Izbornik
heeader image

Informacija o zahtjevu za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat – retencije/akumulacije Drljanski potok

  • 11. travnja 2014.
  • Priroda i zaštita okoliša, Prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-351-03/14-03/1

URBROJ: 2196/1-14-01-13-2

Vukovar, 11. travanj 2014. god.

 

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko - srijemske županije iz Vukovara, na temelju odredbi članka 160. stavak 1., članka 161. stavak 1., Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", br. 80/13), članka 28. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine", br. 64/08 i 67/09) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine", br. 64/08) daje slijedeću

 

Informaciju

o zahtjevu za  postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat –

retencije/akumulacije Drljanski potok

 

Nadležno tijelo: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije, Županijska 9, Vukovar.

 

Pravni temelj za vođenje postupka: Odredbe članka 78., 79., 80., 81., 82., 83. i 84.  Zakona o zaštiti okoliša koje se odnose na ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš i Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine", br. 64/08 i 67/09) koje se odnose na ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš.

 

Nositelj zahvata: HRVATSKE VODE iz Osijeka,  Vodnogospodarski  odjel za Dunav i donju Dravu, Splavarska 2A

 

Lokacija zahvata i sažeti opis zahvata:

Lokacija zahvata se nalazi na području Vukovarsko-srijemske županije na prostoru Grada Iloka. Planirani zahvat se sastoji od retencije/akumulacije Drljanski potok i retencije/akumulacije Drljanski potok 1. Retencija/akumulacija Drljanski potok i nalazi se na zapadnom kraku Drljanskog potoka, dok retencija/akumulacija Drljanski potok 1 nalazi se na istočnom kraku istog potoka. Predviđeni zahvat je volumena retencije/akumulacije Drljanski potok od 103.000m3 i veličine oko 7 ha, te retencije/akumulacije Drljanski potok 1 volumena 63.000 m3 i veličine oko 4,5 ha. Namjeravani zahvat ima namjenu najprije zaštite od štetnog djelovanja voda na području grada Iloka, ukoliko se postignu odgovarajući ekonomsko-socijalni uvjeti i namjeravani zahvat služio bi i za navodnjavanje okolnog poljoprivrednog zemljišta, te za ostale namjene  šport i rekreaciju.

 

Sažetak postupka koji se po zahtjevu provodi, nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici su u postupku: Zahtjev se upućuje na dostavu mišljenja predstavnicima tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima nadležnih po pojedinim područjima za zaštitu sastavnica okoliša i opterećenja:

 

  1. Državni zavod za zaštitu prirode, Mažuranovićev trg 5, 10000 Zagreb;
  2. Grad Ilok,  Trg Nikole Iločkog 13, 32236 Ilok 
  3. Zavod za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije, Jakova Gotovca 5, 32000 Vukovar i
  4. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima VSŽ, Trg J. Runjanina 1, 32100 Vinkovci.

Način informiranja i sudjelovanja javnosti i zainteresirane javnosti u predmetnom postupku: U svrhu informiranja zainteresirane javnosti o podnesenom zahtjevu ova informacija objavljuje se i na objavnim pločama Vukovarsko - srijemske županije i Grada Iloka.

O ishodu ovog postupka javnost i zainteresirana javnost će biti obaviještena na način da će Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko - srijemske županije objaviti će na svojim službenim stranicama (www.vusz.hr.) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

 

 

Voditeljica odsjeka za zaštitu okoliša i prirode:

Nataša Radojčić, dipl.ing.biol.

 

 

 

 

 

Ispis
Vrh