Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Pravilnik o korištenju sustava video nadzora

Temeljem odredbi Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN broj 42/2018) od 9. svibnja 2018.godine i odredbi Uredbe (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od dana 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA, Vukovar, Županijska 9,  OIB 74724110709,donosi ovaj

   

PRAVILNIK

O KORIŠTENJU SUSTAVA VIDEO NADZORA

  

Članak 1.

Video nadzor u smislu odredbi ovog Pravilnika odnosi se na prikupljanje i daljnju obradu osobnih podataka od strane Vukovarsko-srijemske županije, kao voditelja obrade, (u daljnjem tekstu Voditelj obrade) koja obuhvaća stvaranje snimke koja čini ili je namijenjena da čini dio sustava pohrane temeljenih na odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN broj 42/2018), u nastavnom tekstu Zakon i odredbi Uredbe (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od dana 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, u nastavnom tekstu Uredba.

Video nadzor obuhvaća stvaranje snimke u odnosu na službene objekte i prostorije voditelja obrade i dio javne površine na ulazu u zgraduVUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA, Vukovar, Županijska 9,  OIB 74724110709, kao i na svim ostalim zgradama gdje obavlja svoju djelatnost.

      

Članak 2.

Ovim Pravilnikom o korištenju sustava video nadzora uređuju se i definira:

a) svrha i opseg osobnih podataka koji se prikupljaju,

b) način i vrijeme čuvanja,

c) uporabu, čuvanje, pohranu i brisanje snimljenih podataka.

Prilikom prikupljanja, pohranjivanja, čuvanja i korištenja podataka prikupljenih videonadzorom Voditelj obrade je dužan zaštititi podatke sukladno Uredbi i Zakonu, te ostalim propisima koje se odnose na predmet ovoga akta.

  

Članak 3.

Sustav video nadzora provodi se isključivo u svrhu zaštite:

a) smanjenja rizika i povećanja zaštite i sigurnosti zaposlenika i ostalih osoba koji se nađu u prostorima voditelja obrade, a osobito kontrole ulazaka i izlazaka iz radnih prostorija i ostalih prostora objekta, te radi smanjenja izloženosti zaposlenika i ostalih ljudi riziku od razbojstva, provala, nasilja, krađa, i sl.

b) života i zdravlja ljudi i imovine na javnim mjestima,  s ciljem smanjenja izloženosti ljudi i imovine riziku od razbojstva, provala, nasilja, krađa, oštećenja, uništenja, uspostavljanja javnog reda i mira i sl..

Sustav video nadzora (obrada podataka putem video nadzora) ne smije biti u suprotnosti niti prevladavati nad interesima ispitanika.

Snimke koje su snimljene sustavom video nadzora mogu se isključivo koristiti za navedeno u stavku 1. ovoga članka.

   

Članak 4.

Video-nadzorom pokriveni su prostori i javne površine i to:

a) zgrade županije kako slijedi:

- Služba za prostorno planiranje,gradnju i zaštitu okoliša,Županijska 9,Vukovar - jedna kamera s parametrom snimanja glavnog ulaza u zgradu

- Služba za prostorno planiranje,gradnju i zaštitu okoliša,Ispostava Vinkovci,Jurja Dalmatinca 37,Vinkovci – jedna kamera s parametrom snimanja predvorja ulaza/izlaza  u/iz zgrade, druga kamera s parametrom snimanja zgrade sa zadnje strane

- Služba za prostorno planiranje,gradnju i zaštitu okoliša,Ispostava Ilok,Trg N.Iločkog 13,Ilok– jedna kamera s parametrom snimanja predvorja ulaza/izlaza  u/iz zgrade

- Služba za prostorno planiranje,gradnju i zaštitu okoliša,Ispostava Otok,V.Nazora 1/1,Otok– jedna kamera s parametrom snimanja predvorja ulaza/izlaza  u/iz zgrade

- Služba za prostorno uređenje,gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Županja,J.J.Strossmayera 18,Županja – postoji ukupno šest kamera: pet kamera je izvan zgrade i to dvije kamere kod rampe koje snimaju prostor parkinga, jedna kamera nalazi se kod plinskog ormarića s parametrom snimanja prednjeg dijela zgrade, jedna kamera nalazi se na zadnjoj strani zgrade s parametrom snimanja zgrade, jedna kamera pokriva ulazna vrata sa prednje strane zgrade i jedna kamera je unutar zgrade u predvorju

- Vukovarsko-srijemska županija,Županijska 9,Vukovar – postavljeno je pet kamera, dvije kamere nalaze se unutar zgrade, predvorja,  dvije kamere s parametrom snimanja dvorišnog dijela zgrade, jedna kamera nalazi se na samom ulazu u zgradu s parametrom snimanja ulaza

- Vukovarsko-srijemska županija,Glagoljaška 27/II,Vinkovci – postavljeno devet kamera i to šest kamera unutar zgrade s parametrom snimanja svih predvorja, ulaska i izlaska iz zgrade, te tri kamere gdje dvije kamere gdje jedna koje snima parking prostor iza zgrade, a jedna kamera snima parking prostor ispred zgrade, jedna kamera snima ulaz u veliku vijećnicu.

b) snimak ne smije zahvatiti u širi okolni javni prostor,

c) ne smiju biti pokriveni prostori za odmor, osobnu higijenu i presvlačenje.

  

Članak 5.

Praćenje javnih površina putem videonadzora dozvoljeno je samo tijelima javne vlasti, pravnim osobama s javnim ovlastima i pravnim osobama koje obavljaju javnu službu, samo:

- ako je propisano zakonom,

- ako je nužno za izvršenje poslova i zadaća tijela javne vlasti ili

- radi zaštite života i zdravlja ljudi te imovine.

Odredbe ovoga članka ne isključuju primjenu članka 35. Opće uredbe o zaštiti podataka na sustavno praćenje javno dostupnog područja u velikoj mjeri.

    

Članak 6.

Snimljeni podaci snimaju se i čuvaju najduže trideset dana od dana nastanka, a nakon navedenog roka snimke se trajno brišu,osim ako je zakonom ili drugim pozitivnim zakonskim propisom propisan duži rok čuvanja ili ako su dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku.

U slučaju opravdane potrebe, a u svrhu dokazivanja može u svakom pojedinačnom slučaju odlučiti da se podaci čuvaju duže od vremena navedenog u prethodnom stavku ovoga članka.

Snimke kojima se dokazuje povreda svrhe nadzora pohranit će se na čuvanje na godinu dana od dana pohranjivanja zapisa sve dok za njima postoji potreba.

   

 Članak 7.

Voditelj obrade dužan je označiti da je objekt odnosno u njemu pojedina prostorija, te vanjska površina objekta pod video nadzorom.

Oznaka s obavijesti mora biti istaknuta na vidnom mjestu, vidljiva najkasnije prilikom ulaska u parametar snimanja, odnosno pri ulasku u nadzirani prostor.

Obavijest iz prethodnog stavka ovog članka Pravilnika treba sadržavati sve relevantne informacije skladu odredbi članka 13. Uredbe, a posebno jednostavnu i razumljivu sliku uz tekst kojim se ispitanicima pružaju slijedeće informacije:

a) da je prostor pod video nadzorom,

b) podatke o voditelju obrade,

c) kontakt podatke putem kojih ispitanik može ostvariti svoja prava.

Podaci o osobama prikupljene sustavom tehničke zaštite izvan njihove zakonske namjene se ne smiju koristiti.

Uvid u snimke (pristup osobnim podacima prikupljenih putem video nadzora) dopušten je samo odgovornim osobama Voditelja obrade i osobama od njega posebno imenovanih, koje osobe ne smiju koristiti snimke suprotno utvrđenoj svrsi iz članka 2. ovog Pravilnika.

    

 Članak 8.

Voditelj obrade mora uspostaviti automatizirani sustav zapisa za evidentiranje pristupa snimkama video nadzora koji će sadržavati:

-  vrijeme i mjesto pristupa,

-  oznaku osoba koje su izvršile pristup podacima prikupljenih putem video nadzora.

    

Članak 9.

Sustav video nadzora mora biti zaštićen od pristupa neovlaštenih osoba.

Pristup podacima iz stavka 1. ovoga članka, imaju nadležna državna tijela u okviru obavljanja poslova iz svojeg zakonom utvrđenog djelokruga.

  

Članak 10.

Obrada osobnih podataka zaposlenika putem sustava video nadzora može se provoditi samo uz svrhu i uvjete utvrđene posebnom odlukom Voditelja obrade vodeći računa o tome jesu li ispunjeni i uvjeti utvrđeni propisima koji reguliraju zaštitu na radu i ako su zaposlenici bili pojedinačno unaprijed obaviješteni o takvoj mjeri i ako je poslodavac informirao zaposlenike prije donošenja odluke o postavljanju sustava video nadzora.

 

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja u Službenom vjesniku  Vukovarsko - srijemske županije.

  

KLASA:030-03/19-01/01

UBROJ:2196/1-01-19-1

Vukovar,16.travnja 2019.g.

                                                                                                            ŽUPAN

                                                                                                     Božo Galić,dipl.ing. 

 

Priloženi dokumenti

Vrh