Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

19. sjednica skupštine - 11.07.2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

 

KLASA: 021-01/19-01/05

URBROJ: 2196/1-03-19-1

Vinkovci, 28. lipnja 2019. god.

 

Na temelju članka 34. stavka 3. i 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/15, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15-ispravak i 123/17), članka 26. Statuta Vukovarsko-srijemske županije   („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 3/18) te članka 19. i 40. Poslovnika Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 3/18) sazivam

 

19. sjednicu ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

11. SRPNJA 2019. god. (ČETVRTAK) u 09.00 sati

u velikoj županijskoj vijećnici u

VINKOVCIMA, GLAGOLJAŠKA 27A

 

- Usvajanje zapisnika s 18. sjednice

 

D N E V N I  R E D

1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2018. godinu s Odlukom o raspodjeli rezultata poslovanja za 2018. godinu

IZVJESTITELJICA: - Sandra Adžaga, pročelnica Službe za poslove proračuna i javnih financija

    

2. Izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije

IZVJESTITELJ: - Verica Mušić, članica Odbora za izbor i imenovanja (tajno glasovanje)

    

3. a) Prezentacija stanja na tržištu rada tijekom 2018. godine na području Vukovarsko-srijemske županije-Područni ured Vukovar

b) Godišnje izvješće o nezaposlenosti i zapošljavanju u 2018. godini Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Vinkovci

IZVJESTITELJI: - Jasna Kolar i Dražen Jerković, predstojnici HZZ PU Vukovar i PU Vinkovci

    

4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti OŽB Vinkovci za zaključivanje ugovora za predmete nabave planirane pojedinačne vrijednosti veće od 300.000,00 kn

IZVJESTITELJ: - Krunoslav Šporčić, ravnatelj OŽB Vinkovci

    

5. Prijedlog:

a) Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o proširenju i promjeni djelatnosti Zavoda za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije

b) Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Zavoda za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije

IZVJESTITELJICA: - Kata Krešić, ravnateljica

    

6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije

IZVJESTITELJ: - Mato Matić, ravnatelj

    

7. Prijedlog Zaključka o potrebnom broju specijalizacija i užih specijalizacija u zdravstvenim ustanovama kojih je Županija osnivač i vlasnik za razdoblje 2020.-2024. godine

8. Prijedlog Odluke o broju ordinacija u sastavu Doma zdravlja Vinkovci, Doma zdravlja Vukovar i Doma zdravlja Županja

9. Prijedlog Odluke o kriterijima za određivanje zakupnina za poslovne prostore Doma zdravlja Vinkovci, Doma zdravlja Vukovar i Doma zdravlja Županja

10. Prijedlog Odluke o funkcionalnoj integraciji zdravstvenih ustanova radi organiziranja obavljanja djelatnosti hitne medicine

11. Prijedlog:

a) Zaključka o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja djelatnosti dentalne medicine Marku Vidiću, dr. med. dent.

b) Zaključka o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja djelatnosti dentalne medicine Ivoni Vidić, dr. med. dent.

c) Zaključka o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja djelatnosti dentalne medicine Đuri Vidiću, dr. med. dent.

IZVJESTITELJ po točkama 7., 8., 9., 10. i 11.: - David Vlajčić, pročelnik UO za zdravstvo

   

12. Informacija o ostvarenjima biljne proizvodnje u 2018. godini u Vukovarsko-srijemskoj županiji

13. Informacija o stanju šumarstva, te informacija o stanju lovstva i ribolovnih područja na području Vukovarsko-srijemske županije u 2018. god.

IZVJESTITELJ po točkama 12. i 13.: - Andrija Matić, pročelnik UO za poljoprivredu i infrastrukturu

   

14. Prijedlog Rješenja o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Službeničkog suda Vukovarsko-srijemske županije

IZVJESTITELJ: - Marko Dikonić, pročelnik UO za opće poslove

     

                   A K T U A L N I  S A T

  

Molim Vašu nazočnost, a u slučaju izostanka javiti na tel. 332-500, 344-172 ili 098-295-456.

  

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Dražen Milinković, dipl. ing.

Vrh