Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

18. sjednica skupštine - 28.05.2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 021-01/19-01/04

URBROJ: 2196/1-03-19-1

Vinkovci, 15. svibnja 2019. god.

 

Na temelju članka 34. stavka 3. i 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/15, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst, 137/15-ispravak i 123/17), članka 26. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 3/18) te članka 19. i 40. Poslovnika Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske         županije broj 3/18) sazivam

 

18. sjednicu ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

28. svibnja 2019. god. (UTORAK) u 09.00 sati

u velikoj županijskoj vijećnici u

VINKOVCIMA, GLAGOLJAŠKA 27A

 

            - Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice

 

D N E V N I  R E D


1. Izvješće o radu župana za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2018. godine

IZVJESTITELJ: - Božo Galić, župan

   

2. a) Prijedlog I. izmjena i dopuna proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2019. godinu

b) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2019. godinu

IZVJESTITELJICA: - Sandra Adžaga, v.d. pročelnice Službe za poslove proračuna i javnih financija

   

3. a) Izvješće o poslovanju Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije za 2018. godinu

b) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Uprave za ceste VSŽ za razdoblje 01.01.2018.-31.12.2018. godine

c) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Upravi za ceste VSŽ za kreditno zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb u svrhu nabave financijskih sredstava za realizaciju investicijskog projekta

IZVJESTITELJ: - Željko Galić, ravnatelj

   

4. Godišnje izvješće o poslovanju sa financijskim izvješćem te izvješćem neovisnog revizora Plinare Istočne Slavonije d.o.o. za 2018. godinu

IZVJESTITELJICA: - Marija Ratkić, direktorica

   

5. Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Vukovarsko-srijemske županije za 2018. godine

IZVJESTITELJ: - Antun Jelić, predsjednik

    

6. Izvješće o radu i poslovanju za 2018. godinu:

a) Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana

b) Opće županijske bolnice Vinkovci

IZVJESTITELJI: - Vesna Bosanac i Krunoslav Šporčić, ravnatelji

   

7. Izvješće o radu i poslovanju za 2018. godinu:

a) Doma zdravlja Vinkovci

b) Doma zdravlja Vukovar

c) Doma zdravlja Županja

IZVJESTITELJ: - Petar Kulić, Ante Lohinski i Luca Lešić, ravnatelji

   

8. Izvješće o radu i poslovanju za 2018. godinu:

a) Zavoda za javno zdravstvo  VSŽ

b) Zavoda za hitnu medicinu VSŽ

IZVJESTITELJI: - Kata Krešić i Mato Matić, ravnatelji

    

9. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta za zdravlje Vukovarsko-srijemske županije

10. Prijedlog Programa javnih potreba i potrebnih sredstava u području zdravstva za koja se izdvajaju sredstva iz proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2019. godinu

IZVJESTITELJ po točkama 9. i 10.: - David Vlajčić, pročelnik UO za zdravstvo

    

11. Izvješće o radu za 2018. godinu:

a) Centra za socijalnu skrb Vinkovci

b) Centra za socijalnu skrb Vukovar

c) Centra za socijalnu skrb Županja

IZVJESTITELJI: - Ivanka Jutriša, Zvonimir Rogulja i Saša Užarević, ravnatelji

   

12. Izvješće o radu za 2018. godinu:

a) Doma za starije i nemoćne osobe Vinkovci

b) Doma za starije i nemoćne osobe Vukovar

c) Doma za starije i nemoćne osobe Ilok

IZVJESTITELJICE: - Gordana Trifunović, Željka Rajković i Darija Nikolić, ravnateljice

   

13. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Vukovarsko-srijemske županije za 2019. godinu

IZVJESTITELJ: - Darko Dimić, pročelnik UO za socijalnu skrb

   

14. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole „Ivan Meštrović“ Drenovci

IZVJESTITELJICA: - Jadranka Mustapić Karlić, v. d. pročelnice Upravnog odjela za obrazovanje

   

15. Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Vinkovcima

16. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Savjeta za socijalnu skrb Vukovarsko-srijemske županije

17. a) Prijedlog Rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Opće županijske bolnice Vinkovci

b) Prijedlog Rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana

IZVJESTITELJ po točkama 15., 16. i 17.: - Josip Kuterovac, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

   

                   A K T U A L N I  S AT

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Dražen Milinković, dipl. ing.

 

Vrh