Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

26. sjednica skupštine - 28.04.2020.

Na temelju članka 34. stavka 3. i 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/15, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17 i 98/19),članka 26. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 3/18 i 2/20) te članka 19., 40. i 41. Poslovnika Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 2/20) sazivam

26. izvanrednu e-sjednicu ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE za dan

28. travnja 2020. god. (utorak) u 09,00 sati

 

Usvajanje zapisnika s 25. sjednice

 

DNEVNI RED

  

1. Prijedlog Odluke o posebnim mjerama za korištenje proračunskih sredstava Vukovarsko-srijemske županije u cilju prilagodbe uvjetima u vrijeme epidemije virusa COVID-19 (SARSCov-2)
PREDLAGATELJICA: - Sandra Adžaga, pročelnica Službe za poslove proračuna i javnih financija

2. Prijedlog Odluke o obustavi isplate naknade vijećnicima Županijske skupštine za travanj, svibanj i lipanj 2020. godine
PREDLAGATELJI: - klubovi vijećnika i vijećnici vladajuće koalicije

3. Prijedlog Odluke o prestanku trgovačkog društva Slavonska mreža d.o.o. za razvoj širokopojasne infrastrukture iz Osijeka po skraćenom postupku bez provođenja likvidacije
PREDLAGATELJICA: - Zrinka Čobanković, pročelnica UO za gospodarstvo i regionalni razvoj

4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća o izmjenama i dopunama Statuta Doma zdravlja Vukovar
PREDLAGATELJ: - Ante Lohinski, ravnatelj DZ Vukovar

5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Vinkovci za izvođenje radova na adaptaciji i unutarnjem uređenju zgrade DZ Vinkovci-objekt „Stara bolnica“
PREDLAGATELJ: - Petar Kulić, ravnatelj DZ Vinkovci

6. a) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o javnoj nabavi za nabavku 2 vozila HMP
b) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o javnoj nabavi za izvođenje radova na izgradnji zgrade Zavoda za hitnu medicinu VSŽ-ispostava Vukovar
PREDLAGATELJ: - Mato Matić, ravnatelj ZHM VSŽ

7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Općoj županijskoj bolnici Vinkovci za nabavku predmeta nabave čija pojedinačna vrijednost prelazi 300.000,00 kn

8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća OŽB Vinkovci za nabavu sustava centralne sterilizacije
PREDLAGATELJ po točkama 7. i 8.: - Krunoslav Šporčić, ravnatelj OŽB Vinkovci

9. Prijedlog Odluke za financiranje nabave sustava centralne sterilizacije za potrebe OŽB Vinkovci iz decentraliziranih sredstava kroz dvije godine

10. Prijedlog Odluke o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovne prostore Doma zdravlja Vinkovci, Doma zdravlja Vukovar i Doma zdravlja Županja

11. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Josipi Gugić, dr. med. dent. za promjenu prostora obavljanja djelatnosti
PREDLAGATELJ po točkama 9. do 11.: - David Vlajčić, pročelnik UO za zdravstvo

12. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih izdataka te rashoda za tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola u 2020. godini

13. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda te tekućih izdataka i investicijskog održavanja srednjih škola i Učeničkog doma u 2020. godini

14. Prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih i srednjih škola u 2020. godini

15. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Poljoprivredno šumarskoj školi Vinkovci za osnivanje prava služnosti u korist Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. Vinkovci
PREDLAGATELJICA po točkama 12. do 15.: - Jadranka Mustapić Karlić, pročelnica UO za obrazovanje

NAPOMENA: Sjednica će biti održana elektroničkim putem na način da će u naznačeno vrijeme vijećnici/e, župan, zamjenici župana, pročelnici i ostali predlagatelji biti elektronički dostupni. Molim da se odazovete pozivu i sudjelujete u radu elektroničke sjednice.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Dražen Milinković, dipl.ing.

Vrh