Izbornik
heeader image

Informacija o zahtjevu za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat – Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda općine B. greda i Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Općine Babina Greda kapaciteta 5.000 ES

  • 14. svibnja 2014.
  • Priroda i zaštita okoliša, Prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-351-03/14-03/2

URBROJ: 2196/1-14-01-13-3

Vukovar, 14. svibanj 2014. god.

 

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko - srijemske županije iz Vukovara, na temelju odredbi članka 160. stavak 1., članka 161. stavak 1., Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", br. 80/13), članka 28. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine", br. 64/08 i 67/09) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine", br. 64/08) daje slijedeću

 

Informaciju

o zahtjevu za  postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat –

Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda općine B. greda i Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Općine Babina Greda kapaciteta 5.000 ES

 

 

Nadležno tijelo: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije, Županijska 9, Vukovar.

 

Pravni temelj za vođenje postupka: Odredbe članka 78., 79., 80., 81., 82., 83. i 84.  Zakona o zaštiti okoliša koje se odnose na ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš i Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine", br. 64/08 i 67/09) koje se odnose na ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš.

 

Nositelj zahvata: HRVATSKE VODE iz Osijeka,  Vodnogospodarski  odjel za Dunav i donju Dravu, Splavarska 2A

 

Lokacija zahvata i sažeti opis zahvata:

Lokacija zahvata nalazi se na području Vukovarsko-srijemske županije na prostoru Općine Babina Greda. Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Općine Babina Greda kapaciteta 5.000 ES se planira izgraditi na kč.br. 123/1, k.o. Babina Greda. Ispust pročišćenih voda je u vodotok Istočna Berava (kč.br.1859 k.o. Babina Greda).

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda predstavlja funkcionalnu cjelinu prihvata otpadnih voda naselja sa pročišćavanjem otpadnih voda do stupnja koji zadovoljava uvjete ispuštanja u prirodni recipijent, vodotok Istočna Berava. Dinamika izgradnje uređaja treba biti usklađena sa izgrađenošću kanalizacijskog sustava, odnosno razvojnim planovima Općine Babina Greda kao i poduzetničke zone. Prema očekivanim budućim razvojnim planovima Općine, uređaj za pročišćavanje otpadnih voda je predviđenog kapaciteta od 5.000 ES. Izgradnja uređaja, označena je kao IV faza izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda Općine Greda.

Također, na području Općine Babina greda, planira se izgraditi sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda općine B. greda, predviđeni su nepotpuni razdjelni sustavi odvodnje otpadnih voda tj. komunalne otpadne vode (sanitarne i tehnološke otpadne vode, nakon uređaja za predtretman tehnoloških otpadnih voda) se skupljaju zatvorenim kanalizacijskim sustavom dok se oborinske vode skupljaju zasebnom zatvorenom mrežom s konačnom dispozicijom u obližnje melioracijske kanale.

 

Planskom dokumentacijom predviđen je direktan prihvat sanitarnih otpadnih voda stanovništva, dok se tehnološke otpadne vode industrije, odnosno područja gospodarsko - proizvodne namjene ( radne zone Tečine, Jos i Krčevine), te  industrijsko prerađivačkih objekata kao i tehnološke otpadne vode farmi mogu upustiti u sustav odvodnje komunalnih otpadnih voda tek nakon predtretmana istih. Sadašnje stanje odvodnje ne zadovoljava sanitarno-higijenske aspekte, te cilj  izrade Idejnog projekta odvodnje otpadnih voda područja Općine Babina Greda, omogućuje uspostavu kvalitetnog sustava za odvodnju, te na taj način bi se sačuvao ne samo okoliš, nego i  zdravlje ljudi.

 

Sažetak postupka koji se po zahtjevu provodi, nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici su u postupku: Zahtjev se upućuje na dostavu mišljenja predstavnicima tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima nadležnih po pojedinim područjima za zaštitu sastavnica okoliša i opterećenja:

 

  1. Državni zavod za zaštitu prirode, Trg Mažuranića 5, 10000 Zagreb;
  2. Općina Babina Greda, Vladimira Nazora 3, 32276 Babina Greda
  1. Zavod za javno      zdravstvo VSŽ, Zvonarska 57, 32 100 Vinkovci i
  2.  Javna      ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima VSŽ, Trg J.      Runjanina 1, 32100 Vinkovci.

 

Način informiranja i sudjelovanja javnosti i zainteresirane javnosti u predmetnom postupku: U svrhu informiranja zainteresirane javnosti o podnesenom zahtjevu ova informacija objavljuje se i na objavnim pločama Vukovarsko - srijemske županije i Općine Babine Grede.

O ishodu ovog postupka javnost i zainteresirana javnost će biti obaviještena na način da će Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko - srijemske županije objaviti će na svojim službenim stranicama (www.vusz.hr.) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

 

Voditeljica odsjeka za zaštitu okoliša i prirode:

Nataša Radojčić, dipl.ing.biol.

 

 

 

 

 

Ispis
Vrh