Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Osoba zadužena za nepravilnosti

Sukladno članku 3. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola („Narodne novine“ broj 78/15 – u daljnjem tekstu: Zakon) obveznici na koje se primjenjuje Zakon su proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđene u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave – korisnici proračuna.
Prema članku 43. stavku 2. Zakona svaki obveznik dužan je imenovati osobu za nepravilnosti.
Obveznik odnosno korisnik proračuna u Vukovarsko - srijemskoj županiji kao odgovorna osoba za proračun je župan Vukovarsko - srijemske županije.
Nepravilnost u radu je nepridržavanje ili pogrešna primjena zakona i drugih propisa koja proizlazi iz radnji ili propusta institucije (proračunski i izvanproračunski korisnici proračuna Vukovarsko - srijemske županije, trgovačka društva i druge pravne osobe koji su obveznici davanja izjave o fiskalnoj odgovornosti u vlasništvu Vukovarsko - srijemske županije.
Sukladno članku 6. stavku 2. Naputka o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika („Narodne novine“ broj 70/12 – u daljnjem tekstu: Naputak), Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti dostavlja se nadležnoj ustrojstvenoj jedinici u Ministarstvu financija u čijem je djelokrugu proračunski nadzor te proračunskim i izvanproračunskim korisnicima iz svoje nadležnosti.

Odluku o imenovanju osobe zadužene za nepravilnost, sukladno članku 6. stavku 5. Naputka potrebno je objaviti na internetskim stranicama i/ili oglasnoj ploči obveznika.

Župan Vukovarsko - srijemske županije svojom Odlukom za osobu zaduženu za nepravilnosti imenovao je Idu Kuić, zamjenicu pročelnika u Upravnom odjelu za pravne poslove i imovinu Vukovarsko – srijemske županije.

Osoba imenovana za nepravilnosti odgovorna je:
1. zaprimati obavijesti o nepravilnostima,
2. pratiti tijek postupanja po utvrđenim nepravilnostima,
3. sastavljati godišnja izvješća o nepravilnostima iz članka 12., 14. i 15. Naputka o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika,
4. izvijestiti odmah o svim prijavljenim odnosno uočenim nepravilnostima odgovornu osobu,
5. ukoliko se prijavljena odnosno uočena nepravilnost odnosi na odgovornu osobu, odmah obavijesti nadležnu ustrojstvenu jedinicu Ministarstva financija u čijem je djelokrugu financijski i proračunski nadzor, a u slučaju utvrđenih radnji za koje postoji sumnja na kazneno djelo nadležno državno odvjetništvo.

   

Kontakt podaci osobe zadužene za nepravilnosti su:

Ida Kuić, dipl.iur.

Telefon: 032 492 - 075
E-mail: ida.kuic@vusz.hr

Vrh