Izbornik
heeader image

Objavljen «Službeni vjesnik» broj 23/10

  • 16. prosinca 2010.
  • Ostalo

GRAD ILOK, AKTI GRADSKOG VIJEĆA:

Odluka o usvajanju Izvješća o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje Grada Iloka za 2009. godinu, Rješenje o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Vukovaru za mladež, Rješenje o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Vukovaru za ostale kaznene predmete, Odluka o dodjeli priznanja Grada Iloka, Odluka  o  izradi II. Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja grada Iloka («Službeni vjesnik» Vukovarsko – srijemske županije broj: 5/2000 i 8/2005), Odluka o prihvaćanju Procjene ugroženosti Grada Iloka, Obračun Proračuna Grada Iloka sa 31.12. 2009.

GRAD ILOK, AKTI GRADONAČELNIKA:

Odluka o prijenosu prava vlasništva, Odluka o sklapanju ugovora o ekološkom zbrinjavanju otpada, Odluka o izmjenama u Timu civilne zaštite za RKBN, Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti, Odluka o davanju suglasnosti za pravo korištenja i upravljanja k.o. Mohovo, Odluka o davanju suglasnosti za pravo korištenja i upravljanja k.o. Ilok

GRAD OTOK, AKTI GRADSKOG VIJEĆA:

Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika

GRAD OTOK, AKTI GRADONAČELNIKA:

Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Otoka, Odluka o utvrđivanju osnovice za obračun plaća službenika i namještenika

OPĆINA BABINA GREDA, AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA:

Izmjene i dopune  odluke o izradi izmjena i dopuna PPUO Babina Greda, Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Babina Greda, Odluka o broju i visini  studentskih stipendija Općine Babina Greda za akademsku godinu 2010/11., Odluka o imenovanju Povjerenstva za zaštitu potrošača Općine Babina Greda, Odluka o plaći, naknadi  i drugim  pravima iz rada općinskog načelnika i njegovog zamjenika,  Odluka o osnivanju gospodarske zone „Krčevine“, Odluka o razrješenju i  imenovanju  člana socijalnog vijeća, Odluka  razrješenju i  imenovanju predsjednika Odbora za Statut i Poslovnik i upravno-pravne poslove, Odluka o razrješenju i  imenovanju predsjednika Odbora za izbor i imenovanja, Odluka o razrješenju i  imenovanju člana Mandatnog povjerenstva, Odluka o izmjeni i dopuni odluke o imenovanju Odbora za društvene djelatnosti, Odluka o agrotehničkim mjerama u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Babina Greda, Odluka o izvršenju Proračuna Općine Babina Greda za period 01.01. do 30.06. 2010. godine, Odluka o raspisivanju javnog natječaja za  zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Babina Greda za katastarsku općinu Babina Greda,

OPĆINA BABINA GREDA, AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA:

Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika

OPĆINA MARKUŠICA, AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA:

2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Markušica za 2010.g.

OPĆINA NEGOSLAVCI, AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA:

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Negostavci za 2010. godinu

OPĆINA ŠTITAR, AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA:

Odluka o imenovanju predsjednika i člana  Povjerenstva za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem  Općinskog vijeća Općine Štitar

Ispis
Vrh