Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Pravilnik o korištenju GPS SUSTAVA

Temeljem odredbi Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN broj 42/2018) od 9. svibnja 2018.godine (dalje u tekstu Zakon) i Uredbe (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od dana 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (dalje u tekstu Uredba),VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA, Vukovar, Županijska 9,  OIB 74724110709, kao voditelj obrade donosi ovaj

 

PRAVILNIK

O KORIŠTENJU GPS SUSTAVA

 

Članak 1.

Korištenjem GPS sustava u smislu odredbi ovog Pravilnika odnosi se na prikupljanje i daljnju obradu osobnih podataka koja obuhvaća praćenje kretanja zaposlenika upravljajući motornim vozilom, čime se stvaraju snimljene evidencije koje čine ili je namijenjeno da čine dio sustava pohrane.

  

 Članak 2.

Ovim Pravilnikom o korištenju GPS sustava u službenim motornim vozilima uređuju se i definira:

a) svrha i opseg podataka koji se prikupljaju,

b) korištenje i uporaba  podataka prikupljenih GPS sustavom, te

c) način i vrijeme čuvanja podataka.

Prilikom prikupljanja, pohranjivanja, čuvanja i korištenja podataka prikupljenih GPS sustavom Voditelj obrade je dužan zaštititi podatke sukladno Uredbi i Zakonu, te ostalim podzakonskim propisima.

  

 Članak 3.

GPS sustav provodi se isključivo u svrhu zaštite:

a) sigurnosti osoba koje se nađu u službenim vozilima,  (kontrola upravljanja vozilom),

b) imovine, te

c) bolje organizacije rada.

s ciljem smanjenja rizika izloženosti zaposlenika i njegove povećane zaštite i sigurnosti, kao i imovine od provala, krađa, oštećenja, uništenja i sl., te unapređenja organizacije rada kao efikasnog i ekonomičnog korištenja vozila.

Voditelj obrade može podatke dobivene korištenjem GPS sustava koristiti samo za svrhe navedene u stavku 1 ovog članka.

GPS sustav (obrada podataka putem GPS sustava) ne smije biti u suprotnosti niti prevladavati nad interesima ispitanika.

Podaci koji su snimljeni i evidentirani GPS sustavom mogu se isključivo koristiti za navedeno u stavku 1. ovoga članka.

  

 Članak 4.

Snimljeni podaci snimaju se i čuvaju najduže trideset dana od dana nastanka, a nakon navedenog roka snimke se trajno brišu,osim ako je zakonom ili drugim pozitivnim zakonskim propisom propisan duži rok čuvanja ili ako su dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku.

U slučaju opravdane potrebe, a u svrhu dokazivanja može u svakom pojedinačnom slučaju odlučiti da se podaci čuvaju duže od vremena navedenog u prethodnom stavku ovoga članka.

Snimke kojima se dokazuje povreda svrhe pohranit će se na čuvanje na godinu dana od dana pohranjivanja zapisa sve dok za njima postoji potreba.

   

 Članak 5.

Voditelj obrade dužan je:

- svojom odlukom odrediti popis vozila u kojima je ugrađen GPS sustav

- označiti vozilo da se u njemu nalazi GPS sustav.

Oznaka s obavijesti u vozilu mora biti istaknuta na vidnom mjestu.

Obavijest iz prethodnog stavka ovog članka Pravilnika treba sadržavati sve relevantne informacije skladu odredbi članka 13. Uredbe, a posebno jednostavnu i razumljivu sliku uz tekst kojim se ispitanicima pružaju slijedeće informacije:

a) da je vozilo pod GPS sustavom,

b) podatke o voditelju obrade,

c) kontakt podatke putem kojih ispitanik može ostvariti svoja prava. 

Podaci o osobama prikupljene sustavom tehničke zaštite izvan njihove zakonske namjene se ne smiju koristiti.

Uvid u snimke (pristup osobnim podacima prikupljenih putem GPS sustava) dopušten je samo odgovornim osobama Voditelja obrade i osobama od njega posebno imenovanih, koje osobe ne smiju koristiti snimke suprotno utvrđenoj svrsi iz članka 2. ovog Pravilnika.

   

Članak 6.

Snimka GPS sustava  mora biti zaštićena od pristupa neovlaštenih osoba.

Voditelj obrade dužan je uspostaviti automatski sustav zapisa za evidentiranje pristupa snimkama GPS sustavu koji će sadržavati vrijeme i mjesto pristupa kao i oznaku osoba koje su izvršile pristup podacima prikupljenim putem GPS sustava.

Pristup podacima iz stavka 1. ovoga članka, imaju nadležna državna tijela u okviru obavljanja poslova iz svojeg zakonom utvrđenog djelokruga.

     

Članak 7. 

Voditelj obrade može imati GPS sustav samo u vozilima koje ima u vlasništvu i/ili na korištenju i/ili u najmu, gdje zaposlenik prilikom preuzimanja vozila mora biti upoznat s time da je vozilo opremljeno sa GPS sustavom.

   

Članak 8. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 8 dana od dana objavljivanja u Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije.

 

KLASA:030-03/19-01/02

URBROJ:2196/1-01-19-1

Vukovar,16.travnja 2019.g.

                                                                                                              ŽUPAN

                                                                                                      Božo Galić,dipl.ing.

Priloženi dokumenti

 
Vrh