Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

24. sjednica skupštine - 30.12.2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 021-01/19-01/11

URBROJ: 2196/1-03/1-19-1

Vinkovci, 16. prosinca 2019. god.

 

Na temelju članka 34. stavka 3. i 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/15, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak i 123/17), članka 26. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 3/18) te članka 19. i 40. Poslovnika Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 3/18) sazivam

 

24. sjednicu ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

30. PROSINCA 2019. god. (PONEDJELJAK) u 09.00 sati

u velikoj županijskoj vijećnici u

VUKOVARU, ŽUPANIJSKA 9

 

            - Usvajanje zapisnika sa 23. sjednice

 

D N E V N I  R E D

 

  1. Prijedlog III. izmjena i dopuna proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2019. godinu

IZVJESTITELJICA: - Sandra Adžaga, pročelnica Službe za poslove proračuna i javnih financija

   

  1. a) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije za 2020. god. i projekcije za 2021.-2022. god.

       b) Prijedlog Plana gradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2020. godinu

IZVJESTITELJ: - Željko Galić, ravnatelj ŽUC-a

    

  1. Donošenje Plana zdravstvene zaštite Vukovarsko-srijemske županije
  2. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o broju ordinacija u sastavu Doma zdravlja Vinkovci, Doma zdravlja Vukovar i Doma zdravlja Županja

IZVJESTITELJ po točki 3. i 4.: - David Vlajčić, pročelnik UO za zdravstvo

    

  1. Prijedlog odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Vukovarsko-srijemske županije
  2. Prijedlog odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću
  3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o visini otpremnine za službenike i namještenike u Vukovarsko-srijemskoj županiji

IZVJESTITELJ po točki 5., 6. i 7.: - Marko Dikonić, pročelnik UO za opće poslove

 

                        A K T U A L N I  S A T

           

Molim Vašu nazočnost, a u slučaju izostanka javiti na tel. 332-500, 344-172 ili 098-295-456.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Dražen Milinković, dipl. ing.

Vrh