreme prijedloga, te davanja mišljenja o prijedlozima planskih dokumenata i akata i drugim materijalima koje za potrebe županijskih tijela pripremaju stručna tijela i pravne osobe u djelatnostima iz djelokruga Upravnog odjela,

- poslove nositelja izrade županijskog prostornog plana

- poslove provedbe propisa, donesenih planskih dokumenata i općih akata Županije u okviru djelokruga rada Upravnog odjela a osobito obavljanje upravnih poslova izdavanja akata vezanih uz  provođenje  dokumenata prostornog uređenja i gradnju u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnju i Zakona o postupanju s  nezakonito izgrađenim zgradama (izdavanje lokacijskih dozvola, rješenja o izvedenom stanju, potvrda parcelacijskog elaborata, rješenja o promjeni namjene građevine, rješenja o utvrđivanju građevne čestice, rješenja o uvjetima građenja, potvrda glavnog projekta, uporabnih dozvola, dozvola za uklanjanje i drugih akata), te obavljanje upravnih poslova izdavanja akata u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša i

Zakonom o zaštiti prirode (izdavanje rješenja o dopuštenju radova za zahvate i radnje na zaštićenom području, dozvole za gospodarenje otpadom, rješenja u postupcima provođenja Procjene utjecaja zahvata na  okoliš, izdavanje upravnih akata u postupcima provedbe Ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, izdavanja upravnih akata u postupcima provedbe Ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu i druge akte).          

- druge upravne i stručne poslove iz propisima utvrđene nadležnosti Županije u okviru djelokruga  rada Upravnog odjela iz stavka 1. ovog članka.

 

Informacije o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš

Rješenja

 
Rješenje - HR Telekom-Grabovo POPEM 08. srpnja 2020. 1,21 MB
 
Rješenje-cesta Račinci prema Jameni 10. veljače 2020. 461,63 KB
 
Rješenje -“Sustav navodnjavanja Ervenica” 07. veljače 2018. 592,07 KB
 
Rješenje - Centar PCBR Vukovar 24. kolovoza 2016. 635,79 KB
 
Rješenje vodovodna mreža Gunja 08. prosinca 2014. 104,27 KB
 
 
 
Rješenje - sustav navodnjavanja Ervenica 28. listopada 2014. 1,17 MB
 
Rješenje-St. Jankovci-UPOV-Malat 04. rujna 2014. 623,98 KB
 
Rješenje Vođinci i St. Mikanovci-UPOV 04. rujna 2014. 627,21 KB
 
Rješenje-Nijemci-UPOV- Dračetina 04. rujna 2014. 623,94 KB
 
Rješenje Cerna 22.8.2014 13-43 22. kolovoza 2014. 486,16 KB
 
Rješenje Vinkovački vodovod 2.8.2014 22. kolovoza 2014. 491,63 KB
 
Rješenje Uprava za ceste VSŽ 2.8.2014 22. kolovoza 2014. 480,9 KB
 
Rješenje Općina Drenovci 22.8.2014 13-58 22. kolovoza 2014. 486,84 KB
 
Rješenje Glavna ocjena Hrvatske vode 22. kolovoza 2014. 2,03 MB
 
Rješenje Metalfer steel 22.8.2014 13-54 22. kolovoza 2014. 487,47 KB
 
Rješenje Protein Bobota 22.8.2014 14-01 22. kolovoza 2014. 484,09 KB
 
Rješenje Protein Bobota 22.8.2014 14-01 22. kolovoza 2014. 484,09 KB
 
Rješenje Općina Lovas 22.8.2014 14-03 22. kolovoza 2014. 482,93 KB
 
Rješenje - Reciklažno dvorište Otok 08. kolovoza 2014. 543,46 KB
 
Rješenje - bioplinsko postrojenje Cerna 25. srpnja 2014. 696,1 KB
 
Rješenje-prometnica-Posavski Podgajci 22. srpnja 2014. 1009,85 KB
 
Rješenje-ulo hladnjača Lovas 22. srpnja 2014. 684,55 KB
 
Rješenje-silosi-Bobota 22. srpnja 2014. 669,2 KB
 
Rješenje-reciklažno dvorište Drenovci 17. srpnja 2014. 867,95 KB
 
Rješenje vodoopskrba Lovas 04. srpnja 2014. 216,74 KB
 
Rješenje otpadne vode Babina Greda 03. srpnja 2014. 958,78 KB
 
Rješenje - Zimovnik u Opatovcu 09. srpnja 2013. 1,55 MB

IV. izmjena i dopuna PPVSŽ

Informacije

 
Informacija za Vuku od 400 do 1400 rkm 10. srpnja 2019. 1,07 MB
 
Informacija - Farma muznih krava 10. studenog 2014. 546,6 KB

Obavijesti

 
Obavijest - oglasna ploča vsž.pdf 18. ožujka 2021. 528,8 KB
 
SUO OKUCANI VINKOVCI - SVEZAK I.pdf 18. ožujka 2021. 37,62 MB
 
SUO OKUCANI VINKOVCI - SVEZAK II.pdf 18. ožujka 2021. 128,93 MB
 
 
NACRT MASTER PLANA PROMETA.pdf 28. listopada 2020. 8,47 MB
 
STRATEŠKA STUDIJA - Netehnički sažetak.pdf 28. listopada 2020. 1,88 MB
 
STRATEŠKA STUDIJA.pdf 28. listopada 2020. 16,75 MB
 
Obavijest o javnoj raspravi ERVENICA 30. siječnja 2018. 60,69 KB
 
Obavijest o javnoj raspravi - Vratolom 17. studenog 2017. 192,82 KB
 
Obavijest o javnoj raspravi 17. listopada 2017. 72,86 KB

Elaborati

 
 
Elaborat - EGO Jet-Set d.o.o. 23. lipnja 2015. 901,31 KB
 
 
Elaborat - Farma muznih krava, Ivankovo 10. studenog 2014. 12,08 MB
 
Elaborat gospdoarenja otpadom Eurco d.d. 28. listopada 2014. 719,1 KB
 
Elaborat gospodarenja otpadom obrta Sekundar 09. listopada 2014. 2,19 MB

Studije

Odluke

Predlošci zahtjeva

Ostalo

 
Program zaštite zraka VSZ 05. ožujka 2020. 3,02 MB

Gospodarenje otpadom – Očevidnik

 
 
Očevidnik prijevoznika 07. rujna 2021. 0 B
 
Očevidnik posrednika 07. rujna 2021. 0 B
 
Očevidnik nusproizvoda 07. rujna 2021. 0 B
 
Očevidnik trgovca 07. rujna 2021. 0 B
 
Upute za upis u očevidnik 27. svibnja 2021. 354,42 KB
 
Očevidnici 27. svibnja 2021. 0 B

V. izmjena i dopuna PPVSŽ

Zaštita okoliša

Vrh