Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Izjava o zaštiti osobnih podataka

IZJAVA

O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA, Vukovar, Županijska 9

 

Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA, Vukovar, Županijska 9,OIB 74724110709, primjenjuje se od 25. svibnja 2018.godine.

Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA, Vukovar, Županijska 9,OIB 74724110709, kao Voditelj obrade, s Vašim će osobnim podacima postupati sukladno Općoj uredbi (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podatka i slobodnom kretanju takvih podatka, nacionalnim propisima kojima se regulira zaštita osobnih podataka uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.

  

1.    Osnovni podaci

Ova Izjava opisuje koje osobne podatke prikupljamo, na koji ih način obrađujemo, te u koje ih svrhe upotrebljavamo, kao i Vaša prava povezana s Vašim podacima.

Za obradu podataka odgovorna je VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA, Vukovar, Županijska 9,OIB 74724110709,kao voditelj obrade.

Kontakt podaci putem kojih se mogu dobiti sve informacije u vezi obrade i korištenja osobnih podataka su:

Broj telefona: 032/344-113

E-mail adresa:ivana.giljanovic-babic@vusz.hr

Adresa: Županijska 9,Vukovar

Službenik za zaštitu osobnih podataka je  IVANA GILJANOVIĆ BABIĆ

Kontakt: e-mail: ivana.giljanovic-babic@vusz.hr

Tel: 032/344-113

Ako se koristimo uslugama vanjskih pružatelja za obradu vaših osobnih podataka, radi se  o obradi (osobnih podataka) po nalogu, te smo i u tom slučaju odgovorni za zaštitu vaših osobnih podataka.

  

2.    Vrste/kategorije osobnih podataka koje obrađujemo

Upotrebljavamo slijedeće kategorije osobnih podataka, a koje ste nam Vi dostavili ili smo do istih došli iz javno dostupnih izvora, ili su nam iste dostavila druga tijela javne vlasti u obavljanju svojih zadaća:

a) službenici, namještenici, djeca i bračni drug zaposlenika, dužnosnici, osobe na stručno osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa : ime i prezime, prebivalište i boravište, OIB, telefonski broj, datum rođenja, e-mail, stupanj obrazovanja, zvanje i zanimanje,  usavršavanje, bivši poslodavci, broj tekućeg računa, spol, imena djece, godine rođenja djece, invaliditet, imena roditelja, registracijski broj privatnog vozila, radi li se o dobrovoljnom darivatelju krvi, duljina radnog staža, matični broj osiguranika na HZZO i HZMO, vozačka dozvola, državljanstvo, državljanstvo, spol, bračno stanje, broj uzdržavanih članova obitelji, kontakt podaci: npr. broj telefona ili mobitela, e-mail adresa, ukupna prosječna ocjena ostvarena u akademskoj godini, naziv upisanog fakulteta, naziv oblika skrbi itd.,

b) vijećnici: ime, prezime, OIB, JMBG, datum rođenja,  spol,  adresa stanovanja, broj telefona,  e-mail, registracijski broj privatnog vozila ako koristi privatno vozilo u službene svrhe, nacionalnost, članstvo u političkoj stranci, itd.,

c) suci porotnici: ime i prezime, adresa, OIB, telefon, mob.,  email, itd.,

d) članovi Savjeta mladih VSŽ: ime, prezime, OIB, JMBG, adresa stanovanja, broj tekućeg računa, biometrijski podaci (preslika osobne iskaznice), broj osobne iskaznice i datum i mjesto izdavanja, broj tekućeg računa, podatak o članstvu u savjetu mladih JLS, itd.,

e) članovi Upravnih vijeća, ravnatelji:  ime i prezime, adresa, OIB, telefon, mob.,  email, itd.,

f) članovi službeničkog suda: ime i prezime, adresa, OIB, telefon, mob.,  email, itd.,

g) vanjski i ugovorni suradnici: ime i prezime, adresa, OIB, telefon, mob.,  email, itd.,

h) građani: ime i prezime, adresa, OIB, socijalni status, stupanj obrazovanja, telefon, mob.,  email, i ostali osobni podaci u odnosu na predmet zahtjeva koji podnose

i) pripadnici vijeća nacionalnih manjina: ime i prezime, adresa, OIB, telefon, mob.,  email, itd.,

j) sudionici savjetovanja s javnošću: ime i prezime, adresa, OIB, telefon, mob.,  email,

k) oštećeni vlasnici prijavljeni u sustav APIS  radi naknade štete od elementarne nepogode: ime i prezime, adresa, OIB, telefon, mob.,  email,

koji osobni podaci pojedinaca se prikupljaju, obrađuju i pohranjuju u svrhu zasnivanja radnog odnosa i ostvarivanja prava koja iz njega proizlaze, sklapanja ugovora o radu i svih ostalih ugovora, isplate raznih vrsta naknada, kontaktiranja, obavljanja poslova u odnosu na rad voditelja obrade, i slično.

Svi osobni podaci koriste se isključivo u svrhe radi koje su prikupljeni i za koje je dana privola.

  

3.    Pravna osnova obrade osobnih podataka

Sve vrste osobnih podataka obrađuju se temeljem:

a) Zakonskih obveza

b) Realizacija ugovora

c) Privole

d) Legitimnog interesa Voditelja obrade

e) Javnog interesa

U sklopu poslovnog odnosa, dužni ste na raspolaganje staviti osobne podatke koji su nužni za zasnivanje i realizaciju poslovnog odnosa te ispunjavanje povezanih ugovornih obveza ili za čije prikupljanje postoji obveza. Bez tih podataka smo u pravilu prisiljeni odbiti zaključivanje ugovora ili provedbu naloga ili obustaviti provedbu te raskinuti postojeći ugovor. Niste dužni dati svoju privolu na obradu podataka koji nisu relevantni ili zakonom propisani za izvršavanje ugovora.

  

4.    Razdoblje čuvanja

Osobni podaci se čuvaju, arhiviraju i izlučuju sukladno zakonskim i ostalim propisima, aktima i odlukama voditelja obrade. Vaše osnovne osobne podatke načelno brišemo po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka.

  

5.    Upravljanje Privolama

Privolu za kontaktiranje i privolu za objavu imena i prezimena te Vašeg radnog mjesta na Internet stranicama, te prikupljanje preslika dokumentacije možete opozvati u bilo kojem trenutku. Isto tako, možete u bilo kojem trenutku prigovoriti našoj obradi Vaših osobnih podataka.

Promjenu privole možete izvršiti, putem pisanog zahtjeva na adresu:

Vukovar, Županijska 9 ili putem e-mail-a na adresu: ivana.giljanovic-babic@vusz.hr

Ako opozovete dane privole Vaše podatke više nećemo upotrebljavati u navedene svrhe.

Ako ponovno želite dati svoju privolu, to možete učiniti u bilo kojem trenutku.

Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.

  

6.     Prava ispitanika

a) Pravo na pristup informacijama i  informaciju o obradi osobnih podataka odnosno da li voditelj obrade obrađuje osobne podatke ispitanika ili ne

b) Pravo na ispravak: Ako obrađujemo vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti da ih ispravimo ili dopunimo.

c) Pravo na brisanje: Od nas možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako smo ih obrađivali protupravno ili ta obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u vaše zaštićene interese. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice kod zakonski propisanih obveza arhiviranja.

d) Pravo na ograničenje distribucije: Od nas možete zatražiti ograničenje distribucije svojih podataka: • ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji nam omogućava provjeru točnosti tih podataka • ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje korištenja podacima • ako nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva ili • ako ste podnijeli prigovor zbog distribucije tih podataka.

e) Pravo na mogućnost prijenosa podataka: Od nas možete zatražiti da vam podatke koje ste nam povjerili radi arhiviranja dostavimo u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu: • ako te podatke obrađujemo na temelju suglasnosti koju ste nam dali i koju možete opozvati ili radi ispunjenja našeg ugovora i • ako se obrada vrši s pomoću automatiziranih procesa.

f) Pravo na prigovor: Ako vaše podatke distribuiramo radi izvršenja zadaća od javnog interesa ili zadaća javnih tijela ili se prilikom njihove obrade pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade podataka ako postoji interes zaštite vaših podataka.

g) Pravo na žalbu: Ako ste mišljenja da smo prilikom obrade vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, molimo da nam se obratite kako bismo razjasnili eventualna pitanja. Svakako imate pravo uložiti pritužbu hrvatskoj Agenciji za zaštitu podataka, odnosno u slučaju promjene važećih propisa drugom tijelu koje će preuzeti njenu nadležnost, a od 25. svibnja 2018. godine i nadzornom tijelu unutar EU-a.

h) Ostvarivanje prava: Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći se našim podacima za kontakt iz članka 1. ove Izjave.

i)  Potvrda identiteta: U slučaju dvojbe možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere vašeg identiteta, to služi zaštiti vaših prava i privatne sfere.

j) Zlouporaba prava: Ako biste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, možemo naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi vaš zahtjev.

k) Pravo na ograničenje obrade:

l) Možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka:

- ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji nam omogućava provjeru točnosti tih podataka,

- ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje korištenja podacima,

- ako nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva ili ako je podnesen prigovor zbog obrade tih podataka.

  

7.    Prijenos osobnih podataka u treće zemlje

Prijenos podataka u treće zemlje (zemlje izvan EU) se obavlja samo:

- ako postoji zakonska obveza

- ako je dan izričiti pristanak na prijenos podataka od strane ispitanika

   

8.    Prijenos podataka trećim osobama

Obvezujemo se čuvati Vaše osobne podatke i nećemo ih priopćavati, odnosno učiniti dostupnim trećim osobama osim u sljedećim slučajevima:

- ako izričito pisanim putem pristanete da se priopće pojedini povjerljivi podaci za određenu namjenu ili određenoj osobi

- ako su podaci potrebni Ministarstvu unutarnjih poslova ili nadležnom državnom odvjetništvu za potrebe obavljanja poslova iz njihove nadležnosti

-       ako su podaci potrebni sudu, odvjetnicima ili javnom bilježniku za postupak koji vode, a predočenje tih podataka zahtijeva pisanim putem

- ako su ti podaci potrebni poreznoj upravi, Zavodu za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a sve temeljem zakonskih obaveza koje Banka ima prema istima

- ako su ti podaci potrebni Ministarstvu financija odnosno poreznom tijelu u postupku koji ono provodi u okviru svojih nadležnosti.

  

9. Tehničke i organizacijske mjere

Poduzeli smo sve tehničke i organizacijske mjere kako bismo vaše podatke zaštitili od gubitka, izmjena, ili pristupa treće strane, te u slučaju bilo kakvih pitana slobodno nas kontaktirajte te ćemo Vam u najkraćem mogućem roku odgovoriti na vaše zahtjeve, molbe nedoumice te Vam pomoći u ostvarivanju Vaših prava .

Bilo kakve promjene u vezi naše politike zaštite osobnih podataka bit će objavljene u izjavi o zaštiti osobnih podataka, na našim Internet stranicama, te ćete o istima biti na adekvatan način obaviješteni.

   

10. Osobni podaci na internetskim stranicama

Prikupljamo samo one osobne podatke koje nam posjetitelji naše službene internetske stranice dobrovoljno stavljaju na raspolaganje prilikom podnošenja zahtjeva za kontaktom, natjecanja za posao, usluga povratnog poziva, i ispunjavanja obrasca za pritužbe. Ovi osobni podaci koriste se povjerljivo i samo u određenu svrhu.

Prijenos ovih osobnih podataka trećim stranama se ne provodi, izuzev ako postoji zakonska obveza ili nalog službenog tijela, kada se ti osobni podatci mogu proslijediti nadležnom tijelu. Pristup internetskoj stranici se protokolira te se tom prilikom bilježe tehnički podaci kao što su posjećenost stranice, operacijski sustav koji se pritom koristi, razlučivost zaslona, vrijeme posjeta i veličina prenesenih podataka.

Radi unaprjeđenja naše ponude, internetske stranice mogu sadržavati „kolačiće“ koji se pohranjuju na računalu posjetitelja stranice. Pohranu „kolačića“ moguće je i spriječiti, no s tim u vezi moguća je i ograničena ponuda internetske stranice. „Kolačići“ daju mogućnost pohranjivanja karakterističnih preferencija posjetitelja internetskih stranica, optimiziranja tehničkih procesa i kontinuiranog poboljšavanja ponude.

Vrh