Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš "Izgradnja međunarodnog plinovoda Sotin – Bačko Novo Selo (Republika Srbija) DN 1200/100 bara – hrvatski dio"

 • 04. ožujka 2014.
 • Priroda i zaštita okoliša, Prostorno uređenje i graditeljstvo

Vukovarsko-srijemska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na temelju članaka 160 i 162. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13) te u skladu s odredbama članaka 16., 17., 18., 19. i 20. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine" broj 64/08) i Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: UP/I-351-03/13-02/101, URBROJ: 517-06-2-1-2-14-9 od 20. veljače 2014. godine objavljuje...

Javna rasprava - U provođenju postupka procjene utjecaja na okoliš za zahvat "Eksploatacije ciglarske gline na eksploatacijskom polju "Slavonka""

 • 11. studenog 2013.
 • Priroda i zaštita okoliša, Prostorno uređenje i graditeljstvo

Vukovarsko-srijemska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na temelju članaka 160, 161 i 162. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13) te u skladu s odredbama članaka 16., 17., 18., 19. i 20. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine" broj 64/08) i Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: UP/I-351-03/13-02/47, Ur.br.: 517-06-2-2-2-13-12 od 29. listopada 2013. godine...

Informacija o zahtjevu za provedbu postupka Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat "Iskop i vađenje šljunka i pijeska na lokaciji nalazišta materijala u koritu Save...

 • 03. listopada 2013.
 • Priroda i zaštita okoliša

KLASA: UP/I-612-07/13-01/2 URBROJ: 2196/1-14-01-13-2 Vukovar, 03. listopada 2013. god.     Upravni odjel za prostorno uređenje gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije, iz Vukovara, temeljem odredbi članka 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine" broj 80/13), članaka 21., 22., 23., 24., 25., 26. i 27. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu ("Narodne novine" broj 118/09) te članka 7. stavka 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju...

Javna rasprava - U provođenju postupka procjene utjecaja na okoliš za zahvat „Rekonstrukcija pšeničnog mlina na području grada Vinkovaca“

 • 01. listopada 2013.
 • Priroda i zaštita okoliša, Prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: 351-01/13-05/26 URBROJ: 2196/1-14-01-13-2 Vukovar, 30. rujna 2013. godine Vukovarsko-srijemska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na temelju članaka 160, 161 i 162. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine“ broj 80/13) te u skladu s odredbama članaka 16., 17., 18., 19. i 20. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine“ broj 64/08) i Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA:...

Informacija o zahtjevu za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat – uređenja rijeke Vuke i obalnog pojasa na području grada Vukovara od ušća u Dunav do ušća Bobotskog kanala (0+000 do 3+640 rkm)

 • 10. rujna 2013.
 • Priroda i zaštita okoliša

KLASA: UP/I-351-03/13-03/3 URBROJ: 2196/1-14-01-13-2 Vukovar, 09. rujan 2013. god.   Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko - srijemske županije iz Vukovara, na temelju odredbi članka 160. stavak 1., članka 161. stavak 1., Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", br. 80/13), članka 28. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine", br. 64/08 i 67/09) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti u pitanjima...

Mreža skupljanja ambalažnog otpada SZB za Vukovarsko-srijemsku županiju – obavijest

 • 12. srpnja 2013.
 • Poljoprivreda, šumarstvo i ruralni razvoj, Priroda i zaštita okoliša

Lokacije i vrijeme  skupljanja ambalažnog otpada SZB (sredstava za zaštitu bilja) za poljoprivredna gospodarstva koja trebaju imati ovjereni Prateći list kao dokaz da su otpad zbrinuli na Zakonom propisan način u 2013. godini:   Vukovarsko – srijemska županija1.8.2013 PTPO Baruz Patkovićeva 36 Bobota  08.00 -10.00 PZ Bogdanovci Žrtava domovinskog rata bb Bogdanovci 11.30 -15.00   Vukovarsko – srijemska županija6.8.2012 Trgovački obrt Tina I.G. Kovačića 106 Ilok  8.30...

Informacija o odluci da se Studija o utjecaju zahvata na okoliš "Izgradnja nasipa u Iloku i uređenje ušća Drljanskog potoka" upućuje na javnu raspravu

 • 11. srpnja 2013.
 • Priroda i zaštita okoliša

Klasa:UP/I-351-03/12-01/02 Urbroj:2196/1-14-01-13-15 Vukovar, 03. srpanj 2013. god.       Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko - srijemske županije iz Vukovara, na temelju odredbi članka 137. stavka 1., članka 138. stavka 1., članka 139. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", br. 110/07), članka 28. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine", br. 64/08 i 67/09) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i...

Javna rasprava - U provođenju postupka procjene utjecaja na okoliš za planirani zahvat izgradnje uređaja za biološku obradu otpadnih voda tvrtke „SLADORANA“, Županja

 • 21. lipnja 2013.
 • Priroda i zaštita okoliša

Vukovarsko-srijemska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na temelju članka 143. stavak 2. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 110/07) te u skladu s odredbama članaka 16., 17., 18., 19. i 20. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) i Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: UP/I-351-03/12-02/207, URBROJ: 517-06-2-1-2-13-14) od 12. lipnja 2013. godine...

Vrh