Izbornik
heeader image

Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš "Izgradnja međunarodnog plinovoda Sotin – Bačko Novo Selo (Republika Srbija) DN 1200/100 bara – hrvatski dio"

  • 04. ožujka 2014.
  • Priroda i zaštita okoliša, Prostorno uređenje i graditeljstvo

Vukovarsko-srijemska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na temelju članaka 160 i 162. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13) te u skladu s odredbama članaka 16., 17., 18., 19. i 20. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine" broj 64/08) i Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: UP/I-351-03/13-02/101, URBROJ: 517-06-2-1-2-14-9 od 20. veljače 2014. godine objavljuje početak:

JAVNE RASPRAVE

O STUDIJI O UTJECAJU NA OKOLIŠ „IZGRADNJA MEĐUNARODNOG PLINOVODA SOTIN-BAČKO NOVO SELO (REPUBLIKA SRBIJA) DN 1200/100 BARA - HRVATSKI DIO“

I.

Studija o utjecaju na okoliš "Izgradnja međunarodnog plinovoda Sotin – Bačko Novo Selo (Republika Srbija) DN 1200/100 bara – hrvatski dio"(u daljnjem tekstu: Studija),  izrađena od ovlaštenika za stručne poslove zaštite okoliša OIKON d.o.o., Trg senjskih uskoka 1-2, iz Zagreba, nositelja zahvata tvrtke PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88a, iz Zagreba, upućuje se na javnu raspravu.

II.

Javna rasprava u trajanju od 30 dana održat će se u periodu od 12. ožujka do 12. travnja 2014. godine.

 

III.

Javni uvid u Studiju može se izvršiti za vrijeme trajanje javne rasprave svakog radnog dana u razdoblju od 09,00 do 14,00 sati u prostorijama Grada Vukovara, Upravni odjel za uređenje grada, upravljanje gradskom imovinom, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša, na adresi Dr. F. Tuđmana 1, u Vukovaru, te u prostorijama Općine Lovas, na adresi Ante Starčevića 5, u Lovasu. Na javnom uvidu biti će izložena jedna cjelovita Studija i dva ne-tehnička sažetka Studije.

Za vrijeme trajanja javne rasprave Studija i ne-tehnički sažetak Studije biti će objavljeni na internetskim stranicama Vukovarsko-srijemske županije (www.vusz.hr), dok će jedan ne-tehnički sažetak Studije biti dostupan javnosti i zainteresiranoj javnosti na uvid u prostorijama Vukovarsko-srijemske županije, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, na adresi Županijska 9, Vukovar.

Također, predmetna Studija biti će s danom početka javne rasprave objavljena na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode (www.mzoip.hr).

IV.

Javno izlaganje o Studiji održat će se dana 26. ožujka (srijeda) u 12,00 sati u Vijećnici Grada Vukovara, na adresi Dr. F. Tuđmana 1, u Vukovaru. Na javnom izlaganju biti će prisutni predstavnici nositelja zahvata i izrađivača predmetne Studije koji će neposredno davati odgovore i raspravljati o postavljenim pitanjima. Javnu raspravu koordinira i provodi Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije.

V.

Za vrijeme trajanja javne rasprave, pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se upisivati u Knjigu primjedbi koja će biti izložena uz cjelovitu Studiju i dva ne-tehnička sažetka Studije u Gradu Vukovaru i Općini Lovas, slati poštom u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, Županijska 9, Vukovar, ili e-poštom na mirjana.prkacin@yahoo.com, zaključno sa zadnjim danom javne rasprave. Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti na kontakt telefon 032/492-025.

Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i koji nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

VI.

Ova obavijest biti će objavljena u dnevnom tisku „Glas Slavonije“, na objavnim pločama Grada Vukovara, Općine Lovas, Vukovarsko-srijemske županije, te spomenutim Internetskim stranicama Županije i Ministarstva, najkasnije 8 dana prije početka javnog uvida.

 

 

KLASA: 351-03/14-04/1

URBROJ: 2196/1-14-01-14-2

Vukovar, 27. veljače 2014. godine

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Ispis

Priloženi dokumenti

Vrh