Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Informacija o zahtjevu za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat Vodnogospodarskog uređenja rijeke Vuke od rkm 0+400 do 1+400 na području grada Vukovara

  • 03. prosinca 2012.
  • Priroda i zaštita okoliša, Prostorno uređenje i graditeljstvo

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko - srijemske županije iz Vukovara, na temelju odredbi članka 137. stavka 1., članka 138. stavka 1., članka 139. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", br. 110/07), članka 28. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine", br. 64/08 i 67/09) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine", br. 64/08) daje slijedeću   Informaciju o...

Informacija o zahtjevu za postupak glavne ocjene o prihvatljivosti zahvata "Zimovnik u Opatovcu" za ekološku mrežu

  • 03. prosinca 2012.
  • Priroda i zaštita okoliša, Prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-612-07/12-01/1 URBROJ: 2196/1-14-01-12-5 Vukovar, 03. prosinac 2012. god.   Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko - srijemske županije iz Vukovara, na temelju odredbi članka 37. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", br. 70/05, 139/08, 57/11), članka 21., 22., 23., 24., 25., 26. i 27. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu ("Narodne novine", br. 118/09) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju...

Informacija o zahtjevu za procjenu utjecaja zahvata na okoliš – uređenje desne obale Dunava od rkm 1333 do rkm 1328 na području grada Vukovara

  • 13. studenog 2012.
  • Prostorno uređenje i graditeljstvo, Priroda i zaštita okoliša

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko - srijemske županije iz Vukovara, na temelju odredbi članka 137. stavka 1., članka 138. stavka 1., članka 139. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", br. 110/07), članka 28. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine", br. 64/08 i 67/09) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine", br. 64/08) daje slijedeću Informaciju...

Vrh