Izbornik
heeader image

ODLUKA o preventivnoj mjeri prestanka izravnog rada sa strankama

  • 17. ožujka 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA

Ž U P A N

KLASA: 011-01/20-01/01

URBROJ: 2196/1-01-20-1

Vukovar, 17. ožujka 2020. god.

 

Na temelju članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17 i 98/19), članka 30. i 41. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 3/18 i 2/20), a u svezi s člankom 4. stavkom 1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“, broj 79/07, 113/08, 43/09 i 130/17) i sukladno preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Nacionalnog stožera za civilnu zaštitu te Stožera civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije, župan Vukovarsko-srijemske županije donosi

 

ODLUKU

o preventivnoj mjeri prestanka izravnog rada sa strankama

 

I.

U cilju prevencije širenja virusa COVID-19 sva upravna tijela Vukovarsko-srijemske županije, županijske ustanove i trgovačka društva kojima je Vukovarsko-srijemske županija osnivač prestaju s izravnim radom sa strankama od 17. ožujka 2020. godine do opoziva.

 

II.

Rad sa strankama odvijat će se svaki radni dan putem pošte, elektroničke pošte te telefonskim putem.

Telefonski brojevi i e-mail adrese objavljeni su na web stranicama Vukovarsko-srijemske županije, županijskih ustanova i trgovačkih društava iz članka 1. ove Odluke.

 

III.

U iznimnim slučajevima, kada navedene opcije nisu moguće, službenici će komunicirati sa strankama u uredima upravnih tijela Vukovarsko-srijemske županije, poštujući najveće higijenske standarde propisane od Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i drugih nadležnih institucija.

 

IV.

Sva upravna tijela Vukovarsko-srijemske županije, županijske ustanove i trgovačka društva iz članka 1. ove Odluke nastavljaju obavljati svoj redovan rad i radne zadatke, a navedena mjera uvodi se preventivno u cilju suzbijanja širenja zarazne bolesti uzrokovane virusom COVID-19 te zaštite građana, kao i djelatnika od nepotrebnog izlaganja rizicima zaraze.

 

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenoj web stranici Vukovarsko-srijemske županije.

 

ŽUPAN

Božo Galić, dipl.ing.

 

Ispis

Priloženi dokumenti

Vrh