Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Pristup informacijama

Savjetovanje s javnošću   Savjetovanje u tijeku   Završena savjetovanja   Najčešće postavljena pitanja  Otvoreni podaci

Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama i Vukovarsko-srijemska je županija izradila Katalog informacija i odredila za to nadležnu osobu:

Alenka Paradžik, mag.iur.

alenka.paradzik@vusz.hr

tel: 032/454-805

Kako ostvariti pravo na pristup informacijama?

  • Podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva odnosno zahtjeva podnijetog putem telekomunikacijskih uređaja Uredu župana
  • Ako je zahtjev podnesen usmeno, o tome će se sastaviti zapisnik, a ako je podnesen putem telefona ili drugog telekomunikacijskog uređaja, sastaviti će se službena zabilješka
  • Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela Županije kojem se podnosi zahtjev, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime, kao i adresu podnositelja zahtjeva, tvrtku odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.
  • U zahtjevu nije obvezno navoditi razloge zbog kojih se podnosi, ali se može predložiti način na koji će tijelo Županije učiniti informaciju dostupnom.
  • Tijela Županije su dužna u roku od 15 dana od primitka zahtjeva omogućiti ovlašteniku pristup informaciji putemslužbenika za informiranje.

Načini ostvarivanja prava na pristup informacijama

Tijela Županije pristup informacijama omogućavaju:

1. objavljivanjem putem WEB stranica Županije:

- najava aktivnosti i događanja u kojima se kao sudionici pojavljuju predstavnici Županije,

- informacije o održavanju sjednica Županijske skupštine i Županijskog poglavarstva zajedno s dnevnim redom koji će se razmatrati na sjednici,

- informacija o natječajima i natječajnoj dokumentaciji,

2. redovitim objavljivanjem akata Županijske skupštine, Županijskog poglavarstva i župana u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije,

3.oglašavanjem u "Narodnim novinama" natječaja i natječajne dokumentacije za javne nabave sukladno posebnim propisima,

4. održavanjem tiskovnih konferencija i davanjem priopćenja sredstvima javnog priopćavanja,

5. neposrednim pružanjem informacija ovlašteniku koji je podnio zahtjev,

6. uvidom u dokumente i pravljenjem preslika dokumenata koji sadrže tražene informacije,

7. dostavljanjem ovlašteniku koji je podnio zahtjev za preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju.

Koje se sve informacije mogu dobiti?

1. OPĆI AKTI

1.1. Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije od 1993. godine i nadalje,

1.2. Županijskog poglavarstva Vukovarsko-srijemske županije od 1993. godine i nadalje,

1.3. Župana Vukovarsko-srijemske županije od 1993. godine i nadalje.

Napomena:

Svi akti objavljeni su u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije a nalaze se u pismohrani Vukovarsko-srijemske županije.

2. POJEDINAČNI AKTI

2.1. Županijske skupštine od 1993. i nadalje,

2.2. Županijskog poglavarstva od 1993. i nadalje,

2.3. Župana Vukovarsko-srijemske županije od 1993.

i nadalje

Napomena:

Svi akti nalaze se u pismohrani Vukovarsko-srijemske županije.

3. CJELOKUPNA DOKUMENTACIJA SA SJEDNICA

3.1. Županijske skupštine

3.2. Županijskog poglavarstva

Napomena:

Materijali za sjednice, zapisnici, izvornici akata, za razdoblje od 1993. i nadalje, nalazi se u pismohrani Vukovarsko-srijemske županije.

4. POPIS IMOVINE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

Napomena: dokumentacija se nalazi u nadležnim upravnim tijelima Vukovarsko-srijemske županije.

5. OČEVIDNIK O JAVNIM PRIZNANJIMA VUKOVARSKO- SRIJEMSKE ŽUPANIJE – kojima su dodijeljene nagrade za životno djelo, godišnje nagrade i javna priznanja od 2002. i nadalje

Napomena: dio dokumentacije nalazi se u pismohrani Vukovarsko-srijemske županije a dio koji se obrađuje nalazi se u Tajništvu Županije.

6. SKLOPLJENI SPORAZUMI S DRUGIM ŽUPANIJAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ I S REGIJAMA U INOZEMSTVU

Napomena: dokumentacija se nalazi u pismohrani Vukovarsko-srijemske županije.

7. DOKUMENTACIJA O SURADNJI S NEVLADINIM UDRUGAMA

Napomena: dokumentacija se nalazi u nadležnim upravnim tijelima Vukovarsko-srijemske županije.

8. DOKUMENTACIJA U SVEZI PROSTORNOG PLANIRANJA I ZAŠTITE OKOLIŠA I GIS (geo-informacijski

sustav)

Napomena: dokumentacija se nalazi u Županijskom zavodu za prostorno planiranje.

9. CJELOKUPNA NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

– za provedbu postupka javne nabave

Napomena: dokumentacija se nalazi u nadležnim upravnim tijelima Vukovarsko-srijemske županije.

10. DOKUMENTACIJA IZ OBVEZNO-PRAVNIH ODNOSA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE S PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA

Napomena: dokumentacija se nalazi u nadležnim upravnim tijelima Vukovarsko-srijemske županije. 

11. UPRAVNI I NEUPRAVNI PREDMETI KOJE VODE UPRAVNI ODJELI

Napomena: Nedovršeni predmeti nalaze se u nadležnim upravnim odjelima a dovršeni predmeti u pismohrani Vukovarsko-srijemske županije.

12. LOKALNI PROJEKT RAZVOJA – PODUZETNIK

Napomena: navedena dokumentacija može se naći u Upravnom odjelu za gospodarstvo.

13. EVIDENCIJA KORISNIKA SOCIJALNE SKRBI U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI

Napomena: dokumentacija se nalazi u Tajništvu Vukovarsko-srijemske županije

Troškovi izdavanja informacija 

Člankom 19. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da su  korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni od plaćanja upravnih pristojbi u postupcima pred tijelima javne vlasti, te da tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od korisnika koji nastaju pružanjem informacije sukladno članku 10. ovoga Zakona, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Prihodi od ostvarenih naknada su prihodi su tijela javne vlasti.

Na temelju članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama Agencija za zaštitu osobnih podataka donijela je  Kriterije za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama, koji su objavljeni u „Narodnim novinama  (»Narodne novine«, br.  38/11.), a stupili su na snagu 08.04.2011. godine.


Visina naknade stvarnih materijalnih troškova (uključujući PDV) određuje se u sljedećem iznosu:

1. preslik  jedne stranice veličine  A4  -  0,60 kuna

2. preslik jedne stranice veličine  A3   - 0,90 kuna

3. preslik jedne stranice u boji veličine  A4 - 1,30 kuna  

4. preslik jedne stranice u boji  veličine  A3 - 1,70 kuna

5. elektronički zapis na jednom CD-u  - 7,00 kuna  

6. elektronički zapis na jednom DVD-u - 7,00 kuna  

7. elektronički zapis na jednoj disketi - 7,00 kuna

8. preslik na jednoj videovrpci  - 10,00 kuna

9. preslik na jednoj audio kazeti  - 8,00 kuna

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga. Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova za usluge koje nisu navedene  tijelo javne vlasti odredit će na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te trošak poštanskih usluga. Tijelo javne vlasti iz razloga ekonomičnosti može korisniku prava na informaciju ne zaračunati stvarne materijalne troškove koji nastaju pružanjem informacije ukoliko isti ne prelaze iznos od 10,00 kuna.

Zakoni

Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, br.25/13.)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_403.html

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, br.85/15.)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_85_1649.html

Zakon o pravu na pristup informacijama – pročišćeni tekst
.doc/.pdf

 

Priloženi dokumenti

 
 
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija 12. veljače 2015. 51 KB
 
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama 16. listopada 2014. 30,5 KB

Plan

 
Plan savjetovanja VSŽ s javnošću 01. veljače 2022. 1,58 MB
Vrh