Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

34. sjednica Skupštine - 11.04.2017.

Na temelju članka 26. Statuta Vukovarsko-srijemske županije te članka 19. i 40. Poslovnika Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 4/13) sazivam

 

34. sjednicu ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

11. travnja 2017. god. (UTORAK) u 09.00 h

u velikoj županijskoj vijećnici u

VINKOVCIMAGlagoljaška 27a

           

            Usvajanje zapisnika sa 33. sjednice

 

D N E V N I  R E D

 

1. Izvješće Mandatnog povjerenstva

IZVJESTITELJ: - Stjepan Abramović, predsjednik Mandatnog povjerenstva

 

2. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2017. god.

IZVJESTITELJICA: - Sandra Adžaga v.d. pročelnice Službe za poslove proračuna i javnih financija

   

3. Izvješće o radu Župana Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca

 2016. god.

IZVJESTITELJ: - Božo Galić, župan

         

4. Prijedlog Odluke o plaćama službenika i namještenika u upravnim tijelima i službama Vukovarsko-srijemske županije

5. Prijedlog Odluke o poništenju Odluka o zaštićenim područjima Vukovarsko-srijemske županije

6. Prijedlog Pravilnika o provedbi  postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga

IZVJESTITELJICA po točkama 4, 5, 6.  - Ida Kuić, v.d. pročelnice Upravnog odjela za pravne poslove i imovinu

                  

7. Godišnje izvješće Plinare Istočne Slavonije d.o.o. za 2016. god.

IZVJESTITELJICA: - Marija Ratkić, direktorica

             

8. Izvješće o radu Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o. za 2016. god.

9. Prijedlog Odluke o osnivanju Javne ustanove Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije s prijedlogom Rješenja o imenovanju privremenog ravnatelja Javne ustanove

IZVJESTITELJ: - Ilija Cota, direktor Agencije Hrast d.o.o.

      

10. Prijedlog Plana razvoja palijativne skrbi na području Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje 2017.-2020. god.

11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Vinkovci o nabavi službenih vozila za potrebe djelatnosti patronaže, laboratorijske dijagnostike i palijativne skrbi

12. a) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluke Upravnog vijeća Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana radi realizacije projekta „Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i dnevnoj kirurgiji“

    b) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća OŽB Vinkovci za zaključivanje ugovora za premete nabave čija pojedinačna vrijednost prelazi 300.000,00 kn

13. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu decentraliziranog financiranja domova za starije i nemoćne osobe u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2017. god.

14. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2017. god.

IZVJESTITELJ po točkama 10, 11, 12, 13 i 14 . - Mato Puljić, v.d. pročelnika UO za zdravstvo i socijalnu skrb

 

15. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava za financiranje osnovnih škola u 2017. god.

16. Prijedlog Odluke o udruživanju sredstava za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih i srednjih škola u 2017. god.

17. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje tekućih izdataka i investicijskog održavanja osnovnih škola u 2017. god.

18. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje tekućih izdataka i investicijskog održavanja srednjih škola i učeničkog doma u 2017. god.

19. Prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola u 2017. god.

20. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena i dopuna Statuta Doma učenika Vukovar

IZVJESTITELJICA po točkama 15, 16, 17, 18, 19 i 20: - Jadranka Mustapić Karlić, v.d. pročelnice UO za obraz., sport, mlade i demografiju

 

21. Prijedlog Odluke o proglašenju „Gorjanovićevog prapornog profila u Vukovaru“ spomenikom prirode – geološkim

IZVJESTITELJICA: - Silvana Tvrz, v.d. pročelnice Službe za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša

 

22. Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Savjeta za socijalnu skrb Vukovarsko-srijemske županije

IZVJESTITELJ: - Dražen Milinković, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

 

 

                  A K T U A L N I  S A T                                                               

 

 

                                                                                                                                                                                               PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

                                                                     Antun Žagar, ing. graf.

Vrh