Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Objavljen «Službeni vjesnik» broj 22/10

  • 08. prosinca 2010.
  • Ostalo

Akti koje smo objavili:

OPĆINA BABINA GREDA, AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA:

Odluka o usvajanju realizacije proračuna Općine Babina Greda za 2009.godinu.

OPĆINA BOGDANOVCI, AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA:

Odluka o usvajanju polugodišnjeg obračuna proračuna Općine Bogdanovci za 2010. godinu, Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu Javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Bogdanovci, Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Bogdanovci za k.o. Bogdanovci i k.o. Svinjarevci,

OPĆINA BOŠNJACI, AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA:

Odluka o osnovici i koeficijentima za obračun plaće načelnika i zamjenika načelnika  Općine Bošnjaci, Zaključak

OPĆINA CERNA,  AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA:

Odluka o promijeni deponenta, Odluka o postupku i kriterijima za dodjelu stipendija  studentima na području Općine Cerna, Odluka o usvajanju Izvješća Državnog ureda za reviziju, Odluka o imenovanju nove ulice, Izmjene i dopune proračuna  Općine Cerna za 2010.godinu  i projekcije za 2011. I 2012. godinu

OPĆINA GRADIŠTE, AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA:

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području k.o. Gradište,

OPĆINA IVANKOVO, AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA:

Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja zone mješovite namjene Ivankovo-Istok

OPĆINA LOVAS, AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA:

Odluka o utvrđivanju pripremnih radnji i  postupku davanja koncesije za komunalnu djelatnost:  dimnjačarske usluge, Odluka o osnivanju «Energane Lovas» d.o.o., Odluka o usvajanju izvješća o financijskom poslovanju Općine Lovas,  Odluka o usvajanju izvješća Državnog ureda za reviziju,

Odluka o pokretanju postupka prikupljanja ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete

OPĆINA NIJEMCI, AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA:

Odluka o osnivanju LAG-a, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Općine Nijemci KLASA: 363-01/10-01/04; URBROJ: 2188/06-01-10-2 od 30. ožujka 2010.g., Izmjene i dopune Odluke o provedbi izbora u mjesnim odborima Općine Nijemci

OPĆINA NUŠTAR, AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA:

Odluka, Odluka, Odluka, Odluka

OPĆINA PRIVLAKA, AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA:

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Urbanističkog plana uređenja zone gospodarske namjene za poljoprivrednu djelatnost «Berišinci» te njegovom upućivanju na javnu raspravu (u daljnjem tekstu: UPU Berišinci)

OPĆINA TORDINCI, AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA:

Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Općinu Tordinci, Odluka o komunalnom redu Općine Tordinci, Polugodišnji obračun proračuna Općine Tordinci za 2010. godinu

Ispis
Vrh