Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

33. sjednica Skupštine - 31.03.2021.

Na temelju članka 34. stavka 3. i 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/15, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak,   123/17, 98/19 i 144/20), članka 26. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ br. 3/18 i 2/20) te članka 19. i 40. Poslovnika Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ br. 2/20) sazivam

33. sjednica ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

31. OŽUJKA 2021. god. (SRIJEDA) u 09.00 sati

u gradskom kazalištu „Joza Ivakić“

VINKOVCI, Hrvatskih žrtava 2

  

            - Usvajanje zapisnika s 32. sjednice

  

D N E V N I  R E D

  

 1. Izvješće o radu župana Vukovarsko-srijemske za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2020. godine

IZVJESTITELJ: - Božo Galić, župan

 

 1. a) Godišnje izvješće Plinare istočne Slavonije d.o.o. za 2020. godinu s financijskim izvještajima te Izvješćem neovisnog revizora

     b) Prijedlog odluke o upotrebi neto dobiti za 2020. godinu Plinare istočne Slavonije d.o.o.

IZVJESTITELJICA: - Marija Ratkić, direktorica PIS-a

 

 1. Godišnji izvještaj o radu obrane od tuče za Vukovarsko-srijemsku županiju u 2020. godini

IZVJESTITELJ: - Velimir Osman, voditelj Samostalne službe za praćenje i ublažavanje posljedica nepogoda             DHMZ

 

 1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Domu zdravlja Županja za prijenos prava vlasništva u korist Općine Cerna na k.č. 676/2 k.o. Cerna-novoformirana čestica nastala nakon provedene parcelacije na k.č. 676 k.o. Cerna u vlasništvu Doma zdravlja Županja

IZVJESTITELJICA: - Luca Lešić, ravnateljica Doma zdravlja Županja

 

 1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Ilok o korištenju zajma za projekt „Srce zajednice“
 2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o 2. Izmjeni cjenika pojedinih vrsta usluga – pomoć u kući Doma za starije i nemoćne osobe Ilok
 3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o dopuni cjenika za odjel IV u Domu za starije i nemoćne osobe Ilok

IZVJESTITELJICA: - Darija Nikolić, ravnateljica Doma Ilok

 

 1. Prijedlog zaključka o usvajanju Prometnog Master plana funkcionalne regije Istočna Slavonija

IZVJESTITELJICA: - Marija Budimir, v.d. pročelnice Upravnog odjela za gospodarstvo i održivi razvoj

 

 1. Prijedlog odluke o naknadama vijećnika Županijske skupštine i njezinih radnih tijela

IZVJESTITELJ: - Josip Kuterovac, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

 

 1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Srednjoj strukovnoj školi Vinkovci za stjecanje imovine i prihoda
 2. Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih izdataka te rashoda za tekuće i investicijsko održavanja osnovnih škola u 2021. godini
 3. Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda za tekuće i investicijsko održavanje srednjih škola i Učeničkog doma u 2021. godini
 4. Prijedlog plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih i srednjih škola u 2021. godini

IZVJESTITELJICA po točkama 10., 11., 12. i 13.: - Jadranka Mustapić Karlić, v.d. pročelnice Upravnog odjela za obrazovanje i kulturu

 

 1. Prijedlog Odluke o Zavodu za informatiku Vukovarsko-srijemske županije

IZVJESTITELJ: - Igor Banovac, pročelnik Službe za poslove unutarnje revizije

 

 1. Izvješće o radu Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije za 2020. godinu

IZVJESTITELJ: - Slavko Grgić, predsjednik Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije

 

 1. Prijedlog odluke o davanju na upravljanje sustav javnog navodnjavanja Blata-Cerna i sustav javnog navodnjavanja Sopot, EKO-SUSTAVU d.o.o. za energetsku učinkovitost
 2. Informacija o ostvarenjima biljne proizvodnje u 2020. godini u Vukovarsko-srijemskoj županiji
 3. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje Vukovarsko-srijemske županije u 2020. godini

IZVJESTITELJ po točkama 16., 17. i 18.: - Andrija Matić, pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu

 

                         A K T U A L N I  S A T                                                                  

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Dražen Milinković, dipl. ing.

Vrh